×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 1

1 La început (întru început) era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul. 2 Acesta era la început la Dumnezeu. 3 Toate printr-însul s-au făcut, şi fără de dânsul nimic nu s-a făcut, ce s-a făcut. 4 Întru dânsul Viaţă era, şi Viaţa era Lumina oamenilor. 5 Şi Lumina întru întuneric luminează, şi întunericul pre dânsa nu o a cuprins. 6 Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească de Lumină, ca toţi să crează prin el. 8 Nu era acela Lumina, ci ca să mărturisească de Lumină. 9 Era Lumina cea adevărată, care luminează pre tot omul ce vine în lume. 10 În lume era, şi lumea printr-însul s-a făcut, şi lumea pre dânsul nu l-a cunoscut. 11 Întru ale sale a venit, şi ai săi pre dânsul nu l-au primit. 12 Iar câţi l-au primit pre dânsul, le-a dat lor stăpânire ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred întru Numele lui. 13 Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-a Născut. 14 Şi Cuvântul trup s-a făcut, şi s-a sălăşluit întru noi (şi am văzut slava lui, Slavă ca a Unuianăscut din Tatăl,) plin de dar şi de adevăr. 15 Ioan Mărturisea pentru dânsul, şi striga grăind: Acesta Era pentru carele am zis: Cel ce după mine vine, mai înainte de mine s-a făcut; că mai întâi de mine a fost. 16 Şi din plinirea lui, noi toţi am luat, şi dar pentru dar. 17 Că legea prin Moise s-a dat; iar darul şi adevărul prin Iisus Hristos s-au făcut. 18 Pre Dumnezeu nimeni nu l-a văzut niciodinioară; cel Unulnăscut Fiul care este în Sânul Tatălui, acela a spus.

19 Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis Iudeii din Ierusalim Preoţi şi Leviţi, ca să-l întrebe pre dânsul: Tu cine eşti? 20 Şi a mărturisit, şi nu a tăgăduit; şi a mărturisit: Că nu sunt eu Hristosul. 21 Şi l-au întrebat pre dânsul: ce dară? Ilie eşti tu? Şi a zis: Nu sunt. Prorocul eşti tu? Şi a răspuns: Nu. 22 Deci au zis lui: Cine eşti? Ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis pre noi: Ce zici însuţi pentru sineţi? 23 A zis: Eu sunt Glasul celui ce strigă în pustie: Îndreptaţi calea Domnului, precum a zis Isaia Prorocul. 24 Şi trimişii erau din Farisei. 25 Şi l-au întrebat pre dânsul, şi i-au zis lui: Pentru ce dară Botezi, dacă nu eşti tu Hristosul, nici Ilie, nici Prorocul? 26 Răspuns-a lor Ioan, grăind: Eu botez cu apă; iar în mijlocul vostru stă, pre care voi nu-l ştiţi. 27 Acela este cel ce vine după mine, care mai nainte de mine s-a făcut. Căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei lui. 28 Acestea s-au făcut în Betabara de ceea parte de Iordan, unde era Ioan Botezând. 29 A doua zi vede Ioan pre Iisus venind către dânsul, şi zice: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. 30 Acesta este pentru care eu am zis: După mine vine Bărbat, care mai nainte de mine s-a făcut, că mai întâi de mine a fost. 31 Şi eu nu l-am ştiut pre el; ci ca să se arate lui Israil, pentru aceasta am venit eu cu apă Botezând. 32 Şi a mărturisit Ioan, zicând: Că am văzut Duhul ca un Porumb pogorându-se din Cer, şi a rămas preste dânsul. 33 Şi eu nu l-am ştiut pre el; ci cela ce m-a trimis pre mine să Botez cu apă, acela mi-a zis mie: Preste care vei vedea Duhul pogorându-se, şi rămânând preste dânsul, acesta este, care botează cu Duh Sfânt. 34 Şi eu am văzut şi am mărturisit: Că acesta este Fiul lui Dumnezeu.

35 A doua zi iarăşi sta Ioan, şi din Ucenicii lui doi, şi căutând la Iisus care umbla, zice: 36 Iată Mielul lui Dumnezeu. 37 Şi l-au auzit pre el cei doi Ucenici grăind, şi au mers după Iisus. 38 Iar întorcându-se Iisus, şi văzându-i pre ei mergând după el, a zis lor: Ce căutaţi? Iar ei au zis lui: Rabbi (ce se zice tâlcuindu-se, Învăţătorule), unde locuieşti? 39 A zis lor: Veniţi, şi vedeţi. Au venit, şi au văzut unde locuieşte; şi la el au rămas în ziua aceea. Şi era ca la al zecelea ceas. 40 Şi era Andrei fratele lui Simon Petru, unul din cei doi care auzise de la Ioan, şi mersese după dânsul. 41 A aflat acesta întâi pre Simon fratele său, şi i-a zis lui: Am aflat pre Mesia (ce se tâlcuieşte Hristos). 42 Şi l-a adus pre dânsul către Iisus. Şi căutând la el Iisus, a zis: Tu eşti Simon feciorul lui Iona; tu te vei chema Kefa, ce se tâlcuieşte Petru.

43 Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea, şi a aflat pre Filip, şi i-a zis lui: Vino după mine. 44 Şi era Filip din Betsaida, din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. 45 A aflat Filip pre Natanail, şi zice lui: Pentru care a scris Moise în Lege, şi Prorocii, am aflat pre Iisus fiul lui Iosif, care este din Nazaret. 46 Şi a zis Natanail lui: Din Nazaret poate fi ceva bun? Zice Filip lui: Vino şi vezi. 47 A văzut Iisus pre Natanail venind către dânsul, şi a zis pentru dânsul: Iată cu adevărat Israilitean, întru care vicleşug nu este. 48 Zis-a Natanail lui: De unde mă cunoşti? Răspuns-a Iisus, şi i-a zis lui: Mai nainte până a nu te chema pre tine Filip, fiind tu sub smochin te-am văzut. 49 Răspuns-a Natanail şi i-a zis lui: Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti Împăratul lui Israil. 50 Răspuns-a Iisus, şi i-a zis lui: Pentru căci am zis ţie, că te-am văzut sub smochin crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. 51 Şi i-a zis lui: Amin Amin grăiesc vouă: De acum veţi vedea Cerul deschizându-se şi pre Îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se preste Fiul Omului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.