×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Luca

Capitolul 13

1 Şi au venit oarecare întru acea vreme, spunându-i lui de Galileenii, al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. 2 Şi răspunzând Iisus, a zis lor: Au vi se pare că Galileenii aceştia mai păcătoşi decât toţi Galileenii au fost, căci au pătimit acestea? 3 Nu, ci zic vouă: Că de nu vă veţi pocăi, toţi aşa veţi pieri. 4 Sau acei optsprezece, preste care a căzut turnul în Siloam, şi i-a omorât; vi se pare că aceştia mai greşiţi au fost decât toţi oamenii, care locuiau în Ierusalim? 5 Nu, ci zic vouă: Că de nu vă veţi pocăi, toţi aşa veţi pieri.

6 Şi zicea pilda aceasta: Oarecine avea un smochin în via lui sădit, şi a venit căutând roadă întru el, şi nu a aflat. 7 Şi a zis către vier: Iată, trei ani sunt, de când vin căutând roadă în smochinul acesta, şi nu aflu; taie-l pre el; pentru ce şi pământul împresoară în zadar? 8 Iar el răspunzând, zice lui: Doamne, lasă-l pre el şi întru acest an, până îl voi săpa împrejur, şi voi pune gunoi; 9 Şi de va face roadă; iar de nu, îl vei tăia în anul cel viitor.

10 Şi era învăţând întru una din Sinagoguri Sâmbăta. 11 Şi iată, o femeie era, care avea duhul neputinţei de optsprezece ani, şi era gârbovă, şi nu putea să se ridice în sus nicidecum. 12 Iar Iisus văzându-o pre dânsa, o a chemat, şi a zis ei: Femeie, te-ai slobozit de boala ta. 13 Şi şi-a pus pre dânsa mâinile, şi îndată s-a îndreptat, şi slăvea pre Dumnezeu. 14 Iar mai marele Sinagogii mâniindu-se căci o vindecase Iisus Sâmbăta, răspunzând, zicea norodului: Şase zile sunt întru care se cade a lucra; deci întru acestea venind vă vindecaţi, iară nu în ziua Sâmbetei. 15 Iar Domnul au răspuns lui, şi a zis: Făţarnice, fiecare din voi Sâmbăta au nu-şi dezleagă boul său, sau asinul de la iesle, şi-l duce de-l adapă? 16 Dar aceasta fiică a lui Avraam fiind, pre care o a legat satana iată de optsprezece ani, au nu se cădea a se dezlega din legătura aceasta în ziua Sâmbetei? 17 Şi acestea zicând el, se ruşinau toţi cei ce stau împrotiva lui; şi tot norodul se bucura de toate cele slăvite ce se făceau de dânsul.

18 Şi zicea: Cui este asemenea Împărăţia lui Dumnezeu? Şi cu ce o voi asemăna pre dânsa? 19 Asemenea este grăunţului de muştar, pre care luându-l omul, l-a aruncat în grădina sa, şi a crescut, şi s-a făcut copac mare, şi păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile lui. 20 Iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu? 21 Asemenea este aluatului, pre care luându-l femeia, l-a ascuns în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată. 22 Şi umbla prin oraşe şi prin sate învăţând, şi cale făcând în Ierusalim.

23 Şi i-a zis oarecine lui: Doamne, au puţini sunt cei ce se mântuiesc? Iar el a zis lor: 24 Nevoiţi-vă a intra prin uşa cea strâmtă. Că mulţi, (zic vouă,) vor căuta să intre, şi nu vor putea. 25 Deci după ce se va scula Stăpânul casei, şi va încuia uşa, şi veţi începe a sta afară, şi a bate în uşă, zicând: Doamne, Doamne, deschide nouă; şi răspunzând, va zice vouă: Nu vă ştiu pre voi, de unde sunteţi; 26 Atunci veţi începe a zice: Am mâncat înaintea ta, şi am băut, şi în uliţele noastre ai învăţat. 27 Şi va zice: Zic vouă, nu vă ştiu pre voi de unde sunteţi, depărtaţi-vă de la mine toţi lucrătorii nedreptăţii. 28 Acolo va fi plângerea şi scârşnirea dinţilor; când veţi vedea pre Avraam, şi pre Isaac, şi pre Iacov, şi pre toţi Prorocii întru Împărăţia lui Dumnezeu, iar pre voi scoşi afară. 29 Şi vor veni de la răsărit, şi de la apus, şi de la amiază-noapte, şi de la amiazăzi, şi vor şedea întru Împărăţia lui Dumnezeu. 30 Şi iată, sunt pre urmă, care vor fi întâi; şi sunt întâi, care vor fi pre urmă.

31 În ziua aceea, s-au apropiat, oarecari din Farisei, zicând lui: Ieşi, şi te du de aici, că Irod va să te omoare. 32 Şi a zis lor: Mergând spuneţi vulpii acesteia: Iată, scot draci, şi fac vindecări astăzi, şi mâine, şi a treia zi mă voi sfârşi. 33 Însă mi se cade astăzi, şi mâine, şi în cealaltă zi a merge; că nu este cu putinţă să piară Proroc afară din Ierusalim. 34 Ierusalime, Ierusalime, cel ce omori Prorocii, şi ucizi cu pietre pre cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să adun pre fiii tăi, cum adună găina puii săi sub aripi, şi nu aţi voit. 35 Iată, se lasă vouă casa voastră pustie; şi Amin grăiesc vouă: Că nu mă veţi vedea de acum până va veni, când veţi zice: Bine este cuvântat cel ce vine întru Numele Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.