×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Apocalipsa sfântului Ioan teologul

Capitolul 11

1 Şi mi s-a dat mie trestie asemenea unui toiag, şi a stătut Îngerul, zicând: Scoală-te, şi măsoară Biserica lui Dumnezeu, şi Jertfelnicul, şi pre cei ce se închină întru dânsa. 2 Şi curtea cea din afară de Biserică o scoate afară, şi să nu o măsori pre ea, că s-a dat neamurilor; şi Cetatea cea sfântă o vor călca patruzeci şi două de luni.

3 Şi voi da celor doi martori ai mei, şi vor proroci zile o mie două sute şasezeci, îmbrăcaţi cu saci.

4 Aceştia sunt cei doi Măslini, şi cele două Sfeşnice, care stau înaintea Dumnezeului pământului. 5 Şi de va vrea cineva să-i vatăme pre ei, foc iese din gura lor, şi mistuieşte pre vrăjmaşii lor, şi de va vrea cineva să-i vatăme pre ei, aşa trebuie acela să se omoare. 6 Aceştia au putere a închide Cerul ca să nu plouă ploaie în zilele prorociei lor, şi putere au preste ape a le întoarce în sânge, şi a bate pământul cu totă rana, ori de câte ori vor voi.

7 Şi dacă vor sfârşi mărturia lor, fiara care se suie din adânc va face război cu ei, şi îi va birui pre ei, şi îi va omorî pre ei. 8 Şi trupurile cele căzute ale lor vor zăcea în uliţa cetăţii celei mari, care duhovniceşte se cheamă Sodoma, şi Egipt, unde şi Domnul nostru s-a răstignit. 9 Şi vor vedea din noroade, şi din seminţii, şi din limbi, şi din neamuri trupurile cele moarte ale lor zile trei şi jumătate, şi trupurile cele moarte ale lor nu vor lăsa să le puie în mormânturi. 10 Şi cei ce locuiesc pre pământ se vor bucura de ei, şi se vor veseli, şi vor trimite daruri unul altuia, că aceşti doi Proroci au chinuit pre cei ce locuiesc pre pământ.

11 Şi după acele trei zile şi jumătate, Duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat întru ei; şi au stătut pre picioarele sale, şi frică mare a căzut preste cei îi vedeau pre ei. 12 Şi au auzit Glas mare din Cer zicând lor: Suiţi-vă aicea, şi s-au suit în Cer pre nor; şi i-au văzut pre ei vrăjmaşii lor. 13 Şi întru acel ceas s-a făcut cutremur mare, şi a căzut a zecea parte din cetate, şi s-au omorât întru acel cutremur nume de oameni şapte mii; şi ceilalţi s-au înfricoşat, şi au dat slavă Dumnezeului Cerului. 14 Al doilea vai a trecut; al treilea vai iată vine degrab.

15 Şi al şaptelea Înger a trâmbiţat, şi s-au făcut glasuri mari în Cer, zicând: Făcutu-s-au împărăţiile lumii, ale Domnului nostru, şi ale Hristosului lui, şi va împărăţi în vecii vecilor. 16 Şi cei douăzeci şi patru de Bătrâni care înaintea lui Dumnezeu şed pre scaunele sale, au căzut pre feţele sale, şi s-au închinat lui Dumnezeu. 17 Zicând: Mulţămim ţie Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, cel ce eşti, şi cel ce erai, şi cel ce vii; că ai luat puterea ta cea tare, şi ai Împărăţit. 18 Şi neamurile s-au mâniat, şi a venit mânia ta, şi vremea celor morţi ca să se judece, şi să dai plată robilor tăi Prorocilor, şi sfinţilor, şi celor ce se tem de Numele tău, celor mici, şi celor mari; şi să strici pre cei ce strică pământul. 19 Şi s-a deschis Biserica lui Dumnezeu în Cer, şi s-a văzut Sicriul Legii lui în Biserica lui, şi s-au făcut fulgere, şi glasuri, şi tunete, şi cutremur, şi grindină mare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.