×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Ieremia

Ieremia

Capitolul 5

Capitolul 5

Fărădelegile Ierusalimului aduc năvălirea duşmanilor. Pedeapsă spre îndreptare.

1 Alergaţi în roată pe străzile Ierusalimului
şi vedeţi şi cunoaşteţi şi cercaţi prin pieţele lui:
Dacă puteţi afla un singur bărbat,
dacă e cineva care împarte dreptatea
şi cercetează cu bună-credinţă faptele,
atunci Eu voi fi iertător, zice Domnul.

2 Ei zic: «Viu este Domnul!»;
oare nu fac ei prin aceasta jurământ mincinos?a

3 Doamne, ochii Tăi vor să vadă buna-credinţă.
Tu i-ai bătut, pe ei nu i-a durut;
Tu i-ai sleit, ei nu vor să se’ndrepte;
Tu le-ai făcut chipurile mai aspre decât stânca,
dar ei n’au vrut să se întoarcă.

4 Atunci am zis: Poate că ei sunt săraci;
fiindcă sunt slabi,
fiindcă ei nu cunosc calea Domnului
sau judecata lui Dumnezeu.b

5 Voi merge deci la cei înzestraţi
şi lor le voi vorbi,
fiindcă ei au cunoscut calea Domnului
şi judecata lui Dumnezeu.
Dar, iată, ei toţi ca unul au sfărâmat jugul
şi legăturile le-au rupt.c

6 Iată de ce leul pădurii s’a aruncat asupră-le
şi lupul pân’ la praguri i-a pustiit
şi leopardul le pândea cetăţile:d
tot cel ce iese va fi sfâşiat,
pentru că ei şi-au înmulţit răutăţile
şi’n răzvrătirea lor s’au întărit.

7 „Pentru care dintre acestea te voi ierta?
Fiii tăi M’au părăsit
şi se jurau pe cei ce nu sunt dumnezei.
Şi i-am hrănit pân’ la saţiu,
iar ei se preadesfrânau
şi’n casele târfelor îşi găseau adăpost.e

8 Cai înnebuniţi după iepe au devenit,
fiecare râncheza spre femeia vecinului său.

9 Oare pentru acestea nu voi pedepsi?
– zice Domnul –
şi nu se va răzbuna sufletul Meu pe un neam
ca acesta?

10 Urcaţi-vă pe meterezele eif
şi daţi cu ele de pământ;
nu mergeţi însă de tot pân’ la capăt,
lăsaţi-i proptelele,
că ale Domnului suntg.

11 Căci casa lui Israel cumplit M’a defăimat;
dar şi cei din casa lui Iuda

12 au minţit Domnului lor
şi au zis: «Astea nu sunt cum se spune;
rele peste noi nu vor veni,
sabie şi foamete nu vom vedea;

13 profeţii noştri s’au prefăcut în vânt,
Cuvântul Domnului nu era în ei,
şi, cu asta, punct!».h

14 Aşadar, acestea zice Domnul Atotţiitorul:
Pentru că voi aţi spus un astfel de cuvânt,
iată, Eu Mi-am făcut cuvintele foc în gura ta
şi’n lemne [am prefăcut] poporul acesta,
şi el îi va mistui.

15 Iată, Eu aduc peste voi un neam de departe,
o, casă a lui Israel – zice Domnul –,
un neam a cărui limbă nu o vei înţelege;

16 oameni puternici sunt toţi;

17 ei vă vor mânca holdele şi pâinea,
ei vă vor mânca fiii şi fiicele,
ei vă vor mânca oile şi viţeii,
ei vă vor mânca viile şi smochinii şi măslinii
şi cu sabie vor treiera cetăţile voastre cele tari
în care voi v’aţi pus nădejdea.

