×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Luca

Capitolul 4

1 Iar Iisus plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan, şi s-au dus de Duhul în pustie. 2 Patruzeci de zile ispitindu-se de diavolul, şi nu a mâncat nimic în zilele acelea; şi sfârşindu-se ele, mai pre urmă a flămânzit. 3 Şi a zis lui diavolul: De eşti Fiul lui Dumnezeu, zi pietrei acesteia să se facă pâine. 4 Şi a răspuns Iisus către el, zicând: Scris este, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot Graiul lui Dumnezeu. 5 Şi suindu-l pre el diavolul întru-un munte înalt, i-a arătat lui toate împărăţiile lumii într-o clipeală de vreme. 6 Şi i-a zis lui diavolul: Ţie voi da stăpânirea aceasta toată, şi slava lor; (că mie este dată, şi ori căruia voiesc o dau pre ea). 7 Deci tu de te vei închina înaintea mea va fi a ta toată. 8 Şi răspunzând Iisus, a zis lui: Mergi înapoia mea satano. Că scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini, şi lui unuia să-i slujeşti. 9 Şi l-a dus pre el în Ierusalim, şi l-a pus pre dânsul pre aripa Bisericii, şi i-a zis lui: de eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te pre sineţi de aici jos. 10 Că scris este, că Îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească; 11 Şi, Pre mâini te vor ridica, ca să nu-ţi împiedici de piatră piciorul tău. 12 Şi răspunzând Iisus, a zis lui: Că s-a zis: Să nu ispiteşti pre Domnul Dumnezeul tău. 13 Şi sfârşind diavolul toată ispita, a fugit de la dânsul până la o vreme.

14 Şi s-a întors Iisus întru Puterea Duhului în Galileea; şi vestea a ieşit de el în toată latura aceea. 15 Şi el învăţa în Sinagogurile lor, slăvindu-se de toţi. 16 Şi a venit în Nazaret unde era crescut, şi a intrat după obiceiul său în ziua Sâmbetei în Sinagogă, şi s-a sculat să citească. 17 Şi i s-a dat lui cartea Isaiei Prorocului, şi deschizând Cartea a aflat locul unde era scris: 18 Duhul Domnului preste mine, pentru care m-a uns, bine a vesti săracilor m-a trimis, a tămădui pre cei zdrobiţi la inimă, a propovădui robilor iertare, şi orbilor vedere, a slobozi pre cei sfărâmaţi întru uşurare. 19 A propovădui anul Domnului primit. 20 Şi închizând Cartea o a dat slugii, şi a şezut; şi ochii tuturor din Sinagogă erau privind spre el. 21 Şi a început a zice către dânşii: Că astăzi s-a plinit scriptura aceasta întru urechile voastre. 22 Şi toţi îl mărturiseau pre el, şi se mirau de cuvintele darului care ieşeau din gura lui, şi ziceau: Au nu este acesta feciorul lui Iosif? 23 Şi a zis către ei: Cu adevărat veţi zice mie pilda aceasta: Doftorule, vindecă-te pre sineţi; câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria ta. 24 Şi a zis: Amin grăiesc vouă: Că nici un Proroc nu este primit în patria sa. 25 Şi întru adevăr grăiesc vouă: Multe văduve erau în zilele lui Ilie întru Israil, când s-a încuiat Cerul trei ani, şi şase luni, cât s-a făcut foamete mare preste tot pământul. 26 Şi către nici una dintru acelea nu a fost trimis Ilie, fără numai la Sarepta Sidonului la o femeie văduvă. 27 Şi mulţi leproşi erau în zilele lui Elisei Prorocul întru Israil; şi nici unul dintr-înşii nu s-a curăţit, fără numai Neeman Sirianul. 28 Şi s-au umplut toţi de mânie în Sinagogă, auzind acestea. 29 Şi sculându-se l-au scos pre el afară din cetate; şi l-au dus pre el până în sprânceana muntelui pre care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos. 30 Iar el trecând prin mijlocul lor, s-a dus.

31 Şi s-a pogorât în Capernaum în cetatea Galileei, şi era învăţându-i pre ei Sâmbăta. 32 Şi se spăimântau de învăţătura lui, că cu stăpânire era cuvântul lui. 33 Şi în Sinagogă era un om care avea duh de drac necurat, şi a strigat cu glas mare, grăind: 34 Lasă, ce este nouă şi ţie Iisuse Nazarineanule? Ai venit să ne pierzi pre noi? Te ştiu pre tine cine eşti, Sfântul lui Dumnezeu. 35 Şi l-a certat pre el Iisus, grăind: Taci, şi ieşi dintr-însul. Şi aruncându-l pre el dracul în mijloc, a ieşit dintr-însul, nimic vătămându-l pre el. 36 Şi s-a făcut spaimă peste toţi, şi se întrebau între sine zicând: Ce este cuvântul acesta? Că cu stăpânire şi cu putere porunceşte duhurilor celor necurate, şi ies. 37 Şi se ducea vestea de el în tot locul cel de prinprejur. 38 Şi sculându-se din Sinagogă, a intrat în casa lui Simon, iar soacra lui Simon era cuprinsă de friguri mari, şi l-au rugat pre el pentru dânsa. 39 Şi stând lângă ea, a certat frigurile, şi o au lăsat pre dânsa. Şi îndată sculându-se slujea lor. 40 Şi apunând soarele, toţi câţi aveau bolnavi cu multe feluri de boale, i-au adus pre ei către dânsul; iar el pre fieştecare din ei punând mâinile, i-a tămăduit pre ei. 41 Şi ieşeau şi draci din mulţi, strigând, şi grăind: Că tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Şi certându-i, nu-i lăsa pre dânşii să grăiască, căci îl ştiau că el este Hristos. 42 Iar făcându-se ziuă, ieşind s-a dus în loc pustiu; şi noroadele căutau pre dânsul, şi au venit până la dânsul, şi-l ţineau pre el ca să nu se ducă de la dânşii. 43 Iar el a zis către ei: Că se cade mie să vestesc şi altor cetăţi Împărăţia lui Dumnezeu, că spre aceasta sunt trimis. 44 Şi era propovăduind în Sinagogurile Galileei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.