×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni

Epistola către coloseni a sfântului apostol Pavel

Capitolul 3

Capitolul 3

Viaţa cea nouă întru Hristos (continuare). Datorii sociale întru viaţa cea nouă.

1 Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, pe cele de sus căutaţi-le, acolo unde este Hristos şezând de-a dreapta lui Dumnezeu; 2 la cele de sus cugetaţi, nu la cele de pe pământ; 3 căci voi aţi murit, iar viaţa voastră este împreună cu Hristos ascunsă’n Dumnezeu. 4 Când Hristos, viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi împreună cu El vă veţi arăta întru slavă.

5 Prin urmare, ucideţi mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia – care este închinare la idoli –, 6 din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, 7 întru care şi voi aţi umblat odinioară, pe când trăiaţi în ele. 8 Acum însă şi voi pe toate să le lepădaţi: mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul neruşinat din gura voastră. 9 Nu vă minţiţi unul pe altul, de vreme ce v’aţi dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui, 10 şi v’aţi îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaştere se reînnoieşte după chipul Celui ce l-a zidit. 11 Acoloa nu este elin şi iudeu, tăiere’mprejur şi netăiere’mprejur, barbar, scitb, rob, liber, ci Hristos, totul întru toţi.

12 Aşadar, ca nişte sfinţi şi iubiţi aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de’ndurare, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de’ndelungă-răbdare, 13 îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unul altuia dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; aşa cum Hristos v’a iertat vouă, tot astfel şi voi. 14 Mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru iubire, care este legătura desăvârşirii. 15 Şi’n inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup; şi fiţi mulţumitori. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I în psalmi, în laude şi’n cântări duhovniceşti. 17 Şi orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, pe toate să le faceţi în numele Domnului Iisus, prin El mulţumindu-I lui Dumnezeu-Tatăl.

18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine întru Domnul. 19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi amarnici faţă de ele. 20 Copiilor, întru toate ascultaţi-i pe părinţii voştri, căci aceasta este bineplăcut Domnului. 21 Părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască. 22 Robilor, întru toate ascultaţi-i pe stăpânii voştri cei după trup, nu cu slujire doar de ochii lumii, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci întru curăţia inimii, temându-vă de Domnul; 23 orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni, 24 ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; slujiţi-I Domnului Hristos; 25 căci cel ce face nedreptate îşi va primi nedreptatea; şi părtinire nu poate fi.

Omul cel nou trebuie să se îmbrace cu viaţa cea nouă. Datoriile soţilor, copiilor, părinţilor, slugilor, stăpânilor.

1 Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu;

2 Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ;

3 Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu.

4 Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă.

5 Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli,

6 Pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării,

7 În care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele.

8 Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră.

9 Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui,

10 Şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit,

11 Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.

12 Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare,

13 Îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi.

14 Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii.

15 Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori.

16 Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti.

17 Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl.

18 Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul.

19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi aspri cu ele.

20 Copiilor, ascultaţi pe părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului.

21 Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască.

22 Slugilor, ascultaţi întru toate pe stăpânii voştri cei trupeşti, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăţia inimii, temându-vă de Domnul.

23 Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni,

24 Bine ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; căci Domnului Hristos slujiţi.

25 Iar cel ce face nedreptate îşi va lua plata nedreptăţii, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.