×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 9

1 Avea drept aceea şi cel dintâi îndreptări de slujbă, şi sfinţire lumească. 2 Pentru că Cortul s-a făcut cel dintâi întru care era Sfeşnicul şi Masa, şi punerea înainte a pâinilor, care se zice Sfintele. 3 Iar după a doua catapeteasmă, Cortul cel ce se chema Sfintele Sfintelor. 4 Care avea cădelniţă de aur, şi Sicriul legii, ferecat preste tot cu aur, întru care era Năstrapa cea de aur care avea Manna, şi Toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi Tablele legii. 5 Iar pre deasupra lui Heruvimii slavei, care umbreau Oltarul, pentru care nu este acum a grăi pre amăruntul. 6 Şi acestea fiind tocmite aşa, în Cortul cel dintâi pururea intrau Preoţii, când făceau slujbele. 7 Iar în cel de-al doilea, odată în an singur Arhiereul, nu fără de sânge, care aducea pentru sine şi pentru neştiinţele norodului. 8 Aceasta însemnând Duhul cel Sfânt, că încă nu era arătată calea sfinţilor, fiind că încă sta Cortul cel dintâi. 9 Care era pildă în vremea de atunci, întru care daruri şi jertfe se aduc, cele ce nu putea dupre ştiinţă să facă desăvârşit pre cel ce slujea. 10 Numai pentru mâncări, şi băuturi, şi multe feluri de spălări, şi îndreptări ale trupului, erau puse până la vremea îndreptării.

11 Iar Hristos venind Arhiereu bunătăţilor celor viitoare, prin Cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu de mână făcut, adică nu al acestei zidiri. 12 Nici prin sânge de ţapi şi de viţei, ci prin Sângele său a intrat odată întru cele Sfinte, veşnică răscumpărare aflând. 13 Că de vreme ce sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa de junice stropind pre cei spurcaţi îi sfinţeşte spre curăţia trupului, 14 Cu cât mai vârtos Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veşnic pre sine s-a adus fără de prihană lui Dumnezeu, va curăţa ştiinţa voastră de faptele cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu.

15 Şi pentru aceasta este mijlocitor aşezământului de lege celui nou, ca făcându-se moartea spre răscumpărarea greşalelor ce era în aşezământul de lege cel dintâi, să ia cei chemaţi făgăduinţa moştenirii celei veşnice. 16 Că unde este diată, acolo trebuie să fie moarte celui ce face diată. 17 Că diata întru cei morţi este întărită, de vreme ce încă nu poate când este viu cel ce face diata. 18 Pentru aceea nici cea dintâi fără de sânge nu s-a înnoit. 19 Că după ce s-a grăit toată porunca dupre lege de către Moise la tot norodul, luând sângele cel de viţei şi de ţapi, cu apă şi cu lână roşie şi cu isop, şi pre însăşi cartea şi pre tot norodul a stropit. 20 Zicând: Acesta este sângele legii, care a poruncit vouă Dumnezeu. 21 Încă şi pre Cort şi pre toate vasele cele de slujbă aşijderea cu sângele le-a stropit. 22 Şi mai cu sânge toate se curăţesc dupre lege, şi fără de vărsare de sânge nu se face iertare. 23 Trebuia dar ca chipurile celor din Ceruri cu acestea să se curăţească; iar singure cele Cereşti cu mai bune jertfe decât acestea. 24 Că nu în sfinte făcute de mâini a intrat Hristos, care erau chipuri celor adevărate, ci în singur Cerul, ca să se arate acum Feţii lui Dumnezeu pentru noi. 25 Nici ca de multe ori să se aducă pre sineşi, precum Arhiereul intră în cele sfinte în tot anul cu sânge străin. 26 (De vreme ce i s-ar fi căzut lui de multe ori să pătimească de la întemeierea lumii), ci acum odată la sfârşitul veacurilor, spre surparea păcatului, prin jertfa sa s-a arătat. 27 Şi precum este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea Judecata, 28 Aşa şi Hristos odată fiind jertfit, ca să ridice păcatele multora, a doua oară fără de păcat se va arăta celor ce îl aşteaptă pre el spre Mântuire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.