×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Timotei

Capitolul 6

1 Câţi sunt sub jug robi, pre stăpânii săi de toată cinstea vrednici să-i socotească, ca să nu se hulească Numele lui Dumnezeu şi învăţătura. 2 Iar care au stăpâni credincioşi, să nu îi defaime căci fraţi sunt; ci mai vârtos să le slujească, căci credincioşi sunt şi iubiţi, cei ce facerea de bine primesc. Acestea învaţă şi îndeamnă.

3 Iar de învaţă cineva întru alt chip, şi nu se apropie de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, şi de învăţătura cea dupre buna credinţă, 4 Acela s-a trufit neştiind nimic, ci bolnăvindu-se întru întrebări, şi în cuvinte de prigonire, dintru care se face pizma, pricirea, hulele, 5 Prepusurile cele viclene, zăbavele cele deşarte ale oamenilor celor stricaţi la minte, şi lipsiţi de adevăr, care socotesc a fi câştig buna credinţă (Creştinătatea). Depărtează-te de la unii ca aceia.

6 Însă câştig mare este buna credinţă cu îndestulare. 7 Că nimic nu am adus în lume, arătat este că nici a scoate ceva nu putem. 8 Ci având hrană şi îmbrăcăminte, cu acestea îndestulaţi vom fi. 9 Iar cei ce vor să se îmbogăţească, cad în ispite şi în curse, şi în pofte multe fără de socoteală şi vătămătoare, care cufundă pre oameni în pierire şi în pierzare. 10 Că rădăcina tuturor răutăţilor este iubirea de argint, care unii poftindu-o au rătăcit din credinţă, şi s-au pătruns cu dureri multe. 11 Iar tu o omul lui Dumnezeu fugi de acestea, şi urmează dreptatea, buna credinţă, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţele. 12 Luptă-te lupta cea bună a credinţei, apucă-te de viaţa cea veşnică, la care şi chemat eşti, şi ai mărturisit mărturisirea cea bună înainte a multe mărturii. 13 Poruncescu-ţi înaintea lui Dumnezeu care înviază toate, şi înaintea lui Hristos Iisus, care a mărturisit înaintea lui Pilat din Pont cea bună mărturisire, 14 Să păzeşti tu porunca nespurcată, şi nevinovată, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. 15 Pre care în vremile sale o va arăta cel Fericit şi singur Puternic, Împăratul împăraţilor, şi Domnul domnilor. 16 Care singur are nemurire, şi locuieşte întru lumină neapropiată; pre care nu l-a văzut nimeni din oameni, nici a-l vedea poate, căruia cinstea şi stăpânirea veşnică, Amin. 17 Celor bogaţi în veacul de acum porunceşte, ca să nu se înalţe cu gândul, nici să nădăjduiască spre avuţia cea nestătătoare, ci întru Dumnezeul cel viu, care dă nouă toate bogat spre desfătare. 18 Să facă lucruri bune, să se îmbogăţească întru fapte bune, să fie lesne dătători, împărtăşitori. 19 Agonisindu-şi loruşi temelie bună în veacul cel viitor, ca să ia viaţa cea veşnică.

20 O Timoteie, lucrul cel încredinţat ţie păzeşte-l, depărtându-te de glasurile deşarte cele spurcate, şi de vorbele cele potrivnice ale ştiinţei celei ce minte numele. 21 Cu care unii lăudându-se, întru credinţă au rătăcit. Darul cu tine. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.