×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Marcu

Capitolul 15

1 Şi îndatăşi dimineaţa sfat făcând Arhiereii cu Bătrânii şi cu Cărturarii, şi toată adunarea, legând pre Iisus l-au dus, şi l-au dat lui Pilat. 2 Şi l-a întrebat pre el Pilat: Tu eşti Împăratul Iudeilor? Iar el răspunzând, a zis lui: Tu zici. 3 Şi multe grăiau asupra lui Arhiereii. 4 Iar Pilat iarăşi l-a întrebat pre el, zicând: Nimic nu răspunzi? Vezi câte mărturisesc asupra ta. 5 Iar Iisus mai mult nimic nu a răspuns, cât se mira Pilat. 6 Iar la Praznic le slobozea lor câte un vinovat, pre care cereau ei. 7 Şi era unul ce-l numea Baraba, cu soţiile lui prins, care în zarvă ucidere făcuse. 8 Şi strigând norodul a început a cere, precum pururea le făcea lor. 9 Iar Pilat le-a răspuns lor zicând: Voiţi să slobozesc vouă pre Împăratul Iudeilor? 10 (Că ştia că pentru pizmă l-au dat pre el Arhiereii.) 11 Iar Arhiereii au îndemnat pre norod, ca mai vârtos pre Baraba să le slobozească lor. 12 Iar Pilat răspunzând iarăşi le-a zis lor: Dară ce voiţi să fac acestuia pre care îl ziceţi Împăratul Iudeilor? 13 Atunci ei iarăş au strigat: Răstigneşte-l pre el. 14 Iar Pilat le-a zis lor: Dară ce rău a făcut? Iar ei mai vârtos striga: Răstigneşte-l pre el. 15 Iară Pilat vrând să facă pre voia norodului, le-a slobozit lor pre Baraba; iar pre Iisus bătându-l l-a dat să se răstignească.

16 Iar ostaşii au adus pre el înlăuntrul curţii, ce este divan, şi au adunat toată oastea. 17 Şi l-au îmbrăcat pre el în porfiră, şi împletind cunună de spini, i-au pus lui. 18 Şi au început a se închina lui, zicând: Bucură-te Împăratul Iudeilor. 19 Şi îl băteau preste cap cu trestia, şi îl scuipa pre el, şi punându-se în genunchi se închinau lui. 20 Şi după ce l-au batjocorit pre el, au dezbrăcat de pre el porfira, şi l-au îmbrăcat în hainele sale, şi l-au dus pre el să-l răstignească.

21 Şi au silit pre oareşcare Simon Cirinean ce trecea, venind din ţarină, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, ca să ducă crucea lui. 22 Şi l-au adus pre el la locul Golgota, care se tălmăceşte locul căpăţânei. 23 Şi i-au dat lui să bea vin amestecat cu smirnă; dar el nu a luat. 24 Şi răstignindu-l pre el, au împărţit hainele lui, aruncând sorţi pre dânsele, cine ce va lua. 25 Şi era ceasul al treilea, şi l-au răstignit pre el. 26 Şi era scrisoarea pricinii lui scrisă: ÎMPĂRATUL IUDEILOR. 27 Şi împreună cu dânsul au răstignit doi tâlhari; unul de-a dreapta, şi altul de-a stânga lui. 28 Şi s-a împlinit scriptura care zice: Şi cu cei fărădelege s-a socotit. 29 Şi cei ce treceau îl huleau pre el, clătind cu capetele sale, şi zicând: Ua, cel ce strici Biserica şi în trei zile o zideşti. 30 Mântueşte-te pre sineţi, şi te pogoară de pre Cruce. 31 Asemenea încă şi Arhiereii bătându-şi joc, zicea unul către altul împreună cu Cărturarii: pre alţii a mântuit, iar pre sine nu poate să se mântuiască. 32 Hristos Împăratul lui Israil pogoare-se acum de pre Cruce, ca să vedem şi să credem într-însul. Şi cei ce erau împreună cu el răstigniţi, îl ocărau pre el.

33 Iar când a fost ceasul al şaselea, întunerec s-a făcut preste tot pământul, până la al nouălea ceas. 34 Iar în ceasul al nouălea, a strigat Iisus cu glas mare zicând: Eloi Eloi, Lima Sabahtani? Ce este tâlcuindu-se: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai lăsat? 35 Iar unii din cei ce stau acolo auzind, zicea: Iată, pre Ilie strigă. 36 Şi alergând unul, şi umplând un burete de oţet, şi punându-l într-o trestie, îl adăpa pre el, zicând: Lăsaţi, să vedem, au veni-va Ilie să-l pogoare pre el? 37 Iar Iisus slobozind glas mare, şi-a dat Duhul. 38 Şi Catapeteasma Bisericii s-a rupt în două, de sus până jos. 39 Şi văzând sutaşul cel ce sta în preajma lui, că aşa strigând, şi-a dat Duhul, a zis: Cu adevărat omul acesta Fiu al lui Dumnezeu a fost. 40 Şi erau şi femei de departe privind; între care era Maria Magdalena, şi Maria muma lui Iacov celui mic, şi a lui Iosi, şi Salomea. 41 Care şi când era în Galileea, mergeau după el, şi slujeau lui; şi altele multe, care se suiseră cu el în Ierusalim.

42 Şi iată seară făcându-se, (de vreme ce era Vineri, care este mai înainte de Sâmbătă). 43 A venit Iosif din Arimatea, sfetnic cu bun chip, care şi acela era aşteptând Împărăţia lui Dumnezeu, şi îndrăznind a intrat la Pilat, şi a cerut Trupul lui Iisus. 44 Iar Pilat s-a mirat, de a murit aşa curând; şi chemând pre sutaşul, l-a întrebat pre dânsul, de a murit demult. 45 Şi înţelegând de la sutaş, a dăruit lui Iosif Trupul. 46 Şi cumpărând giulgiu, şi pogorându-l pre el, l-a înfăşurat cu giulgiul, şi l-a pus în mormânt, care era săpat în piatră; şi a prăvălit o piatră pre uşa mormântului. 47 Iar Maria Magdalena, şi Maria a lui Iosi, priveau unde îl pun.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.