×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 19

1 Deci atunci a luat Pilat pre Iisus, şi l-a bătut. 2 Şi ostaşii împletind cunună de spini, au pus în Capul lui, şi cu haină mohorâtă l-au îmbrăcat pre el. 3 Şi îi ziceau: Bucură-te Împăratul Iudeilor, şi îi da lui palme. 4 Deci a ieşit iarăşi afară Pilat, şi a zis lor: Iată, aduc vouă pre el afară, ca să cunoaşteţi, că întru dânsul nici o vină nu aflu. 5 Deci a ieşit Iisus afară, purtând cununa cea de spini, şi haina cea mohorâtă. Şi a zis lor: Iată omul. 6 Iar dacă l-au văzut pre el Arhiereii, şi slugile, au strigat, zicând: Răstigneşte-l, răstigneşte-l pre el. Zis-a lor Pilat: Luaţi-l pre el voi, şi-l răstigniţi; căci eu nu aflu întru el vină. 7 Răspuns-au lui Iudeii: Noi lege avem, şi dupre legea noastră dator este să moară, căci pre sine Fiu al lui Dumnezeu s-a făcut. 8 Iar dacă a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. 9 Şi a intrat în divan iarăşi, şi a zis lui Iisus: De unde eşti tu? Iar Iisus răspuns nu i-a dat lui. 10 Deci a zis Pilat lui: Mie nu grăieşti? Au nu ştii că putere am să te răstignesc, şi putere am să te slobozesc? 11 Răspuns-a Iisus: Nu ai avea nici o putere asupra mea, de nu ar fi fost dat ţie de sus. Pentru aceasta cel ce m-a dat ţie, mai mare păcat are. 12 Dintru aceasta căuta Pilat să-l slobozească pre el; iar Iudeii strigau, zicând: De vei slobozi pre acesta, nu eşti prieten Cezarului. Tot cel ce se face pre sineşi împărat, stă împrotiva Cezarului. 13 Deci Pilat auzind cuvântul acesta, a scos afară pre Iisus, şi a şezut pre scaun la judecată, în locul ce se cheamă Pardosit cu pietre, iar evreeşte Gabbata. 14 Şi era Vinerea Paştilor, şi ceasul ca la al şaselea, şi a zis Iudeilor: Iată Împăratul vostru. 15 Iar ei au strigat: Ia-l, ia-l, răstigneşte-l pre el. Zis-a lor Pilat: Pre Împăratul vostru să-l răstignesc? Răspuns-au Arhiereii: Nu avem împărat, fără numai pre Cezarul. 16 Deci atunci l-a dat pre el lor, ca să se răstignească. Şi au luat pre Iisus, şi l-au dus ca să-l răstignească.

17 Şi ducându-şi Crucea sa, a ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care se zice evreeşte Golgota. 18 Unde l-au răstignit pre el, şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, şi în mijloc pre Iisus. 19 Şi a scris şi titlu Pilat, şi l-a pus pre Cruce. Şi era scris: IISUS NAZARINEANUL ÎMPĂRATUL IUDEILOR. 20 Şi pre acest titlu mulţi din Iudei l-au citit; căci aproape era de cetate locul, unde s-a răstignit Iisus. Şi era scris: evreeşte, elineşte, râmleneşte. 21 Deci au zis lui Pilat Arhiereii Iudeilor: Nu scrie, Împăratul Iudeilor, ci cum că el a zis, Împărat sunt al Iudeilor. 22 Răspuns-a Pilat: Ceea ce am scris, am scris. 23 Iar ostaşii dacă au răstignit pre Iisus, au luat hainele lui, (şi le-au făcut patru părţi, fieştecăruia ostaş parte), şi Cămaşa. Şi era Cămaşa necusută, de sus ţesută preste tot. 24 Şi au zis întru dânşii, să nu o sfâşiem pre aceasta, ci să aruncăm sorţi pentru dânsa, a căruia va fi, ca să se plinească scriptura ce zice: Împărţit-au hainele mele loruşi, şi pentru Cămaşa mea au aruncat sorţi. Deci ostaşii acestea au făcut. 25 Şi sta lângă Crucea lui Iisus, Muma lui, şi sora mumei lui, Maria a lui Cleopa, şi Maria Magdalena. 26 Deci Iisus văzând pre Maica sa, şi pre Ucenicul stând, pre care iubea, a zis Maicii sale: Femeie, iată Fiul tău. 27 După aceea a zis Ucenicului: iată Muma ta; şi dintru acel ceas o a luat pre dânsa Ucenicul întru ale sale. 28 După aceea ştiind Iisus că toate s-au săvârşit, ca să se plinească scriptura, a zis: Mi-e sete. 29 Şi era acolo un vas plin de oţet; iar ei umplând un burete de oţet, şi în isop punându-l, l-au adus la gura lui. 30 Deci dacă a luat oţetul Iisus, a zis: Săvârşitu-s-a; şi plecându-şi Capul, şi-a dat Duhul. 31 Iar Iudeii, ca să nu rămână pre Cruce Trupurile Sâmbăta, de vreme ce Vineri era, (că era mare ziua Sâmbetei aceia). Au rugat pre Pilat, ca să le zdrobească lor fluierile, şi să-i ridice. 32 Deci au venit ostaşii, şi celui dintâi i-au zdrobit fluierile, şi celuilalt ce s-a răstignit împreună cu el. 33 Iar la Iisus venind, dacă l-au văzut pre el că atunci murise, nu i-au zdrobit lui fluierile; 34 Ci unul din ostaşi cu suliţa Coasta lui a împuns, şi îndată a ieşit Sânge şi Apă. 35 Şi cel ce a văzut a mărturisit, şi adevărată este mărturisirea lui; 36 Şi acela ştie că adevărate zice, ca şi voi să credeţi. Că s-au făcut acestea, ca să se împlinească scriptura: Os nu se va zdrobi dintr-însul. 37 Şi iarăşi altă scriptură zice: Vedea-vor pre carele l-au împuns.

38 Iar după acestea a rugat pre Pilat Iosif cel din Arimateea, (fiind şi el ucenic al lui Iisus, dar întru ascuns pentru frica Iudeilor), ca să ia trupul lui Iisus; şi a dat voie Pilat. Deci a venit şi a luat Trupul lui Iisus. 39 Şi a venit şi Nicodim, cel ce venise la Iisus noaptea mai nainte, aducând amestecătură de Smirnă şi de aloe ca la o sută de litre. 40 Şi au luat Trupul lui Iisus, şi l-au înfăşurat pre el în giulgiuri cu mirezme, precum este obiceiul Iudeilor a îngropa. 41 Şi era grădină în locul unde s-a răstignit, şi în grădină mormânt nou, întru care nimenea niciodată nu se pusese. 42 Deci acolo pentru Vinerea Iudeilor, căci aproape era mormântul, au pus pre Iisus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.