×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Luca

Capitolul 22

1 Şi se apropia Praznicul azimelor, care se chema Paştile. 2 Şi căutau Arhiereii şi Cărturarii cum l-ar omorî pre el; că se temeau de norod. 3 Iar satana a intrat în Iuda ce se chema Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4 Şi mergând a grăit cu Arhiereii şi cu Voievozii, cum l-ar vinde pre el lor. 5 Şi s-au bucurat, şi s-au tocmit cu dânsul să-i dea bani. 6 Şi el s-a făgăduit lor, şi căuta vreme cu prilej ca să-l vânză pre el lor fără de norod.

7 Şi a venit ziua azimelor, întru care se cădea să se jertfească Paştile. 8 Şi a trimis pre Petru, şi pre Ioan, zicând: Mergeţi de gătiţi nouă Paştile, să mâncăm. 9 Iar ei au zis lui: Unde voieşti să gătim? 10 Iar el a zis lor: Iată intrând voi în cetate, va întâmpina pre voi un om ducând un vas de lut cu apă; mergeţi după dânsul în casa unde va intra. 11 Şi ziceţi stăpânului casei: Învăţătorul zice ţie, unde este sălaşul, întru care să mănânc Paştile cu Ucenicii mei? 12 Şi el vă va arăta vouă un foişor mare, aşternut; acolo gătiţi. 13 Şi mergând ei au aflat precum le zisese lor; şi au gătit Paştile. 14 Şi când a venit ceasul, a şezut, şi cei doisprezece Apostoli cu el. 15 Şi a zis lor: Cu poftă am poftit aceste Paşti să le mănânc cu voi, mai-nainte de patima mea. 16 Că zic vouă: Că de acum nu voi mai mânca dintr-acestea, până când se vor umple întru Împărăţia lui Dumnezeu. 17 Şi luând pahar, mulţumind, a zis: Luaţi acesta, şi-l împărţiţi vouă. 18 Că zic vouă: Că nu voi mai bea din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. 19 Şi luând pâinea, mulţumind a frânt, şi a dat lor, zicând: Acesta este Trupul meu, carele se dă pentru voi: Aceasta faceţi întru pomenirea mea. 20 Aşijderea şi paharul după ce au Cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru Sângele meu, carele pentru voi se varsă.

21 Însă iată mâna vânzătorului meu cu mine este la masă. 22 Şi Fiul Omului merge după cum este rânduit; dar vai omului aceluia prin care se vinde. 23 Şi ei au început a se întreba între sine, care ar fi dintru ei cela ce va să facă aceasta? 24 Şi s-a făcut şi prigonire între dânşii care dintru ei s-ar părea a fi mai mare. 25 Iar el le-a zis lor: Împăraţii păgânilor îi domnesc pre ei; şi cei ce stăpânesc pre ei, făcători de bine se cheamă. 26 Iar voi nu aşa; ci cel ce este mai mare între voi, să fie ca cel mai mic; şi cel ce este începător, ca cel ce slujeşte. 27 Că cine este mai mare: Cel ce şade, sau cel ce slujeşte? Au nu este cel ce şade? Iar eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte. 28 Iar voi sunteţi care aţi petrecut cu mine întru ispitele mele. 29 Şi Eu vă rânduiesc vouă, precum mi-a rânduit mie Tatăl meu, Împărăţie. 30 Ca să mâncaţi, şi să beţi la masa mea, întru Împărăţia mea, şi să şedeţi pre scaune, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israil. 31 Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut pre voi, ca să vă cearnă ca grâul. 32 Iar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credinţa ta; şi tu oarecând întorcându-te, întăreşte pre fraţii tăi. 33 Iar el i-a zis lui: Doamne, cu tine gata sunt şi în temniţă şi la moarte a merge. 34 Iar el i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi cocoşul, mai înainte până ce de trei ori te vei lepăda, că nu mă ştii pre mine. 35 Şi a zis lor: Când v-am trimis pre voi fără de pungă, şi fără de traistă, şi fără de încălţăminte, au avut-aţi lipsă de ceva? Iar ei au zis: De nimic. 36 Zis-a drept aceea lor: Acum dar cel ce are pungă, să o ia, aşijderea şi traistă; iar cel ce n-are sabie, să-şi vânză haina sa, şi să-şi cumpere. 37 Că zic vouă: Că încă aceasta ce este scrisă se cade să se umple întru mine, care zice: Şi cu cei fărădelege s-a socotit; pentru că cele pentru mine, sfârşit au. 38 Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii. Şi el a zis lor: Destul este.

