×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Timotei

Capitolul 1

1 Pavel Apostol al lui Iisus Hristos, dupre porunca lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, şi a Domnului Iisus Hristos Nădejdii noastre. 2 Lui Timotei adevăratului fiu întru credinţă: Dar, milă, pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi Hristos Iisus Domnul nostru.

3 Precum te-am rugat ca să rămâi în Efes, când mergeam în Macedonia, ca să porunceşti unora să nu înveţe întru alt chip. 4 Nici să ia aminte la basme şi la numere de neamuri fără de sfârşit, care fac întrebări mai vârtos decât iconomia lui Dumnezeu cea întru credinţă. 5 Iar sfârşitul poruncii este dragostea din inimă curată, şi din ştiinţă bună, şi din credinţă nefăţarnică. 6 De la care unii rătăcind s-au întors la cuvinte deşarte. 7 Vrând a fi învăţători de lege, neînţelegând nici cele ce grăiesc, nici pentru cele ce se întăresc. 8 Ci ştim că legea este bună, de o ţine cineva dupre lege. 9 Ştiind aceasta, că dreptului lege nu este pusă, ci celor fără de lege, şi nesupuşi, necredincioşilor, şi păcătoşilor, nedrepţilor, şi spurcaţilor, ucigătorilor de tată, şi ucigătorilor de mumă, ucigătorilor de oameni. 10 Curvarilor, sodomenilor, tâlharilor, mincinoşilor, celor ce se jură strâmb; şi orice alt ce se împrotiveşte învăţăturii celei sănătoase. 11 Dupre Evanghelia Slavei a Fericitului Dumnezeu, care mi s-a încredinţat mie.

12 Şi mulţămesc celui ce m-a întărit pre mine lui Hristos Iisus Domnului nostru, căci credincios m-a socotit, punându-mă întru slujbă. 13 Pre mine cel ce eram mai înainte hulitor, şi gonitor, şi ocărâtor; ci am fost miluit; că neştiind am făcut întru necredinţă. 14 Şi prea s-a înmulţit Darul Domnului nostru cu credinţa şi dragostea cea întru Hristos Iisus. 15 Credincios este cuvântul, şi de toată primirea vrednic, că Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pre cei păcătoşi, dintru care cel dintâi sunt eu. 16 Ci pentru aceasta am fost miluit, ca întru mine întâi să arate Iisus Hristos toată îndelunga răbdare, spre pildă celor ce vor să creadă întru dânsul spre viaţa cea veşnică. 17 Iar Împăratului Veacurilor celui nestricăcios, celui nevăzut, Unuia prea Înţeleptului Dumnezeu, cinste şi slavă în vecii vecilor, Amin.

18 Această poruncă îţi încredinţez ţie fiule Timotei dupre prorociile care s-au făcut mai înainte spre tine, ca să te oşteşti într-însele bună oştire. 19 Având credinţă şi bună ştiinţă, care unii lepădându-o, din credinţă au căzut. 20 Dintru care este Imeneu, şi Alexandru, pre care i-am dat satanei ca să se pedepsească să nu hulească.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.