×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Iuda cea sobornicească

Capitolul 1

1 Iuda, slugă a lui Iisus Hristos, şi frate al lui Iacov, celor sfinţiţi întru Dumnezeu Tatăl, şi de Iisus Hristos păziţi şi chemaţi; 2 Milă vouă, şi pace, şi dragoste să se înmulţească. 3 Iubiţilor, toată nevoinţa făcând a scrie vouă de cea de obşte mântuirea voastră, nevoie am avut a vă scrie vouă, rugându-vă să staţi vitejeşte pentru credinţa ceea ce odată s-a dat sfinţilor. 4 Căci au intrat oarecare oameni (care de demult mai înainte au fost scrişi spre această osândă), necredincioşi: Care schimbă darul Dumnezeului nostru întru înverşunare, şi pre cel unul Stăpânul Dumnezeu şi Domnul nostru Iisus Hristos tăgăduiesc.

5 Şi voiesc să vă aduc aminte, ştiind şi voi aceasta odată: Că Domnul după ce a scos pre norod din pământul Egiptului, mai pre urmă pre cei ce nu au crezut, i-a pierdut. 6 Şi pre îngerii care nu şi-au păzit dregătoria sa, ci şi-au lăsat lăcaşul său spre judecata zilei celei mari legăturilor celor veşnice sub întuneric îi ţine. 7 Precum Sodoma şi Gomora, şi cetăţile cele dimprejurul lor care întru acelaşi chip curveau, şi umblau în urma altui trup, sunt puse înainte întru pildă a focului celui veşnic muncă luând.

8 Asemenea şi aceştia vise visând, trupul îşi spurcă, şi domnia leapădă, şi slavele hulesc. 9 Iar Mihail Arhanghelul, când cu diavolul pricindu-se grăia pentru trupul lui Moise, nu a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: Certe-te pre tine Domnul. 10 Iar aceştia câte nu ştiu, hulesc; şi câte dupre fire ca nişte dobitoace necuvântătoare ştiu, întru acelea se strică.

11 Vai lor, că în calea lui Cain au umblat, şi întru înşelăciunea lui Valaam prin mită s-au vărsat, şi întru împotrivirea în cuvinte a lui Core au pierit. 12 Aceştia sunt între dragostele voastre ca nişte pietre în mare acoperite de apă, împreună cu voi mâncând, fără de frică pre sine păscându-se; nori fără de apă ce se poartă de vânturi, copaci tomnateci neroditori, de două ori morţi şi dezrădăcinaţi. 13 Valuri sălbatice de mare spumegându-şi ruşinele sale, stele rătăcitoare cărora negura întunericului în veac se păzeşte. 14 Şi a prorocit de aceştia şi Enoh, cel al şaptelea de la Adam, zicând: Iată, a venit Domnul întru întunerece de sfinţi Îngerii săi. 15 Ca să facă judecată împotriva tuturor, şi să mustre pre toţi necredincioşii de toate faptele păgânătăţii lor, cu care au făcut fărădelege. Şi de toate cuvintele lor cele aspre, care au grăit împotriva lui păcătoşii cei necredincioşi. 16 Aceştia sunt cârtitorii, grăitorii de rău care umblă dupre poftele lor cu păgântătate şi cu călcare de lege, şi gurile lor grăiesc cele cu semeţie, mirându-se de feţe pentru vreo dobândă.

17 Iar voi, iubiţilor, aduceţi-vă aminte de cuvintele care s-au zis mai înainte de Apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. 18 Căci au zis vouă, că în vremea de apoi vor fi batjocoritori, care vor umbla dupre poftele lor cele necurate. 19 Aceştia sunt care de osebesc, sufleteşti, duh neavând. 20 Iar voi, iubiţilor, întru sfântă credinţa voastră zidindu-vă, şi întru Duhul Sfânt rugându-vă. 21 Pre voi singuri întru dragostea lui Dumnezeu vă păziţi, aşteptând Mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţa cea veşnică. 22 Şi pre unii să-i vădiţi de se vor despărţi. 23 Iar pre alţii cu frică să-i mântuiţi, răpindu-i din foc; şi să-i certaţi cu temere, urând şi haina cea de la trup spurcată.

24 Iar celui ce poate să vă păzească pre voi fără de păcat, şi nespurcaţi, şi să vă puie înaintea slavei sale fără prihană, întru bucurie, 25 Unuia înţeleptului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, prin Iisus Hristos Domnul nostru, slavă şi mărire, stăpânire şi putere, mai nainte de tot veacul, şi acum şi întru toţi vecii. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.