18 Dar va fi în zilele acelea
– zice Domnul Dumnezeul tău –
că nu de tot vă voi nimici.

19 Şi va fi că atunci când veţi zice:
«De ce ne-a făcut Domnul Dumnezeul
nostru toate acestea?»,
tu le vei răspunde: De vreme ce M’aţi părăsit
şi’n ţara voastră aţi slujit unor dumnezei străini,
străinilor le veţi sluji într’o ţară care nu
va fi a voastră.

20 Vestiţi aceste lucruri în auzul casei lui Iacob
şi auzite să fie în casa lui Iuda!

21 Ascultaţi acum aceste lucruri,
voi, popor nebun şi nesimţit:
Ochi au şi nu văd; urechi, şi nu aud.

22 Oare nu vă veţi teme de Mine?
– zice Domnul –,
şi nu veţi avea nici o sfială’n faţa Mea,
a Celui ce i-a pus mării nisipul hotar
ca pe o veşnică, de netrecut, poruncă?:
În tulbure mişcare va fi neputincioasă,
mugind înalt din valuri, hotarul nu-l va trece…

23 Dar poporul acesta are inimă nesupusă şi
răzvrătită;
s’au abătut, s’au dus

24 şi’n inima lor n’au zis:
Să ne temem acum de Domnul Dumnezeul
nostru,
Cel ce ne dă nouă ploaie timpurie şi târzie,
– după cum se coace vremea rânduită
pentru seceriş –
şi a păstrat-o anume pentru noi…

25 Fărădelegile voastre sunt cele ce v’au adus
acestea,
păcatele voastre sunt cele ce v’au îndepărtat
bunătăţile.

26 În poporul Meu s’au aflat oameni fără credinţă;
laţuri au întins să nimicească oameni,
şi iată că i-au prins.

27 Aşa cum laţul ce s’a’ntins e plin de păsări,
tot astfel pline sunt casele lor de vicleşug;
aşa s’au tot întins şi s’au îmbogăţit,

28 s’au îngrăşat
şi rânduiala judecăţii au călcat-o:
n’au judecat pricina orfanului
şi nici pricina văduvei au judecat-o.

29 Oare pentru acestea nu voi pedepsi?
– zice Domnul –
şi nu se va răzbuna sufletul Meu pe un
neam ca acesta?

30 Spăimire şi’nfricoşare s’au făcut pe pământ;

31 profeţii proorocesc lucruri strâmbe,i
preoţii au bătut din palme,
iar poporului Meu i-a plăcut aşa;
ce veţi face pentru viitor?”

Fărădelegile Ierusalimului au trecut peste măsură.

1 «Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, cercetaţi şi căutaţi prin pieţele lui: nu cumva veţi găsi vreun om, măcar unul, care păzeşte dreptatea şi caută adevărul?

2 Căci Eu aş cruţa Ierusalimul. Chiar când ei zic: «Viu este Domnul», ei jură mincinos.

3 O, Doamne, ochii Tăi nu privesc ei oare la adevăr? Tu îi baţi şi ei nu simt durerea; Tu îi pierzi şi ei nu vor să ia învăţătură; şi-au făcut obrazul mai vârtos ca piatra şi nu vor să se întoarcă.

4 Şi mi-am zis: «Poate că aceştia sunt nişte bieţi nenorociţi! Sunt nişte proşti, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor.

5 Voi merge deci la cei mari şi voi grăi cu aceştia, că ei ştiu calea Domnului; legea Dumnezeului lor». Dar şi aceştia cu toţii au sfărâmat jugul şi au rupt cătuşele.

6 De aceea îi va lovi leul din pădure şi lupul din pustiu îi va răpi; leopardul le va fi păzitor cetăţilor lor; care din ei va ieşi va fi sfâşiat, că s-au înmulţit fărădelegile lor şi lepădările de credinţă au sporit.

7 Cum, adică, să te iert, Ierusalime, pentru aceasta? Fiii tăi M-au părăsit şi se jură pe dumnezei care n-au fiinţă. Eu i-am săturat, iar ei au făcut desfrânare, umblând în grup prin casele desfrânatelor.