39 Şi ieşind au mers după obicei în muntele Măslinilor; şi s-au dus după el şi Ucenicii lui. 40 Şi sosind la loc, a zis lor: Rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită. 41 Şi el s-a depărtat de la dânşii ca de o aruncătură de piatră; şi îngenunchind se ruga. 42 Zicând: Părinte, de voieşti să treacă paharul acesta de la mine; însă nu voia mea, ci a ta să fie. 43 Şi i s-a arătat lui Înger din Cer, întărindu-l pre el. 44 Şi fiind întru nevoinţă, mai cu deadinsul se ruga. Şi se făcuse sudoarea lui ca picăturile de sânge ce pică pre pământ. 45 Şi sculându-se de la rugăciune, venind către Ucenici, i-a aflat pre ei dormind de întristare. 46 Şi le-a zis lor: Ce dormiţi? Sculaţi-vă şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită.

47 Iar încă grăind el, iată venea mulţime, şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea înaintea lor, şi s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute pre el. Pentru că acest semn dăduse lor: Pre carele voi săruta eu, acela este. 48 Iar Iisus a zis lui: Iudo, cu sărutare pre Fiul Omului vinzi? 49 Şi văzând cei ce erau pre lângă el, ceea ce vrea să fie, i-au zis lui: Doamne, lovi-l-vom cu sabia? 50 Iar unul dintr-înşii, a lovit pre sluga Arhiereului, şi i-a tăiat lui urechea cea dreaptă. 51 Iar Iisus răspunzând, a zis: Lăsaţi până aicea, şi atingându-se de urechea lui, l-a vindecat pre el. 52 Şi a zis Iisus celor ce venise la dânsul, Arhiereilor, şi Voievozilor Bisericii, şi Bătrânilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi cu fuşti? 53 În toate zilele fiind eu cu voi în Biserică, nu aţi întins mâinile asupra mea; ci acesta este ceasul vostru şi stăpânirea întunericului.

54 Şi prinzându-l pre el l-au adus, şi l-au băgat în casa Arhiereului. Iar Petru mergea departe după dânsul. 55 Şi făcând ei foc în mijlocul curţii, şi şezând împreună, a şezut şi Petru în mijlocul lor. 56 Şi văzându-l pre el o slujnică şezând la foc, şi căutând spre el, a zis: Şi acesta a fost cu el. 57 Iar el s-a lepădat de dânsul, zicând: Femeie, nu-l ştiu pre el. 58 Şi după puţin altul văzându-l pre el, a zis: Şi tu dintru ei eşti. Iar Petru a zis: Omule, nu sunt. 59 Şi trecând ca un ceas, altul se întărea, zicând: Adevărat, şi acesta cu el a fost, că Galilean este. 60 Iar Petru a zis: Omule, nu ştiu ce zici. Şi îndată încă grăind el, a cântat cocoşul. 61 Şi întorcându-se Domnul a căutat spre Petru, şi şi-a adus aminte Petru de cuvântul Domnului, cum îi zisese lui, că mai înainte de ce va cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de mine. 62 Şi ieşind afară Petru, a plâns cu amar.

63 Iar oamenii cei ce ţineau pre Iisus, batjocoreau pre el bătându-l. 64 Şi acoperindu-l pre el, îl loveau preste obraz; şi-l întrebau pre el, zicând: Proroceşte, cine este cel ce te-a lovit? 65 Şi altele multe hulind, împrotiva lui ziceau. 66 Şi după ce s-a făcut ziuă, s-au adunat Bătrânii norodului, şi Arhiereii, şi Cărturarii, şi l-au dus pre el la soborul lor. 67 Zicând: De eşti tu Hristosul, spune nouă. Şi le-a zis lor: De voi spune vouă, nu veţi crede. 68 Şi de vă voi întreba, nu-mi veţi răspunde, nici mă veţi slobozi. 69 De acum va fi Fiul Omului şezând de-a dreapta Puterii lui Dumnezeu. 70 Şi au zis toţi: Dar tu eşti Fiul lui Dumnezeu? Iar el a zis către ei:Voi ziceţi, că eu sunt. 71 Iar ei au zis: Ce ne mai trebuie încă mărturie? Că noi singuri am auzit din gura lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.