×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Timotei

Capitolul 5

1 Pre cel bătrân să nu îl înfruntezi, ci îl îndeamnă ca pre un părinte; pre cei mai tineri, ca pre nişte fraţi. 2 Pre cele bătrâne, ca pre nişte maice; pre cele tinere ca pre nişte surori, întru toată curăţia. 3 Pre văduve le cinsteşte, pre cele ce sunt cu adevărat văduve. 4 Iar dacă vreo văduvă are feciori sau nepoţi, să se înveţe întâi a-şi chivernisi casa sa întru buna credinţă, şi să dea răsplătiri părinţilor; că aceasta este bună şi primită înaintea lui Dumnezeu. 5 Iar cea cu adevărat văduvă şi singură, nădăjduieşte întru Dumnezeu, şi se zăboveşte întru rugăciuni şi cereri noaptea şi ziua. 6 Iar ceea ce petrece întru desfătare, de vie este moartă. 7 Şi acestea porunceşte ca fără de prihană să fie. 8 Iar dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, şi mai vârtos de ai casei sale, de credinţă s-a lepădat. Şi este decât cel necredincios mai rău. 9 Văduva să se aleagă nu mai puţin de şaizeci de ani, care a fost unui bărbat femeie. 10 Întru fapte bune fiind mărturisită, de a crescut feciori, de a primit străini, de a spălat picioarele sfinţilor, de a ajutat celor necăjiţi, de a urmat la tot lucrul bun. 11 Iar de văduvele cele tinere te fereşte; căci când se înfierbântează împotriva lui Hristos, vor să se mărite. 12 Având osândă, căci credinţa cea dintâi au lepădat. 13 Împreună încă şi fără de lucru a fi se învaţă, umblând din casă în casă, şi nu numai fără de lucru, ci şi limbute, şi iscoditoare, grăind cele ce nu se cade. 14 Drept aceea voiesc ca cele tinere să se mărite, fii să nască, case să chivernisească, ca să nu dea nici o pricină protivnicului spre ocară. 15 Că iată unele s-au întors în urma satanei. 16 Iar de are vreun credincios sau credincioasă, văduve, să le ajute lor, şi să nu se îngreoieze Biserica, ca celor ce sunt cu adevărat văduve să le ajute.

17 Preoţii cei ce îşi ţin bine dregătoria, de îndoită cinste să se învrednicească; mai ales cei ce se ostenesc în cuvânt şi întru învăţătură. 18 Că zice Scriptura: Boului ce treieră să nu îi legi gura; şi, vrednic este lucrătorul de plata sa. 19 Împotriva Preotului (celui bătrân) pâră nu primi, fără numai prin două sau trei mărturii. 20 Pre cei ce greşesc înaintea tuturor mustră-i, ca şi ceilalţi frică să aibă. 21 Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu şi a Domnului Iisus Hristos, şi a Îngerilor lui celor aleşi, ca să păzeşti acestea fără de căutare în faţă, nimic făcând dupre rugăminte (plecare). 22 Mâinile degrab să nu îţi pui pre nimeni, nici te face părtaş în păcate străine; pre tine curat te păzeşte. 23 De acum nu mai bea apă, ci puţin vin primeşte pentru stomacul tău, şi pentru cele dese slăbiciunile tale. 24 Ale unora oameni păcatele sunt arătate mergând mai înainte la judecată; iar ale unora şi în urmă vin. 25 Aşijderea şi faptele cele bune arătate sunt, şi cele ce sunt întru alt chip a se ascunde nu pot.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.