×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Luca

Capitolul 10

1 Iar după acestea a arătat Domnul şi pre alţi şaptezeci, şi i-a trimis pre dânşii câte doi înaintea feţei sale, întru tot oraşul şi locul unde vrea el să meargă. 2 Şi zicea către dânşii: Secerişul este mult, iar lucrătorii puţini; deci rugaţi pre Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi, iată eu vă trimit pre voi ca mieii în mijlocul lupilor. 4 Să nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi pre nimenea să nu întrebaţi de sănătate în cale. 5 Şi ori în care casă veţi intra, întâi ziceţi: Pace casei acesteia. 6 Şi de va fi acolo fiul păcii, se va odihni preste dânsul pacea voastră; iar de nu, la voi se va întoarce. 7 Şi întru aceeaşi casă petreceţi, mâncând, şi bând, cele de la dânşii; că vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Şi ori în care cetate veţi intra, şi vă vor primi pre voi, mâncaţi cele ce se vor pune înaintea voastră. 9 Şi tămăduiţi bolnavii care vor fi într-însa, şi grăiţi lor: S-a apropiat spre voi Împărăţia lui Dumnezeu. 10 Iar ori în care cetate veţi intra, şi nu vă vor primi pre voi, ieşind la uliţele ei cele late ziceţi: 11 Şi praful ce s-a lipit de noi din cetatea voastră, îl scuturăm vouă. Însă aceasta să ştiţi, că s-a apropiat spre voi Împărăţia lui Dumnezeu. 12 Grăiesc vouă: Că mai uşor va fi Sodomului în ziua aceea, decât cetăţii aceea. 13 Vai ţie Horazine, vai ţie Betsaido, că de s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon puterile care s-au făcut întru voi, de mult în sac şi în cenuşă şezând s-ar fi pocăit. 14 Însă Tirului şi Sidonului, mai uşor va fi la judecată decât vouă. 15 Şi tu Capernaume, care până la Cer te-ai înălţat, până la iad te vei pogorî. 16 Cela ce ascultă pre voi, pre mine ascultă; şi cela ce se leapădă de voi, de mine se leapădă. Iar cela ce se leapădă de mine, se leapădă de cela ce m-a trimis pre mine.

17 Şi s-au întors cei şaptezeci cu bucurie, zicând: Doamne, şi dracii se pleacă nouă întru Numele tău. 18 Şi a zis lor: Văzut-am pre satana ca un fulger din Cer căzând. 19 Iată dau vouă stăpânire să călcaţi preste şerpi şi preste scorpii, şi preste toată puterea vrăjmaşului; şi nimic pre voi nu vă va vătăma. 20 Însă pentru aceasta nu vă bucuraţi, căci duhurile se pleacă vouă; ci vă bucuraţi mai vârtos, că numele voastre s-au scris în Ceruri. 21 Întru acest ceas s-a bucurat cu Duhul Iisus, şi a zis: Mărturisescu-mă ţie Părinte, Doamne al Cerului şi al pământului: Că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pre ele pruncilor; Adevărat Părinte, că aşa a fost buna voinţă înaintea ta. 22 Şi întorcându-se către Ucenicii săi a zis: Toate îmi sunt date mie de la Tatăl meu; şi nimenea nu ştie cine este Fiul, fără numai Tatăl; şi cine este Tatăl, fără numai Fiul, şi căruia va voi Fiul să-i descopere. 23 Şi întorcându-se către Ucenici, deosebi a zis: Fericiţi ochii care văd cele ce voi vedeţi. 24 Că grăiesc vouă: Că mulţi Proroci, şi împăraţi au voit să vadă cele ce vedeţi voi, şi nu au văzut; şi să audă cele ce auziţi, şi nu au auzit.

25 Şi iată, un legiuitor, s-a sculat ispitindu-l pre el, şi zicând: Învăţătorule, ce voi face să moştenesc viaţa cea veşnică? 26 Iar el a zis: În lege ce este scris? Cum citeşti? 27 Iar el răspunzând, a zis: Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, şi din tot sufletul tău, şi din toată vârtutea ta, şi din tot cugetul tău; şi pre aproapele tău ca însuţi pre tine. 28 Şi i-a zis lui: Drept ai răspuns; aceasta fă, şi vei fi viu. 29 Iară el vrând să se îndrepteze pre sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? 30 Iar Iisus răspunzând, a zis: Un om oarecare se pogora din Ierusalim în Ierihon, şi a căzut în tâlhari, care dezbrăcându-l pre el, şi rănindu-l s-au dus, lăsându-l abia viu. 31 Şi dupre întâmplare un Preot se pogora pre calea aceea; şi văzându-l pre dânsul, a trecut pre alăturea. 32 Aşijderea şi un Levit, fiind la acel loc, venind şi văzând pre el, a trecut pre alăturea. 33 Iar un Samarinean mergând pre cale, a venit la el, şi văzându-l i s-a făcut milă. 34 Şi apropiindu-se, a legat ranele lui, turnând untdelemn şi vin; şi punându-l pre dobitocul lui, l-a dus la o casă de oaspeţi, şi a purtat grijă de el. 35 Şi a doua zi ieşind, şi scoţând doi dinari, a dat gazdei, şi i-a zis lui: Poartă grijă de dânsul; şi orice vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, voi da ţie. 36 Deci care dintru acei trei ţi se pare a fi de aproape celui ce căzuse în tâlhari? 37 Iară el a zis: Cela ce a făcut milă cu dânsul. Iară Iisus a zis lui: Mergi de fă şi tu asemenea.

38 Şi a fost când se duceau ei, şi el a intrat într-un sat; iară o femeie numele ei Marta, l-a primit pre el în casa sa. 39 Şi aceea avea o soră, ce se chema Maria, care şi şezând lângă picioarele lui Iisus asculta cuvintele lui. 40 Iară Marta se silea spre multă slujbă, şi stând a zis: Doamne, au nu socoteşti că soru-mea singură m-a lăsat să slujesc? Ci zi ei ca să-mi ajute. 41 Şi răspunzând Iisus, a zis ei: Marto, Marto, te grijeşti, şi spre multe te sileşti. 42 Ci un lucru trebuieşte; iar Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la dânsa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.