8 Ei sunt cai îngrăşaţi şi fiecare din ei nechează după femeia aproapelui său.

9 E cu putinţă să nu pedepsesc aceasta, zice Domnul, şi Duhul Meu să nu se răzbune asupra unui popor ca acesta?

10 Suiţi-vă pe zidurile lui şi le dărâmaţi, dar nu de tot, ci stricaţi numai crestele lor, pentru că acestea nu sunt ale Domnului;

11 Căci casa lui Israel şi casa lui Iuda s-au purtat faţă de Mine cu multă necredinţă, zice Domnul.

12 Au tăgăduit pe Domnul şi au zis: «El nu este şi nenorocirea nu va veni asupra noastră; şi nu vom vedea nici sabie, nici foamete!

13 Proorocii sunt vânt şi nu este în aceştia cuvântul Domnului. De aceasta şi ei să aibă parte!»

14 De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeul puterilor: «Pentru că voi grăiţi asemenea vorbe, iată voi face cuvintele Mele foc în gura ta, iar pe poporul acesta îl voi face lemne şi-l va mistui focul acesta.

15 Casa lui Israel, iată voi aduce asupra voastră un neam de departe, zice Domnul, un popor puternic, un popor vechi, un popor a cărui limbă tu nu o ştii şi nu vei înţelege ce grăieşte el.

16 Tolba lui e ca un mormânt deschis şi ai lui toţi sunt viteji;

17 Şi vor mânca aceia secerişul tău şi pâinea ta; vor mânca pe fiii tăi şi pe fiicele tale; vor mânca oile tale şi boii tăi; vor mânca strugurii tăi şi smochinele tale şi vor trece prin sabie cetăţile tale cele întărite în care tu te încrezi.

18 Dar nici în zilele acelea nu vă voi pierde cu totul, zice Domnul.

19 Şi de veţi zice: Pentru ce ne face Domnul Dumnezeul nostru toate acestea? Atunci să ţi se răspundă: Pentru că M-aţi părăsit pe Mine şi aţi slujit la dumnezei străini, în ţara voastră, de aceea veţi sluji la dumnezei străini într-o ţară care nu este a voastră.

20 Spuneţi aceasta în casa lui Iacov, vestiţi-o în Iuda şi ziceţi:

21 Ascultaţi acestea, popor nebun şi fără inimă! Ei au ochi şi nu văd, urechi au, dar nu aud.

22 Au doar nu vă temeţi de Mine, zice Domnul, şi nu tremuraţi înaintea Mea? Eu am pus nisipul hotar împrejurul mării şi hotar veşnic, peste care nu se va trece. Deşi valurile ei se înfurie, nu pot să-l biruiască şi, deşi ele se aruncă, nu pot să-l treacă.

23 Dar poporul acesta are inimă îndârjită şi răzvrătită:

24 Răzvrătitu-s-au şi s-au dus şi n-au zis în inima lor: «Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, Care ne dă la vreme ploaie timpurie şi târzie şi ne păstrează săptămânile hotărâte ale culesului».

25 Fărădelegile voastre au schimbat aceasta şi păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi.

26 Că se află necredincioşi prin poporul Meu, care pândesc ca prinzătorii de păsări, se ascund la pământ, pun curse şi prind pe oameni.

27 Cum sunt coteţele pline de păsări, aşa sunt casele lor pline de înşelătorie;

28 Prin aceasta s-au ridicat şi s-au îmbogăţit ei, s-au făcut graşi şi cu pielea lucioasă şi în rele au trecut orice măsură;

29 Nu fac dreptate nimănui, nici chiar orfanului, nu dau dreptate săracului şi huzuresc. E cu putinţă oare să nu pedepsesc acestea şi să nu Mă răzbun asupra unui popor ca acesta? – zice Domnul.

30 Lucruri înspăimântătoare se petrec în ţara aceasta:

31 Proorocii profeţesc minciuni, preoţii învaţă ca şi ei, şi poporului Meu îi place aceasta. Dar la urmă ce veţi face?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.