×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 5

1 Drept aceea îndreptaţi fiind din credinţă, pace avem către Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. 2 Prin care şi apropiere am aflat prin credinţă la darul acesta, întru care stăm, şi ne lăudăm întru nădejdea Slavei lui Dumnezeu. 3 Şi nu numai, ci ne şi lăudăm întru necazuri, ştiind că necazul răbdare lucrează. 4 Iar răbdarea curăţire, iar curăţirea nădejde. 5 Iar nădejdea nu ruşinează: Că dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat întru inimile noastre, prin Duhul Sfânt cel ce s-a dat nouă. 6 Pentru că Hristos încă fiind noi neputincioşi, în vremea cea cuviincioasă, pentru cei necredincioşi a murit. 7 Că abia va muri cineva pentru cel drept; că pentru cel bun poate şi îndrăzneşte cineva a muri. 8 Şi întăreşte Dumnezeu dragostea sa spre noi că încă păcătoşi fiind noi, Hristos pentru noi a murit. 9 Cu mult mai vârtos dar acum îndreptaţi fiind cu Sângele lui, ne vom mântui printr-însul de mânie. 10 Că de vreme ce fiind noi vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului lui, cu mult mai vârtos fiind împăcaţi, ne vom mântui întru viaţa lui. 11 Şi nu numai, ci ne şi lăudăm întru Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos; prin carele acum împăcarea am luat.

12 Pentru aceea precum printr-un om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat moartea, şi aşa la toţi oamenii moartea a trecut, întru carele toţi au greşit. 13 Că până la lege păcatul era în lume; dar păcat nu se socotea nefiind legea. 14 Ci a împărăţit moartea de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu au greşit după asemănarea greşelii lui Adam, carele era chip al celui viitor. 15 Ci nu precum greşeala, aşa şi darul; că de au murit prin greşeala unuia cei mulţi, cu mult mai vârtos harul lui Dumnezeu şi Darul, prin harul al unuia om Iisus Hristos, întru mulţi s-a înmulţit. 16 Şi nu precum prin unul ce a greşit, este Darul, că păcatul dintru unul este spre osândire; iar Darul din multe greşale spre îndreptare. 17 Că de vreme ce pentru greşala unuia, moartea a împărăţit prin unul; cu mult mai vârtos cei ce au luat prisosinţa darului şi a harului dreptăţii, vor împărăţi întru viaţă prin cel unul Iisus Hristos. 18 Pentru aceea dar precum prin greşala unuia întru toţi oamenii a intrat osândirea, aşa prin îndreptarea unuia întru toţi oamenii a intrat îndreptarea vieţii. 19 Că precum pentru neascultarea unui om, păcătoşi s-au făcut cei mulţi; aşa şi prin ascultarea unuia, drepţi se vor face cei mulţi. 20 Iar legea a intrat, ca să se înmulţească greşala, şi unde s-a înmulţit păcatul, acolo a prisosit Darul. 21 Ca precum a împărăţit păcatul spre moarte, aşa şi Darul să împărăţească prin dreptate, spre viaţa veşnică, prin Iisus Hristos Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.