×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Coloseni

Capitolul 1

1 Pavel Apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi Timotei fratele. 2 Celor ce sunt în Colose, sfinţilor şi credincioşilor fraţi întru Hristos: Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi Domnul Iisus Hristos.

3 Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, pururea pentru voi rugându-ne. 4 Auzind credinţa voastră cea întru Hristos Iisus, şi dragostea care aveţi către toţi sfinţii. 5 Pentru nădejdea cea gătită vouă în Ceruri, care aţi auzit mai înainte întru cuvântul adevărului Evangheliei. 6 Care este de faţă la voi, precum şi în toată lumea, şi este făcând roadă, şi crescând, precum şi întru voi, din ziua care aţi auzit, şi aţi cunoscut Darul lui Dumnezeu întru adevăr. 7 Precum v-aţi şi învăţat de la Epafra iubitul cel dimpreună slugă cu noi, care este credincios pentru voi slujitor al lui Hristos. 8 Care ne-a şi arătat nouă dragostea voastră întru Duhul.

9 Drept aceea şi noi din care zi am auzit, nu încetăm pentru voi rugându-ne, şi cerând ca să vă umpleţi de cunoştinţa voii lui, întru toată înţelegerea şi înţelepciunea duhovnicească. 10 Ca să umblaţi voi cu vrednicie Domnului spre toată plăcerea, întru tot lucrul bun, făcând roadă, şi crescând spre cunoştinţa lui Dumnezeu. 11 Cu toată puterea întărindu-vă, dupre tăria slavei lui, întru toată îngăduirea, şi îndelunga răbdare cu bucurie. 12 Mulţămind Tatălui, celui ce ne-a învrednicit pre noi în partea soartei sfinţilor întru lumină. 13 Care ne-a izbăvit pre noi din stăpânirea întunerecului, şi ne-a mutat la Împărăţia Fiului dragostei lui. 14 Întru care avem răscumpărarea prin Sângele lui, iertarea păcatelor.

15 Care este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, întâinăscut decât toată zidirea. 16 Căci întru dânsul s-au zidit toate, cele din Ceruri, şi cele de pre pământ, cele văzute şi cele nevăzute: Ori Scaunele, ori Domniile, ori Începătoriile, ori Stăpâniile, toate printr-însul şi întru dânsul s-au zidit. 17 Şi el este mai nainte de toate, şi toate întru dânsul sunt aşezate. 18 Şi el este Capul trupului Bisericii, care este începătură (pârgă) întâinăscut din morţi, ca să fie întru toate el cel întâi. 19 Că întru el bine a voit să locuiască toată plinirea. 20 Şi printr-însul să împace toate spre sine, făcând pace prin Sângele Crucii lui, printr-însul, ori celor de pre pământ, ori celor din Ceruri. 21 Şi pre voi care eraţi oarecând înstrăinaţi, şi vrăjmaşi cu mintea întru lucruri rele. 22 Iată acum v-a împăcat în carnea trupului lui, prin moarte, ca să vă pună pre voi sfinţi, şi fără de prihană, şi nevinovaţi înaintea sa. 23 De veţi rămânea întru credinţă întemeiaţi, şi întăriţi, şi nemişcaţi din nădejdea Evangheliei, care aţi auzit, ceea ce s-a propovăduit întru toată zidirea cea sub Cer; căreia m-am făcut eu Pavel slujitor.

24 Acum mă bucur întru patimile mele pentru voi, şi plinesc lipsele necazurilor lui Hristos în trupul meu, pentru Trupul lui, care este Biserica. 25 Căreia m-am făcut eu slujitor dupre iconomia lui Dumnezeu, care mi s-a dat mie spre voi, să plinesc Cuvântul lui Dumnezeu; 26 Taina cea ascunsă din veci şi din neamuri, iar acum s-a arătat sfinţilor lui. 27 Cărora a voit Dumnezeu a le arăta, care este bogăţia slavei tainei acesteia întru neamuri, care este Hristos întru voi, nădejdea slavei. 28 Pre care noi propovăduim, sfătuind pre tot omul, şi învăţând pre tot omul întru toată înţelepciunea, ca să punem de faţă pre tot omul desăvârşit întru Hristos Iisus. 29 Întru care mă şi ostenesc nevoindu-mă dupre lucrarea lui care se lucrează întru mine întru putere.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.