×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Efeseni

Capitolul 1

1 Pavel Apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, Sfinţilor celor ce sunt în Efes, şi Credincioşilor întru Hristos Iisus. 2 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi Domnul nostru Iisus Hristos.

3 Bine este cuvântat Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, carele ne-a blagoslovit pre noi întru toată blagoslovenia duhovnicească, întru cele Cereşti întru Hristos. 4 Precum ne-a ales pre noi întru dânsul mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim noi sfinţi şi fără de prihană, înaintea lui întru dragoste. 5 Mai înainte rânduindu-ne pre noi spre moştenire fiască prin Iisus Hristos, către sine, dupre buna voinţă a voii sale. 6 Spre lauda slavei darului său, întru care ne-a făcut cu dar pre noi, întru cel iubit. 7 Întru care avem răscumpărarea prin Sângele lui, şi iertarea păcatelor, dupre bogăţia Darului lui. 8 Pre care l-a prisosit întru noi, întru toată înţelepciunea şi priceperea. 9 Arătându-ne nouă taina voii sale dupre buna voinţa sa, care mai înainte a rânduit întru dânsul. 10 Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să le întemeieze (unească) sub un cap întru Hristos, şi cele din Ceruri, şi cele de pre pământ întru dânsul. 11 Întru care şi soartă ne-am făcut, mai înainte fiind hotărâţi dupre rânduiala celui ce toate le lucrează, dupre sfatul voii sale. 12 Ca să fim noi spre lauda slavei lui, care am nădăjduit mai nainte întru Hristos. 13 Prin care şi voi auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, întru care şi crezând, v-aţi pecetluit cu Duhul Făgăduinţei cel Sfânt. 14 Care este arvună moştenirii noastre, spre răscumpărarea câştigului, spre lauda slavei lui. 15 Drept aceea şi eu auzind credinţa voastră întru Domnul Iisus, şi dragostea cea către toţi sfinţii, 16 Nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenire de voi făcând la rugăciunile mele. 17 Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă Duhul înţelepciunii, şi al descoperirii, spre cunoştinţa lui. 18 Luminaţi ochii minţii voastre, ca să ştiţi voi care este nădejdea chemării lui, şi care este bogăţia slavei moştenirii lui întru sfinţi. 19 Şi care este mărimea cea preaînaltă a puterii lui, întru noi care credem dupre lucrarea puterii tăriei lui. 20 Carele o a lucrat întru Hristos, sculându-l pre el din morţi, şi l-a pus a şedea de-a drepta sa întru cele Cereşti. 21 Mai presus decât toată Începătoria, şi Stăpânia, şi Puterea, şi Domnia, şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. 22 Şi toate le-a supus sub picioarele lui, şi pre el l-a dat Cap Bisericii mai presus de toate. 23 Care este Trupul lui, plinirea celui ce se plineşte (se face deplin) cu toate întru toţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.