×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 13

1 Şi erau oarecare la Biserica cea din Antiohia, Proroci şi Învăţători; Varnava, şi Simon ce se chema Niger, şi Luchie Cirineanul, şi Manain care era crescut împreună cu Irod, cel a patra parte stăpânitor, şi Saul. 2 Şi slujind ei Domnului, şi postindu-se, a zis Duhul Sfânt: Osebiţi mie pre Varnava şi pre Saul, la lucrul la care i-am chemat pre ei. 3 Atunci postind şi rugându-se şi punându-şi pre ei mâinile, i-au slobozit.

4 Deci aceştia trimişi fiind de Duhul Sfânt, s-au pogorât în Seleucia, şi de acolo au mers cu corabia în Cipru. 5 Şi venind în Salamin, vesteau cuvântul lui Dumnezeu în Sinagogurile Iudeilor, şi aveau şi pre Ioan slugă. 6 Şi străbătând ostrovul până la Pafos, au aflat pre oarecare vrăjitor, proroc mincinos Iudeu, căruia era numele Variisus. 7 Care era împreună cu antipatul Serghie Pavel, bărbat înţelept; acesta chemând pre Varnava şi pre Saul, poftea să audă cuvântul lui Dumnezeu. 8 Iar Elima vrăjitorul (că aşa se tâlcuieşte numele lui) sta împrotivă, căutând să întoarcă pe antipat de la credinţă. 9 Iar Saul (ce se zice şi Pavel) umplându-se de Duh Sfânt, şi căutând la el, a zis: 10 O, plinule de toată viclenia, şi de toată răutatea, fiul diavolului, vrăjmaş a toată dreptatea; nu vei înceta răzvrătind căile Domnului cele drepte? 11 Şi acum iată, mâna Domnului peste tine, şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme; şi îndată a căzut peste el ceaţă şi întuneric, şi umblând împrejur, căuta povăţuitori. 12 Atunci văzând Antipatul ceea ce s-a făcut a crezut, mirându-se de învăţătura Domnului. 13 Şi purcezând de la Pafos Pavel şi cei ce erau cu dânsul, au venit în Perghia Pamfiliei, iar Ioan despărţindu-se de dânşii, s-a întors în Ierusalim.

