×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Luca

Capitolul 3

1 Iar în anul al cincisprezecelea al împărăţiei lui Tiberie Cezarul, domnind Pilat din Pont în Iudeea; şi stăpânind a patra parte pre Galileea Irod; iar Filip fratele lui, stăpânind a patra parte pre Iturea şi pre laturea Trahoniei; şi Lisanie a patra parte stăpânind pre Abilinia; 2 In zilele Arhiereilor Ana şi Caiafa, fost-a cuvântul lui Dumnezeu căte Ioan fiul Zahariei, în pustie. 3 Şi a venit în toată latura Iordanului, propovăduind Botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor; 4 Precum este scris în Cartea cuvintelor Isaiei Prorocului, care zice: Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. 5 Toată valea se va umplea, şi tot muntele şi măgura se va smeri; şi vor fi cele strâmbe drepte, şi cele colţuroase căi netede; 6 Şi va vedea tot trupul Mântuirea lui Dumnezeu. 7 Deci zicea noroadelor celor ce mergeau să se boteze de la el: Pui de năpârci, cine v-a arătat vouă ca să fugiţi de mânia ceea ce va să fie? 8 Faceţi dar roduri vrednice de pocăinţă; şi nu începeţi a zice întru voi: Tată avem pre Avraam; că zic vouă: Că poate Dumnezeu şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. 9 Că iată şi securea la rădăcina pomilor zace; deci tot pomul care nu face roadă bună, se taie, şi în foc se aruncă. 10 Şi-l întreba pre el noroadele, zicând: Dară ce vom face? 11 Şi, răspunzând zicea lor: Cel ce are două haine, să dea celui ce nu are; şi cel ce are bucate, asemenea să facă. 12 Şi au venit şi vameşii să se boteze de la dânsul, şi au zis către el: Învăţătorule, ce vom face? 13 Iar el a zis către dânşii: Nimic mai mult decât este rânduit vouă, să nu faceţi. 14 Şi-l întreba şi ostaşii, zicând: Şi noi ce vom face? Şi a zis către dânşii: Pre nimeni să nu asupriţi, nici să clevetiţi; şi să vă îndestulaţi cu lefele voastre.

15 Iar aşteptând norodul, şi cugetând toţi întru inimile sale de Ioan, ca nu cumva el să fie Hristos. 16 Răspuns-a Ioan tuturor, zicând: Eu cu apă vă botez pre voi; iar vine cel mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic a-i dezlega cureaua încălţămintelor lui; acesta va boteza pre voi cu Duh Sfânt şi cu foc. 17 A căruia lopata este în Mâna lui, şi va curăţi aria sa, şi va aduna grâul în jitniţa sa; iar plevele le va arde cu focul nestins. 18 Multe încă şi altele binevestea norodului mângâindu-l. 19 Iar Irod cel a patra parte stăpânitor, mustrat fiind de el pentru Irodiada femeia frăţâne-său, şi pentru toate relele care a făcut Irod, 20 A adaus şi aceasta preste toate, şi a închis pre Ioan în temniţă.

21 Şi a fost dacă s-a botezat tot norodul, şi Iisus botezându-se şi rugându-se, s-a deschis Cerul. 22 Şi s-a pogorît Duhul Sfânt cu chip trupesc ca un porumb preste dânsul; şi Glas din Cer s-a făcut, zicând: Tu eşti Fiul meu cel iubit întru tine bine am voit. 23 Şi acest Iisus era ca de treizeci de ani începând, fiind (precum se socotea) fiu lui Iosif, al lui Ili, 24 Al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Iana, al lui Iosif. 25 Al lui Matatia, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nanghe, 26 Al lui Maat, al lui Matatia, al lui Semei, al lui Iosif, al lui Iuda. 27 Al lui Ioana, al lui Risa, al lui Zorobabel, al lui Salatiil, al lui Niri, 28 Al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, al lui Elmodam, al lui Ir. 29 Al lui Iosi, al lui Eliazar, al lui Iorim, al lui Matat, al lui Levi, 30 Al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionan, al lui Eliachim. 31 Al lui Melea, al lui Mainan, al lui Matata, al lui Natan, al lui David, 32 Al lui Iesei, al lui Obed, al lui Booz, al lui Salmon, al lui Naason, 33 Al lui Aminadav, al lui Aram, al lui Esrom, al lui Fares, al lui Iuda. 34 Al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al lui Tara, al lui Nahor, 35 Al lui Saruh, al lui Ragav, al lui Falec, al lui Eber, al lui Sala. 36 Al lui Cainan, al lui Arfaxad, al lui Sim, al lui Noe, al lui Lameh. 37 Al lui Matusala, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Maleleil, al lui Cainan. 38 Al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.