×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia cea către Evrei

Capitolul 3

1 Pentru aceea, fraţilor sfinţi, care sunteţi părtaşi chemării celei Cereşti, socotiţi pre Apostolul (trimisul) şi Arhiereul mărturisirii noastre pre Iisus Hristos. 2 Care este credincios celui ce l-a făcut pre el; precum şi Moise întru toată casa lui. 3 Pentru că de mai multă slavă decât Moise acesta s-a învrednicit, cu cât mai multă cinste are decât casa, cel ce o a zidit pre ea. 4 Că toată casa se zideşte de cineva, iar cel ce toate a făcut, este Dumnezeu. 5 Şi Moise adică a fost credincios întru toată casa lui ca o slugă, spre mărturia celor ce era să se grăiască. 6 Iar Hristos ca un Fiu în casa sa; a căruia casă suntem noi, numai de vom ţinea îndrăznirea şi lauda nădejdii până în sfârşit neclătită.

7 Drept aceea, precum zice Duhul cel Sfânt: Astăzi, de veţi auzi glasul lui, 8 Nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca şi întru întărâtare în ziua ispitirii în pustie. 9 Unde m-au ispitit părinţii voştri, ispititu-m-au şi au văzut lucrurile mele patruzeci de ani. 10 Pentru aceea am urât (m-am mâniat) pre neamul acesta, şi am zis: Pururea se rătăcesc cu inima, şi ei nu au cunoscut căile mele. 11 Că m-am jurat întru mânia mea: De vor intra întru odihna mea. 12 Socotiţi, fraţilor, ca să nu fie cândva în vreunul din voi inimă vicleană, a necredinţei, ca să se depărteze de la Dumnezeul cel viu. 13 Ci vă îndemnaţi pre voi înşivă în toate zilele, până ce se numeşte astăzi; ca să nu se învârtoşeze cineva dintru voi cu înşelăciunea păcatului. 14 Că părtaşi ne-am făcut lui Hristos, numai de vom ţinea începătura încheieturii până în sfârşit neclătită. 15 De vreme ce se zice: Astăzi de veţi auzi glasul lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre ca şi întru întărâtare. 16 Pentru că oarecare auzind l-au întărâtat, dar nu toţi care au ieşit din Egipt cu Moise. 17 Şi asupra cărora s-a mâniat patruzeci de ani? Au nu asupra celora ce au păcătuit, ale cărora oase au căzut în pustie? 18 Şi cărora s-a jurat să nu intre întru odihna lui, fără numai celor ce nu au crezut? 19 Şi vedem că nu au putut să intre pentru necredinţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.