14 Iar ei trecând din Perghia au venit în Aniohia Pisidiei; şi intrând în Sinagogă în ziua Sâmbetelor, au şezut. 15 Şi după citirea Legii şi a Prorocilor au trimis mai marii Singogăi la ei, zicându-le: Bărbaţi fraţi, de este întru voi cuvânt de mângâiere către norod, grăiţi. 16 Şi sculându-se Pavel, şi făcându-le cu mâna, a zis: Bărbaţi Israiliteni, şi care vă temeţi de Dumnezeu ascultaţi: 17 Dumnezeul norodului acestuia al lui Israil, a ales pre părinţii noştri, şi pre norod l-a învăţat, când era nemernic în pământul Egiptului, şi cu Braţ înalt i-a scos pre ei dintr-însul. 18 Şi ca la vreme de patruzeci de ani a răbdat năravurile lor în pustie. 19 Şi pierzând neamuri şapte în pământul lui Canaan, le-a dat lor întru moştenire pământul lor. 20 Şi după acestea, ca la patru sute şi cincizeci de ani, le-a dat lor judecători până la Samuil Prorocul. 21 Şi după aceea au cerut împărat, şi le-a dat Dumnezeu lor pre Saul feciorul lui Kis, bărbat din seminţia lui Veniamin, ani patruzeci. 22 Şi schimbându-l pre el, le-a ridicat lor pre David să le fie împărat, pentru care a şi zis, mărturisindu-l: Aflat-am pre David al lui Iesei, bărbat după inima mea, care va face toate voile mele. 23 Din sămânţa acestuia Dumnezeu după făgăduinţă a ridicat lui Israil Mântuitor pre Iisus. 24 Mai înainte propovăduind Ioan înaintea Feţei venirii lui Botezul pocăinţei la tot norodul lui Israil. 25 Iar dacă şi-a plinit Ioan călătoria, zicea: Cine mă socotiţi a fi? Nu sunt eu; ci iată, vine după mine, căruia nu sunt vrednic încălţămintea picioarelor a dezlega. 26 Bărbaţi fraţi, fiii neamului lui Avraam, şi care între voi se tem de Dumnezeu, vouă cuvântul mântuirii acesteia s-a trimis. 27 Pentru că cei ce locuiesc în Ierusalim, şi boierii lor, pre acesta necunoscându-l, şi glasurile Prorocilor cele ce în toate Sâmbetele se citesc, judecând, au plinit. 28 Şi nici o vină de moarte aflând, au cerut de la Pilat să-l omoare pre el. 29 Şi dacă au săvârşit toate, cele ce erau pentru el scrise, pogorându-l de pre lemn l-au pus în mormânt. 30 Iar Dumnezeu l-a sculat pre el din morţi. 31 Care s-a arătat în zile multe celor ce s-au suit împreună cu dânsul din Galileea în Ierusalim; care sunt lui mărturii către norod. 32 Şi noi vouă binevestim făgăduinţa cea făcută către părinţi. 33 Că pre aceea Dumnezeu o a plinit nouă fiilor acelora, înviind pre Iisus. Precum şi în Psalmul al doilea scris este: Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut pre tine. 34 Iar cum că l-a înviat pre el din morţi, ca mai mult să nu se întoarcă spre stricăciune, aşa a zis: Că voi da vouă cele cuvioase ale lui David, cele credincioase. 35 Drept aceea şi întru alt loc zice: Nu vei da pre cel Cuvios al tău să vadă stricăciune. 36 Pentru că David în neamul său, slujind sfatului lui Dumnezeu, a adormit, şi s-a adaos lângă părinţii săi, şi a văzut stricăciune. 37 Iar pre care Dumnezeu l-a înviat, nu a văzut stricăciune. 38 Deci cunoscut să fie vouă bărbaţi fraţi, că prin acesta iertare păcatelor vouă se vesteşte; şi despre toate cele ce nu aţi putut în legea lui Moise să vă îndreptaţi. 39 Întru acesta tot cela ce crede se îndreptează. 40 Socotiţi dară ca să nu vie asupra voastră ce s-a zis prin Proroci: 41 Vedeţi cei nebăgători de seamă, şi vă miraţi, şi vă stingeţi; că lucru eu lucrez în zilele voastre, lucru căruia nu veţi crede, de va povesti cineva vouă.

42 Şi ieşind ei din Sinagoga Iudeilor, i-au rugat neamurile, ca în Sâmbăta cea viitoare să li se grăiască lor graiurile acestea. 43 Şi risipindu-se Sinagoga, mulţi din Iudei, şi din nemernicii cei cucernici au mers după Pavel şi după Varnava; care grăind lor îi îndemnau pre ei să rămână întru darul lui Dumnezeu. 44 Iar în cealaltă Sâmbătă, mai toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. 45 Şi văzând Iudeii noroadele, s-au umplut de pizmă, şi stau împotriva celor ce se grăiau de Pavel împrotivindu-se şi hulind. 46 Iar Pavel şi Varnava, îndrăznind au zis: Vouă întâi era cu cuviinţă a se grăi cuvântul lui Dumnezeu, iar de vreme ce îl lepădaţi pre el, şi nevrednici pre voi vă judecaţi de viaţa cea veşnică, iată, ne întoarcem la neamuri. 47 Că aşa ne-a poruncit nouă Domnul: Pusu-te-am pre tine spre lumină neamurilor, ca să fii tu spre mântuire până la marginea pământului. 48 Şi auzind neamurile se bucurau, şi slăveau cuvântul Domnului; şi au crezut câţi erau rânduiţi spre viaţa veşnică. 49 Şi se purta cuvântul Domnului prin toată ţara. 50 Iar Iudeii au invitat pre femeile cele cucernice şi de cinste, şi pre cei de frunte ai cetăţii, şi au ridicat goană asupra lui Pavel, şi a lui Varnava, şi i-a scos pre ei din hotarele lor. 51 Iar ei scuturând praful picioarelor sale asupra lor, au venit în Iconia. 52 Iar ucenicii se umpleau de bucurie şi de Duh Sfânt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.