×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Ioan cea sobornicească întâi

Capitolul 2

1 Feţii mei, acestea scriu vouă, ca să nu păcătuiţi; şi dacă cineva va păcătui, Mângâietor (îndemnător) avem către Tatăl pre Iisus Hristos cel drept. 2 Şi acesta este curăţire (îmblânzire) de păcatele noastre; şi nu numai de ale noastre, ci şi de ale toată lumea.

3 Şi întru aceasta ştim că l-am cunoscut pre dânsul, dacă vom păzi poruncile lui. 4 Cel ce zice că l-am cunoscut pre dânsul, şi poruncile lui nu le păzeşte, mincinos este, şi întru acesta adevărul nu este. 5 Iar cel ce va păzi cuvântul lui, cu adevărat întru acela dragostea lui Dumnezeu deplin este; întru aceasta cunoaştem că întru dânsul suntem. 6 Cel ce zice că petrece întru dânsul, dator este precum acela a umblat, şi el aşa să umble. 7 Iubiţilor, nu scriu vouă poruncă nouă, ci poruncă veche, care aţi avut dintru început; porunca cea veche este cuvântul carele aţi auzit dintru început. 8 Iarăşi poruncă nouă scriu vouă, care este adevărată întru dânsul şi întru voi; că întunerecul trece, şi Lumina cea adevărată iată răsare. 9 Cel ce zice că este întru lumină, şi pre fratele său urăşte, întru întuneric este până acum. 10 Cel ce iubeşte pre fratele său, întru lumină petrece, şi sminteală întru dânsul nu este. 11 Iar cel ce urăşte pre fratele său, întru întunerec este, şi întru întuneric umblă, şi nu ştie încotro merge, că întunerecul a orbit ochii lui.

12 Scriu vouă, fiilor, că se iartă vouă păcatele pentru Numele lui. 13 Scriu vouă, părinţilor, că aţi cunoscut pre cel ce este din început; scriu vouă, tinerilor, că aţi biruit pre cel viclean. 14 Scris-am vouă, pruncilor, că aţi cunoscut pre Tatăl; scris-am vouă, părinţilor, că aţi cunoscut pre cel ce este din început; scris-am vouă tinerilor, că sunteţi tari, şi cuvântul lui Dumnezeu petrece întru voi, şi aţi biruit pre cel viclean. 15 Nu iubiţi lumea, nici cele din lume; de iubeşte cineva lumea, nu este dragostea Tatălui întru dânsul. 16 Pentru că tot ce este în lume, adică, pofta trupului, şi pofta ochilor, şi trufia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume este. 17 Şi lumea se trece şi pofta ei; iar cel ce face voia lui Dumnezeu, petrece în veac.

18 Fiilor, ceasul cel de apoi este; şi precum aţi auzit că Antihrist vine, şi acum antihrişti mulţi s-au făcut; dintru aceasta cunoaştem că ceasul cel de apoi este. 19 Dintru noi au ieşit, ci nu erau dintru noi; că de ar fi fost dintru noi, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi dintru noi. 20 Şi voi ungere aveţi de la cel Sfânt, şi ştiţi toate. 21 Nu am scris vouă ca cum nu aţi şti adevărul, ci ca cum l-aţi şti pre el, şi cum că toată minciuna din adevăr nu este. 22 Cine este mincinosul, fără numai cel ce tăgăduieşte, că Iisus nu este Hristos. Acesta este Antihrist, care tăgăduieşte pre Tatăl şi pre Fiul. 23 Tot cel ce tăgăduieşte pre Fiul, nici pre Tatăl are; iar cel ce mărturiseşte pre Fiul, şi pre Tatăl are. 24 Drept aceea voi ce aţi auzit dintru început, întru voi să rămână; şi de va rămânea întru voi ce aţi auzit dintru început, şi voi în Tatăl şi în Fiul veţi rămânea. 25 Şi aceasta este făgăduinţa, care însuşi a făgăduit nouă viaţa cea veşnică. 26 Acestea am scris vouă pentru cei ce vă înşală pre voi. 27 Şi voi ungerea care aţi luat de la Dânsul, întru voi să rămâie; şi nu aveţi trebuinţă ca să vă înveţe pre voi cineva; ci precum aceeaşi ungere vă învaţă pre voi pentru toate, şi adevărată este, şi nu este mincinoasă; şi precum v-a învăţat pre voi, rămâneţi întru aceea.

28 Şi acum, fiilor, rămâneţi întru aceasta; ca să avem îndrăzneală, când se va arăta, şi să nu ne ruşinăm de dânsul, la venirea lui. 29 De ştiţi, că este drept, cunoaşteţi că tot cel ce face dreptate, de la dânsul s-a născut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.