×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Luca

Capitolul 17

1 Şi a zis către Ucenici: Cu neputinţă este să nu vie smintelele; dar vai aceluia prin care vin. 2 Mai de folos i-ar fi lui, de s-ar lega o piatră de moară de grumajii lui, şi să se arunce în mare, decât să smintească pre unul dintr-aceşti mai mici. 3 Luaţi aminte de sine-vă: De va greşi ţie fratele tău, ceartă-l pre el; şi de se va pocăi, iartă-i lui. 4 Şi măcar de şapte ori în zi de va greşi ţie, şi de şapte ori se va întoarce la tine, zicând: Căiescu-mă; iartă-i lui. 5 Şi au zis Apostolii, Domnului: Adaugă-ne nouă Credinţă. 6 Iar Domnul a zis: De aţi avea credinţă, ca un grăunţ de muştar, aţi zice dudului acestuia: Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi v-ar fi ascultat pre voi. 7 Şi cine dintru voi având slugă arând, sau păstorind, care venind acela din câmp, va zice îndată: Treci de şezi? 8 Ci au nu-i va zice lui: Găteşte-mi ce voi cina; şi încingându-te, slujeşte-mi, până voi mânca, şi voi bea, şi după aceea vei mânca şi vei bea tu? 9 Au doară va avea har slugii aceia, căci a făcut cele ce i s-a poruncit lui? Nu mi se pare. 10 Aşa şi voi, când veţi face toate cele ce vi s-a poruncit vouă, ziceţi, că slugi netrebnice suntem; că ce am fost datori a face, am făcut.

11 Şi a fost când mergea el în Ierusalim, şi el trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileei. 12 Şi intrând el într-un sat, l-au întâmpinat pre el zece bărbaţi leproşi, care au stătut de departe. 13 Şi aceia au ridicat glas, zicând: Iisuse Învăţătorule, miluieşte-ne pre noi. 14 Şi văzându-i, le-a zis lor: Mergeţi şi vă arătaţi Preoţilor. Şi a fost când mergeau ei, s-au curăţit. 15 Iar unul dintru dânşii văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pre Dumnezeu. 16 Şi a căzut cu faţa la picioarele lui, mulţumind lui; şi acela era Samarinean. 17 Iar Iisus răspunzând, a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? 18 Nu s-a aflat să se întoarcă, ca să dea slavă lui Dumnezeu, fără numai acesta ce este de alt neam? 19 Şi i-a zis lui: Scoală-te, şi mergi; credinţa ta te-a mântuit.

20 Şi întrebat fiind de Farisei, când va veni Împărăţia lui Dumnezeu, a răspuns lor şi a zis: Nu va veni Împărăţia lui Dumnezeu cu pândire. 21 Nici vor zice: Iată aici, sau iată acolo; că iată Împărăţia lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este. 22 Şi a zis către Ucenici: Vor veni zile, când veţi pofti una din zilele Fiului Omului să vedeţi, şi nu veţi vedea. 23 Şi vor zice vouă: Iată aici, sau iată acolo; să nu mergeţi, nici să urmaţi. 24 Că precum fulgerul care fulgeră din partea cea de sub Cer, preste partea cea de sub Cer luminează, aşa va fi şi Fiul Omului în ziua sa. 25 Iar întâi i se cade lui multe a pătimi, şi a fi lepădat de neamul acesta. 26 Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi în zilele Fiului Omului. 27 Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până la ziua în care a intrat Noe în corabie, şi a venit potopul, şi a pierdut pre toţi. 28 Aşijderea şi precum a fost în zilele lui Lot: Mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. 29 Iar în care zi a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi piatră pucioasă din Cer, şi a pierdut pre toţi. 30 Într-acest chip va fi în ziua în care Fiul Omului se va arăta. 31 Într-acea zi cela ce va fi deasupra casei, şi vasele lui în casă, să nu se pogoare să le ia pre ele; şi cel ce va fi în câmp, asemenea să nu se întoarcă înapoi. 32 Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot. 33 Cine va căuta sufletul său să-l mântuiască, pierde-l-va pre el; şi cine îl va pierde, îl va învia pre el. 34 Zic vouă: Într-această noapte vor fi doi într-un pat; unul se va lua, şi altul se va lăsa. 35 Două vor măcina împreună; una se va lua, şi alta se va lăsa. 36 Doi vor fi în câmp; unul se va lua şi altul se va lăsa. 37 Şi răspunzând, au zis lui: Unde Doamne? Iar el a zis lor: Unde va fi trupul, acolo se vor aduna şi vulturii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.