×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 26

1 Iar Agripa către Pavel a zis: Porunceşte-ţi-se ţie să grăieşti singur pentru tine. Atunci Pavel, întinzând mâna a răspuns: 2 Pentru toate care mă pârăsc Iudeii, o împărate Agripa, mă socotesc pre mine fericit a fi, vrând să răspund înaintea ta astăzi. 3 Mai vârtos ştiutor fiind tu de toate cele ale Iudeilor obiceiuri şi întrebări, pentru aceea mă rog ca cu îngăduinţă să mă asculţi pre mine. 4 Pre viaţa mea cea din tinereţe, care din început s-a făcut în neamul meu în Ierusalim, o ştiu toţi Iudeii. 5 Ştiindu-mă pre mine mai dinainte, de vor vrea să mărturisească, că după eresul cel prea cu cercare al legii noastre am trăit Fariseu. 6 Şi acum pentru nădejdea făgăduinţei, celei ce s-a făcut către părinţi de la Dumnezeu, stau judecându-mă. 7 La care cele douăsprezece seminţii ale noastre, neîncetat ziua şi noaptea slujind, nădăjduiesc să ajungă, pentru care nădejde sunt pârât împărate Agripa de Iudei. 8 Ce lucru necredincios se judecă la voi, dacă Dumnezeu pre morţi înviază. 9 Deci mie mi s-a părut (eu am gândit) că asupra Numelui lui Iisus Nazarineanul trebuia multe împrotivă să fac. 10 Care am şi făcut în Ierusalim, şi pre mulţi din sfinţi eu în temniţă i-am închis, luând putere de la Arhierei; şi când se omora ei, dam hotărâre. 11 Şi la toate Sinagogurile de multe ori muncindu-i pre ei, îi îndemnam să hulească; şi mult tulburându-mă asupra lor îi goneam, până şi la cetăţile cele din afară.

12 Întru care mergând şi la Damasc cu putere şi cu poruncă de la Arhierei. 13 Întru amiază zi am văzut pre cale, împărate, din Cer mai mult decât strălucirea soarelui, lumină strălucind împrejurul meu şi a celor ce mergeau cu mine. 14 Şi noi toţi căzând la pământ, am auzit eu Glas zicând către mine, şi grăind în limba evreiască: Saul Saul, ce mă goneşti? Cu greu îţi este ţie a lovi cu piciorul împotriva boldurilor. 15 Iar eu am zis: Cine eşti Doamne? Iar el a zis: Eu sunt Iisus pre care tu goneşti. 16 Ci te scoală şi stai pre picioarele tale, că spre aceasta m-am arătat ţie, ca să te aleg slugă, şi mărturie şi acelor ce ai văzut, şi acelora întru care mă voi arăta ţie. 17 Scoţându-te pre tine de la norod şi de la neamurile la care acum te trimit. 18 Să deschizi ochii lor, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de la puterea satanei la Dumnezeu; ca să ia ei iertare păcatelor, şi soartă între sfinţi, prin credinţa cea întru mine. 19 Pentru aceea împărate Agripa, nu m-am făcut neascultător vedeniei Cereşti. 20 Ci celor din Damasc întâi, şi din Ierusalim, şi din toată ţara Iudeii, şi neamurilor, am mărturisit să se pocăiască, şi să se întoarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vrednice de pocăinţă. 21 Pentru acestea Iudeii prinzându-mă în Biserică se ispiteau să mă omoare. 22 Iar dobândind ajutorul cel de la Dumnezeu, până în ziua aceasta stau, mărturisind la mic şi la mare, nimic grăind afară de cele ce şi Prorocii au prorocit, că vor să fie, şi Moise. 23 Că va pătimi Hristos, că el întâi din Învierea morţilor lumină va vesti norodului şi neamurilor.

24 Şi acestea el răspunzând, Fist cu mare glas a zis: Te înnebuneşti, Pavele; cartea cea multă spre nebunie te întoarce. 25 Iar el a zis: Nu mă înnebunesc, puternice Fiste, ci ale adevărului şi ale înţelepciunii cuvinte grăiesc. 26 Că ştie pentru acestea împăratul, către care şi îndrăznind grăiesc, că nu socotesc a fi ceva dintr-acestea neştiut lui, că nu s-au făcut în unghiul (partea) acesta. 27 Crezi împărate Agripa pe Proroci? Ştiu că crezi. 28 Iar Agripa către Pavel a zis: Întru puţin mă pleci a mă face Creştin. 29 Iar Pavel a zis: Aş pofti de la Dumnezeu şi întru puţin şi întru mult, nu numai tu, ci şi toţi cei ce mă aud pre mine astăzi, să se facă întru acest fel, precum şi eu sunt, afară de legăturile acestea. 30 Şi aceasta zicând el, s-a sculat împăratul, şi domnul, şi Vernichi, şi cei ce şedeau împreună cu ei. 31 Şi depărtându-se grăiau unul către altul zicând: Că nimic vrednic de moarte, sau de legături face omul acesta. 32 Iar Agripa a zis lui Fist: Se putea slobozi omul acesta, de nu ar fi chemat pre Cezarul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.