×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 23

1 Şi căutând Pavel spre adunare, a zis: Bărbaţi fraţi, eu cu toată ştiinţa bună, am vieţuit înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta. 2 Iar Arhiereul Anania, a poruncit celor ce stau lui înainte să-l bată peste gură. 3 Atunci Pavel a zis către el: Bate-te-va Dumnezeu perete văruit. Şi tu şezi judecându-mă dupre lege, şi împotriva legii porunceşti să mă bată. 4 Iar cei ce stau înainte au zis: Dar pre Arhiereul lui Dumnezeu blestemi (ocărăşti)? 5 Iar Pavel a zis: Nu am ştiut, fraţilor, că este Arhiereu; că scris este: Pre mai marele norodului tău să nu îl grăieşti de rău.

6 Deci cunoscând Pavel că o parte este Saduchei, iar alta Farisei, a strigat întru adunare: Bărbaţi fraţi, eu sunt Fariseu, fecior de Fariseu; pentru nădejdea şi învierea morţilor eu mă judec. 7 Şi aceasta el grăind, s-a făcut neunire între Farisei şi între Saduchei; şi s-a împerecheat mulţimea. 8 Pentru că Saducheii zic că nu este înviere, nici Înger, nici Duh; iar Fariseii le mărturisesc amândouă. 9 Şi s-a făcut strigare mare; şi sculându-se Cărturarii din partea Fariseilor, se priceau zicând: Nici un rău nu aflăm în omul acesta. Iar de i-a grăit lui Duh, sau Înger, să nu ne împrotivim lui Dumnezeu. 10 Şi multă gâlceavă făcându-se, temându-se Căpitanul ca să nu-l rupă ei pre Pavel, a poruncit ostaşilor să se pogoare şi să-l răpească pre el din mijlocul lor, şi să-l ducă în tabără. 11 Iar în noaptea ce venise stându-i Domnul înainte, a zis: Îndrăzneşte, Pavele; că precum ai mărturisit de mine în Ierusalim, aşa ţi se cade, şi în Roma să mărturiseşti.

12 Iar după ce s-a făcut ziuă, adunându-se oarecare Iudei s-au anatematisit pre eişi zicând, nici să mănânce, nici să bea până nu vor omorî pre Pavel. 13 Şi erau mai mulţi de patruzeci, cei ce făcuse jurământul acesta. 14 Care mergând la Arhierei şi la Bătrâni, au zis: Cu anatema ne-am anatematisit pre noi înşine, nimic să nu gustăm până nu vom omorî pre Pavel. 15 Acum dar voi arătaţi Căpitanului, împreună cu adunarea, ca mâine să-l pogoare pre el la voi, ca cum aţi vrea să cercaţi mai pre amăruntul cele ce sunt pentru el, iar noi mai înainte de se va apropia el, gata suntem să-l omorâm pre el. 16 Şi auzind feciorul surorii lui Pavel vicleşugul, mergând şi intrând în tabără, a spus lui Pavel. 17 Şi chemând Pavel pre unul din sutaşi, i-a zis: Pre tinerelul acesta du-l la Căpitanul, pentru că are oarece să-i spună lui. 18 Deci acela luându-l pre el, l-a dus la Căpitanul, şi i-a zis: Pavel cel legat chemându-mă pre mine s-a rugat pentru acest tinerel să-l aduc la tine, că are oarece să-ţi zică ţie. 19 Iar Căpitanul, luându-l de mână, şi ducându-se în laturi, l-a întrebat: Ce este care ai să-mi spui mie? 20 Şi a zis, Că Iudeii s-au vorbit să se roage ţie, ca mâine la adunare să pogori pre Pavel, ca cum ar vrea ceva mai pre amăruntul să întrebe pentru el. 21 Deci tu să nu îi asculţi pre ei, pentru că îl pândesc pre el bărbaţi mai mulţi de patruzeci, care s-au anatematisit pre eişi nici să mănânce, nici să bea, până nu-l vor omorî pre el, şi acum gata sunt, aşteptând cea de la tine făgăduinţă. 22 Deci Căpitanul a slobozit pre tinerel, poruncind ca nimănui să nu spună, că ai arătat către mine acestea. 23 Şi chemând pre doi oarecare din sutaşi, a zis: Gătiţi două sute de slujitori, ca să meargă până la Cezareea, şi călăreţi şaptezeci, şi fuştaşi două sute, din al treilea ceas din noapte. 24 Şi dobitoace să aduceţi ca să pună pre Pavel, să-l scape către Felix domnul. 25 Scriind carte care cuprinde întru acest chip: 26 Claudie Lisie lui Felix preaputernicului domn să se bucure. 27 Pre acest bărbat fiind prins de Iudei, şi vrând să se omoare de dânşii, mergând eu cu oaste l-am scos, înţelegând că este Roman. 28 Şi vrând să înţeleg pricina, pentru care îl pârăsc pre el, l-am pogorât la adunarea lor. 29 Pre care l-am aflat pârându-se pentru întrebările legii lor, iar nici o vină vrednică de moarte, sau de legături având. 30 Şi vestindu-mi-se mie, cum că va să fie vicleşug asupra bărbatului acestuia despre Iudei, dintru acel ceas l-am trimis la tine, poruncind şi pârâşilor, să spună cele ce au asupra lui înaintea ta. Fii sănătos. 31 Deci ostaşii dupre cum li se poruncise lor, luând pre Pavel l-au adus noaptea la Antipatrida. 32 Iar a doua zi, lăsând pre călăreţi să meargă cu el, s-au întors în tabără. 33 Care intrând în Cezareea, şi dând domnului cartea, au pus şi pre Pavel înaintea lui. 34 Şi citind domnul, şi întrebându-l din ce ţinut este, şi înţelegând că este de la Cilicia, 35 A zis: Te voi auzi pre tine când şi pârâşii tăi vor veni. Şi a poruncit să se păzească el în divanul lui Irod.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.