×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 2

1 Îngerului Bisericii Efesului scrie: Acestea zice cel ce ţine cele şapte Stele în dreapta sa, cel ce umblă în mijlocul celor şapte Sfeşnice de aur. 2 Ştiu faptele tale, şi osteneala ta, şi răbdarea ta, şi cum că nu poţi suferi pre cei răi; şi ai ispitit pre cei ce se zic pre sine apostoli, şi nu sunt. Şi i-ai aflat pre ei mincinoşi. 3 Şi ai purtat, şi ai răbdare, şi pentru Numele meu te-ai ostenit, şi nu ai încetat. 4 Ci am asupra ta, că dragostea ta cea dintâi o ai părăsit. 5 Drept aceea adu-ţi aminte de unde ai căzut, şi te pocăieşte, şi fă faptele cele dintâi. Iar de nu, viu la tine curând, şi voi mişca Sfeşnicul tău din locul său, de nu te vei pocăi. 6 Şi aceasta ai, că urăşti faptele Nicolaitenilor, care şi eu le urăsc. 7 Cela ce are ureche, auză ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui voi da lui să mănânce din Pomul vieţii, care este în mijlocul Raiului lui Dumnezeu.

8 Şi Îngerului Bisericii Smirnenilor scrie: Acestea zice cel dintâi şi cel de pre urmă, care a murit, şi a înviat. 9 Ştiu faptele tale, şi necazul, şi sărăcia, (ci bogat eşti) şi hula celor ce se zic pre sine Iudei, şi nu sunt, ci Sinagogă a satanei. 10 Nimic nu te teme de cele ce vei să pătimeşti; că iată diavolul va să arunce dintru voi în temniţă, ca să vă ispitiţi; şi veţi avea necaz în zece zile; fii credincios până la moarte, şi voi da ţie Cununa vieţii. 11 Cel ce are ureche, auză ce zice Duhul Bisericilor: Cel ce biruieşte nu se va nedreptăţi de moartea cea de a doua.

12 Şi Îngerului Bisericii celei din Pergam scrie: Acestea zice cel ce are sabia cea cu două ascuţite ascuţită (iute). 13 Ştiu faptele tale, şi unde locuieşti, unde este scaunul satanei. Şi ţii Numele meu, şi nu ai lepădat Credinţa mea în zilele, în care Antipa martorul meu cel credincios, carele s-a ucis la voi, unde locuieşte satana. 14 Ci am asupra ta puţine, că ai acolo pre cei ce ţin învăţătura lui Valaam, carele învăţa pre Valac să puie sminteală înaintea fiilor lui Israil, ca să mănânce de cele jertfite idolilor, şi să curvească. 15 Aşa ai şi tu pre cei ce ţin învăţătura Nicolaitenilor, care eu o urăsc. 16 Pocăieşte-te, iar de nu, vin la tine curând, şi voi face cu ei război cu Sabia Gurii mele. 17 Cel ce are ureche, auză ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce biruieşte voi da lui să mănânce din manna cea ascunsă, şi voi da lui piatră albă, şi în piatră nume nou scris, care nimenea nu îl ştie, fără numai cel ce îl ia.

18 Şi Îngerului Bisericii celei din Tiatiri scrie: Acestea zice Fiul lui Dumnezeu, cel ce are Ochii săi ca para focului, şi Picioarele sale sunt asemenea cu arama de Liban. 19 Ştiu faptele tale, şi dragostea, şi slujba, şi credinţa, şi răbdarea ta, şi faptele tale cele de pre urmă sunt mai multe decât cele dintâi. 20 Ci am asupra ta puţine, că laşi pre femeia Izabel, care se zice pre sine prorociţă, a învăţa şi a amăgi pre robii mei, să curvească, şi să mănânce cele jertfite idolilor. 21 Şi am dat ei vreme ca să se pocăiască de curvia sa, şi nu s-a pocăit. 22 Iată eu o pun pre ea în pat, şi pre cei ce curvesc cu ea în necaz mare, de nu se vor pocăi de faptele sale. 23 Şi pre fiii ei îi voi ucide cu moarte, şi vor cunoaşte toate Bisericile, că eu sunt cel ce cerc rărunchii, şi inimile, şi voi da vouă unuia fieştecăruia dupre faptele voastre. 24 Iară vouă zic şi celorlalţi din Tiatiri: Câţi nu au învăţătura aceasta, şi care nu au cunoscut adâncurile satanei, precum zic: Nu voi pune preste voi altă greutate. 25 Însă ce aveţi, ţineţi până voi veni. 26 Şi celui ce biruieşte şi celui ce păzeşte până în sfârşit faptele mele, voi da lui stăpânire preste neamuri. 27 Şi le va păstori pre ele cu toiag de fier, ca vasele de lut (ca vasele olăreşti) se vor zdrobi (să le zdrobească) precum şi eu am luat de la Tatăl meu. 28 Şi voi da lui steaua cea de dimineaţă. 29 Cel ce are ureche, auză ce Duhul zice Bisericilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.