×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 15

1 Şi datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi, şi nu nouă să plăcem. 2 Ci fieştecarele din noi să facă spre plăcere vecinului întru bine, spre zidire. 3 Că şi Hristos nu luişi singur a făcut spre plăcere; ci precum este scris: Ocările celor ce te ocărăsc pre tine au căzut preste mine. 4 Căci câte s-au scris mai-nainte, spre învăţătura noastră s-au scris; ca prin răbdare şi mângâierea Scripturilor nădejde să avem. 5 Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să dea vouă aceiaşi să gândiţi între voi întru Hristos Iisus. 6 Ca toţi într-un suflet cu o gură să slăviţi pre Dumnezeu, şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. 7 Deci dar primiţi unii pre alţii, precum şi Hristos a primit pre voi întru slava lui Dumnezeu. 8 Şi zic (eu) că Iisus Hristos a fost slujitor tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduinţele părinţilor. 9 Iar neamurilor pentru milă, să proslăvească pre Dumnezeu; precum este scris: Pentru acesta mă voi mărturisi ţie întru neamuri Doamne, şi Numelui tău voi cânta. 10 Şi iarăşi zice: Veseliţi-vă neamuri cu norodul lui. 11 Şi iarăşi: Lăudaţi pre Domnul toate neamurile, lăuda-ţi-l pre el toate noroadele. 12 Şi iarăşi Isaia zice: Fi-va rădăcina lui Iesei, şi cel ce se va scula să stăpânească pre neamuri, întru acela neamurile vor nădăjdui.

13 Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pre voi de toată bucuria şi pacea crezând, spre a prisosi voi întru nădejde cu puterea Duhului Sfânt. 14 Şi adeverit sunt şi eu însumi fraţii mei pentru voi, că şi voi plini sunteţi de bunătate, plini de toată ştiinţa, putând şi unii pre alţii a vă învăţa. 15 Şi mai cu îndrăzneală am scris vouă fraţilor din parte, ca cum v-aş mai aduce aminte vouă: Pentru darul ce mi s-a dat mie de la Dumnezeu. 16 Ca să fiu eu slujitor lui Iisus Hristos întru neamuri, cu slujbă sfântă lucrând Evanghelia lui Dumnezeu; ca să fie jertfa (aducerea) neamurilor bine primită, sfinţită întru Duhul Sfânt. 17 Drept aceea am laudă întru Hristos Iisus, întru cele ce sunt către Dumnezeu. 18 Că nu voi cuteza a zice ceva din cele ce nu a lucrat Hristos prin mine, spre ascultarea neamurilor cu cuvântul şi cu fapta. 19 Întru puterea semnelor, şi a minunilor, întru puterea Duhului lui Dumnezeu; aşa încât din Ierusalim şi împrejur până la Iliric, am plinit Evanghelia lui Hristos. 20 Şi aşa m-am nevoit bine a vesti, nu unde s-a numit Hristos, ca să nu zidesc pre temelie străină. 21 Ci precum este scris: Cărora nu s-a vestit pentru dânsul, îl vor vedea; şi care nu au auzit, vor înţelege. 22 Pentru aceea mă şi opream de multe ori a veni la voi. 23 Iar acum ne mai având loc întru aceste laturi, şi dorinţă având a veni către voi de mulţi ani, 24 Când voi merge în Spania, voi veni la voi, că am nădejde trecând pre acolo să vă văd pre voi, şi de voi să mă petrec acolo, după ce mă voi sătura mai-nainte de voi din parte. 25 Iar acum merg în Ierusalim slujind sfinţilor. 26 Că bine a voit Macedonia şi Ahaia a face o împărtăşire oarecare la săracii sfinţilor care sunt în Ierusalim. 27 Că bine au voit, şi datori sunt lor. Că de vreme ce întru cele duhovniceşti ale lor s-au împărtăşit neamurile, datori sunt şi întru cele trupeşti a le sluji lor. 28 Aceasta dar săvârşind, şi pecetluind lor roada aceasta, voi merge prin voi în Spania. 29 Şi ştiu că venind către voi, întru plinirea blagosloveniei Evangheliei lui Hristos voi veni. 30 Şi vă rog pre voi fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, şi pentru dragostea Duhului, ca împreună cu mine să vă nevoiţi, întru rugăciuni pentru mine către Dumnezeu. 31 Ca să mă izbăvesc de cei neascultători în Iudeea, şi ca să fie slujba mea în Ierusalim bine primită sfinţilor. 32 Ca cu bucurie să viu la voi prin voia lui Dumnezeu, şi să mă odihnesc împreună cu voi. 33 Iar Dumnezeul păcii cu voi cu toţi, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.