×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 28

1 Şi dacă au scăpat, atunci au cunoscut că se cheamă ostrovul Melit. 2 Iar barbarii au făcut nu puţină milă cu noi; că făcând foc, ne-au primit pre noi pre toţi, pentru ploaia şi frigul ce erau. 3 Şi strângând Pavel găteje multe, şi punându-le în foc, ieşind o viperă din căldură, s-a apucat de mâna lui. 4 Şi dacă au văzut barbarii spânzurând vipera de mâna lui, ziceau unul către altul: Cu adevărat ucigaş este omul acesta care mântuindu-se din mare, Judecata lui Dumnezeu nu l-a lăsat să trăiască. 5 Deci el scuturând vipera în foc, nici un rău nu a pătimit. 6 Iar ei aşteptau să se umfle el, sau să cadă de pripă mort; şi aşteptând ei mult, şi văzând că nu se făcuse nici un rău în el, întorcându-se îi ziceau că este Dumnezeu. 7 Şi împrejurul locului aceluia erau satele mai marelui ostrovului, anume Poplie, care primindu-ne pre noi, trei zile cu omenie ne-a ospătat. 8 Şi s-a întâmplat de zăcea tatăl lui Poplie fiind cuprins de friguri, şi de urdinare cu sânge. Către care intrând Pavel, şi rugându-se, punându-şi mâinile pre el, l-a vindecat. 9 Şi aceasta făcându-se, şi ceilalţi care aveau boli în ostrovul acela, veneau şi se vindecau. 10 Care şi cu multă cinste ne-au cinstit pre noi; şi când am purces noi, ne-au pus cele ce erau de trebuinţă.

11 Şi după trei luni, ne-am pornit cu o corabie Alexandrinească ce iernase în ostrov; care era cu semnul dioscurilor. 12 Şi sosind în Siracuza ne-am zăbovit acolo trei zile. 13 Şi de acolo înconjurând am venit în Rigia; şi peste o zi suflând austrul, a doua zi am venit în Potioli. 14 Unde aflând fraţi, ne-am mângâiat zăbovind la ei şapte zile, şi aşa am venit în Roma. 15 Şi de acolo fraţii auzind cele pentru noi au ieşit întru întâmpinarea noastră până la forul lui Apie şi trei cârciume; pre care văzându-i Pavel şi mulţumind lui Dumnezeu a luat îndrăzneală. 16 Iar dacă am venit în Roma, sutaşul a dat pre cei legaţi Voievodului oştii. Iar lui Pavel i s-a dat voie să petreacă deosebi cu ostaşul cel ce îl păzea pre el.

17 Şi a fost după trei zile, a chemat Pavel pe cei mai mari ai Iudeilor, şi adunându-se ei, a zis către dânşii: Bărbaţi fraţi, eu nimic împotriva norodului făcând, sau obiceiurilor părinţeşti, legat fiind în Ierusalim m-am dat în mâinile Romanilor. 18 Care judecându-mă vrea să mă slobozească, pentru că nici o vină de moarte era întru mine. 19 Iar grăindu-mi Iudeii împotrivă, am fost silit a chema pre Cezarul, nu că aş avea întru ceva a pârî pre neamul meu. 20 Deci pentru această pricină v-am chemat pre voi să vă văd, şi să vorbesc cu voi, că pentru nădejdea lui Israil cu acest lanţ sunt legat. 21 Iar ei către dânsul au zis: Noi nici cărţi pentru tine am luat din Iudeea; nici venind cineva din fraţi ne-a spus, sau a grăit ceva rău pentru tine. 22 Ci ne rugăm să auzim de la tine socotelele ce ai; că de eresul acesta ştim noi, că pretutindeni împotrivă i se zice.

23 Şi rânduindu-i lui zi, au venit la dânsul la gazdă mai mulţi; cărora mărturisind le spunea de Împărăţia lui Dumnezeu; dovedindu-le lor cele pentru Iisus, din legea lui Moise, şi din Proroci, de dimineaţa până seara. 24 Şi unii credeau cele ce se ziceau, iar alţii nu credeau. 25 Şi neunindu-se ei unul cu altul s-au dus, zicând Pavel un cuvânt, că bine a grăit Duhul Sfânt prin Prorocul Isaia către părinţii noştri, 26 Zicând: Mergi la norodul acesta, şi zi: Cu auzul veţi auzi, şi nu veţi înţelege; şi privind veţi privi, şi nu veţi vedea. 27 Că s-a îngroşat inima norodului acestuia; şi cu urechile greu au auzit, şi ochii lor şi-au închis; ca nu cumva să vadă cu ochii, şi cu urechile să audă, şi cu inima să înţeleagă, şi să se întoarcă, şi să-i vindec pre ei. 28 Drept aceea, cunoscut să vă fie vouă, că neamurilor s-a trimis mântuirea lui Dumnezeu, ei vor auzi. 29 Şi acestea el zicând, au ieşit Iudeii multă prigonire având între dânşii.

30 Şi a petrecut Pavel doi ani deplin cu a sa cheltuială (chirie), şi primea pre toţi care veneau către el. 31 Propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţând cele ce sunt pentru Domnul Iisus Hristos, cu toată îndrăzneala fără opreală.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.