×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 9

1 Iar Saul încă suflând cu îngrozire şi cu ucidere împrotiva Ucenicilor Domnului, a mers la Arhiereu. 2 Şi a cerut de la el cărţi în Damasc la Sinagoguri, ca de ar afla pre vreunii care să fie din calea aceasta, şi bărbaţi şi femei, legaţi să-i aducă în Ierusalim. 3 Şi mergând, a fost când s-a apropiat el de Damasc, fără de veste a strălucit peste el Lumină din Cer. 4 Şi căzând pre pământ, a auzit Glas zicând lui: Saul, Saul, ce mă goneşti? 5 Şi a zis: Cine eşti Doamne? Iar Domnul a zis lui: Eu sunt Iisus, pre care tu goneşti, cu greu îţi este ţie a lovi cu piciorul împrotiva boldurilor (a călca în smicea). 6 Şi tremurând, şi spăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Şi Domnul către el: Scoală-te şi intră în cetate, şi se va spune ţie ce trebuie tu să faci. 7 Iar bărbaţii care mergeau pre cale cu el, sta încremeniţi, auzind glasul, şi pre nimeni văzând. 8 Şi s-a sculat Saul de la pământ, şi deschizându-şi ochii săi, pre nimeni nu vedea. Şi ducându-l de mâini l-au băgat în Damasc. 9 Şi a fost trei zile nevăzând; şi nici a mâncat, nici a băut.

10 Şi era un ucenic în Damasc, anume Anania; şi a zis către el Domnul în vedenie: Anania. Iar el a zis: Iată eu, Doamne. 11 Iar Domnul către el: Sculându-te mergi pe uliţa ce se cheamă dreaptă, şi caută în casa lui Iuda pre Saul anume, Tarsenean, că iată se roagă. 12 Şi a văzut în vedenie pre un bărbat anume Anania, intrând şi punându-şi pre el mâna ca iarăşi să vadă. 13 Şi a răspuns Anania: Doamne, auzit-am de la mulţi pentru bărbatul acesta, câte rele a făcut Sfinţilor tăi în Ierusalim. 14 Încă şi aici are putere de la Arhierei, să lege pre toţi care cheamă Numele tău. 15 Şi a zis către el Domnul: Mergi, că Vas al alegerii (ales) îmi este mie acesta, ca să poarte Numele meu înaintea neamurilor, şi a împăraţilor, şi a fiilor lui Israil. 16 Că Eu voi arăta lui câte i se cade să pătimească el pentru Numele meu. 17 Şi a mers Anania, şi a intrat în casă; şi punându-şi pre el mâinile, a zis: Saule frate, Domnul Iisus, care s-a arătat ţie pre calea care veneai, m-a trimis ca să vezi, şi să te umpli de Duh Sfânt. 18 Şi îndată au căzut de pre ochii lui ca nişte solzi, şi a văzut îndată, şi sculându-se s-a botezat. 19 Şi luând mâncare s-a întărit; şi a fost Saul cu ucenicii care erau în Damasc câteva zile. 20 Şi îndată în Sinagoguri a propovăduit pre Hristos, că acesta este Fiul lui Dumnezeu. 21 Şi se mirau toţi cei ce auzeau, şi ziceau: Au nu este acesta cel ce a prădat în Ierusalim pre cei ce chemau Numele acesta? Şi aici pentru aceia a venit, ca legaţi pre ei să-i ducă la Arhierei? 22 Iar Saul mai vârtos se întărea, şi tulbura pre Iudeii cei ce locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos.

23 Şi dacă s-au plinit zile multe, s-au sfătuit Iudeii ca să-l omoare pre dânsul. 24 Şi s-a făcut lui Saul cunoscut vicleşugul lor; şi păzeau porţile ziua şi noaptea, ca să-l omoare pre el. 25 Şi luându-l pre dânsul Ucenicii noaptea, l-au slobozit peste zid lăsându-l într-o coşniţă. 26 Şi mergând Saul în Ierusalim, se ispitea să se lipească de Ucenici; şi toţi se temeau de el, necrezând că este ucenic. 27 Iar Varnava luându-l pre el l-a adus la Apostoli, şi le-a spus lor în ce chip pre cale a văzut pre Domnul, şi cum că i-a grăit lui, şi în ce chip în Damasc cu îndrăzneală a grăit întru Numele lui Iisus. 28 Şi era cu ei intrând şi ieşind în Ierusalim, şi cu îndrăzneală vorbind, întru Numele Domnului Iisus. 29 Şi grăia şi se întreba cu elinii (elinistenii); iar ei căutau să-l omoare pre el. 30 Şi dacă au înţeles Fraţii, l-au dus pre el în Cesareea, şi l-au trimis în Tars. 31 Iar Bisericile prin toată Iudeea, şi Galileea, şi Samaria, aveau pace, zidindu-se şi umblând întru Frica Domnului, şi întru mângâierea Duhului Sfânt se înmulţea.

32 Şi a fost, Petru trecând pe la toţi, a venit şi la Sfinţii ce locuiau în Lida. 33 Şi a aflat acolo pre un om oarecare anume Enea, de opt ani zăcând în pat, care era slăbănog. 34 Şi a zis Petru lui: Enea, vindecă-te Iisus Hristos; scoală-te, şi-ţi aşterne ţie; şi îndată s-a sculat. 35 Şi l-au văzut pre el toţi cei ce locuiau în Lida, şi în Asarona, care s-au întors la Domnul.

36 Iar în Ioppe era o uceniţă anume Tavita, care tâlcuindu-se se zice Căprioară; aceasta era plină de fapte bune şi de milostenii ce făcea. 37 Şi a fost în zilele acelea bolnăvindu-se ea a murit, şi scăldându-o o au pus în foişor. 38 Şi aproape fiind Lida de Ioppe, ucenicii auzind că Petru este într-însa, au trimis pre doi bărbaţi la dânsul rugându-l, să nu pregete a veni până la ei. 39 Şi sculându-se Petru a mers cu dânşii; pre care dacă a venit, l-au dus în foişor; şi au stătut înaintea lui toate văduvele plângând, şi arătând hainele şi îmbrăcămintele câte făcea, fiind cu dânsele Căprioara. 40 Şi scoţând Petru pe toţi afară, şi îngenunchind s-a rugat, şi întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală; iar ea şi-a deschis ochii săi, şi văzând pre Petru a şezut. 41 Şi dându-i ei mâna, o a ridicat pre ea; şi chemând pre Sfinţi şi pre văduve, o a dat pre ea vie. 42 Şi s-a auzit aceasta prin toată Ioppe, şi mulţi au crezut în Domnul. 43 Şi a fost de a rămas el zile destule în Ioppe la un Simon oarecare curelar.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.