×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 15

1 Şi oarecare pogorându-se din Iudeea învăţa pre fraţi: Că de nu vă veţi tăia împrejur după obiceiul lui Moise, nu veţi putea să vă mântuiţi. 2 Deci făcându-se pricire şi întrebare nu puţină de către Pavel şi Varnava împrotiva acelora, au rânduit să se suie Pavel şi Varnava, şi alţi oarecare dintru ei, la Apostoli şi la Bătrâni în Ierusalim, pentru întrebarea aceasta. 3 Deci ei trimişi fiind de Biserică, au trecut prin Fenicia, şi Samaria, povestind de întoarcerea neamurilor, şi făceau bucurie mare tuturor fraţilor. 4 Şi dacă au venit în Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, şi de Apostoli, şi de Bătrâni; şi au vestit câte a făcut Dumnezeu cu dânşii. 5 Iar s-au sculat oarecare din cei din eresul Fariseilor care crezuseră, zicând: Că trebuie a-i tăia împrejur pre ei, şi a le porunci să păzească legea lui Moise.

6 Şi s-au adunat Apostolii şi Bătrânii, să vadă de cuvântul acesta. 7 Şi multă întrebare făcându-se, sculându-se Petru a zis către ei: Bărbaţi fraţi, voi ştiţi că din zilele cele mai dinainte Dumnezeu întru noi a ales, ca prin gura mea să audă neamurile cuvântul Evangheliei, şi să creadă. 8 Şi Cunoscătorul de inimi Dumnezeu le-a mărturisit lor, dând lor Duhul cel Sfânt ca şi nouă. 9 Şi nimic nu a osebit între noi şi între ei, cu credinţa curăţind inimile lor. 10 Acum dar ce ispitiţi pre Dumnezeu, a pune jug peste cerbicea ucenicilor, care nici Părinţii noştri, nici noi nu am putut să-l purtăm? 11 Ci prin Darul Domnului nostru Iisus Hristos, credem că ne vom mântui ca şi aceia. 12 Şi a tăcut toată mulţimea, şi asculta pre Varnava şi pre Pavel, care povesteau câte a făcut Dumnezeu, semne şi minuni întru neamuri printr-înşii. 13 Iar dacă au tăcut ei, a răspuns Iacov, zicând: Bărbaţi fraţi ascultaţi-mă pre mine. 14 Simeon a spus cum întâi Dumnezeu a socotit să ia din neamuri norod întru Numele lui. 15 Şi cu aceasta se întocmesc cuvintele Prorocilor, după cum este scris: 16 După acestea mă voi întoarce, şi voi zidi cortul lui David cel căzut, şi cele săpate ale lui le voi zidi, şi voi îndrepta pre el. 17 Ca să caute ceilalţi din oameni pre Domnul, şi toate neamurile peste care s-a chemat Numele meu peste ei, zice Domnul cela ce face acestea toate. 18 Cunoscute din veac sunt la Dumnezeu toate lucrurile lui. 19 Pentru aceea eu judec, a nu supăra pe cei ce din neamuri se întorc la Dumnezeu. 20 Ci a le trimite (scrie) lor, ca să se ferească de pângăriciunile idolilor, şi de curvie, şi de sugrumat, şi de sânge. 21 Pentru că Moise din neamurile cele de demult, prin toate cetăţile pre cei ce îl propovăduiesc pre el are, în Sinagoguri în toată Sâmbăta citindu-se.

22 Atunci s-a părut Apostolilor şi Bătrânilor împreună cu toată adunarea, ca alegând bărbaţi dintru ei, să trimită la Antiohia împreună cu Pavel şi cu Varnava, pre Iuda cel ce se chema Varsava, şi pre Sila, bărbaţi care povăţuiau întru fraţi. 23 Scriind prin mâinile lor acestea: Apostolii, şi Bătrânii, şi fraţii, celor de la Antiohia, şi Siria, şi Cilicia fraţi, celor ce sunt din neamuri, să se bucure. 24 De vreme ce am auzit că oarecare dintru noi ieşind v-au tulburat pre voi, cu cuvinte slăbind sufletele voastre, zicând să vă tăiaţi împrejur, şi să păziţi legea, cărora noi nu am poruncit. 25 Părutu-s-a nouă care ne-am adunat cu un suflet, ca alegând bărbaţi, să-i trimitem către voi, împreună cu cei iubiţi ai noştri, Varnava şi Pavel. 26 Oameni care şi-au dat sufletele lor, pentru Numele Domnului nostru Iisus Hristos. 27 Drept aceea am trimis pre Iuda şi pre Sila, care şi ei cu cuvântul vor vesti acesteaşi. 28 Pentru că s-a părut Sfântului Duh, şi nouă, ca mai mult nici o greutate să se puie peste voi, afară de cele de nevoie acestea: 29 A vă feri de cele jertfite idolilor, şi de sânge, şi de sugrumat, şi de curvie; de care de vă veţi păzi pre voi, bine veţi face, fiţi sănătoşi. 30 Deci aceştia slobozindu-se au venit la Antiohia, şi adunând mulţimea, au dat cartea. 31 Şi citindu-o s-au bucurat pentru mângâiere. 32 Şi Iuda şi Sila, şi ei Proroci fiind, prin cuvânt mult au mângâiat pre fraţi şi i-au întărit. 33 Şi făcând acolo câtăva vreme, s-au slobozit cu pace de la fraţi către Apostoli. 34 Iar lui Sila i s-a părut să rămână acolo. 35 Iar Pavel şi Varnava se zăboveau în Antiohia, învăţând, şi binevestind împreună cu alţii mulţi cuvântul Domnului.

36 Iar după câteva zile, a zis Pavel către Varnava: Întorcându-ne să cercetăm pre fraţii noştri prin toate cetăţile, întru care am vestit cuvântul Domnului, cum petrec. 37 Iar Varnava voia să ia împreună pre Ioan ce se chema Marcu. 38 Iar Pavel zicea, că pre cel ce s-a despărţit de ei din Pamfilia, şi nu a mers cu dânşii la lucru, să nu îl ia împreună. 39 Drept aceea s-a făcut împerechere între dânşii, cât s-au despărţit ei unul de altul; şi Varnava luând pe Marcu, a mers cu corabia în Cipru. 40 Iar Pavel alegând pre Sila s-au dus dându-se Darului lui Dumnezeu de către fraţi. 41 Şi trecea prin Siria şi prin Cilicia, întărind Bisericile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.