×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Marcu

Capitolul 13

1 Şi ieşind el din Biserică, a zis lui unul din Ucenicii lui: Învăţătorule, vezi, ce fel de pietre, şi ce fel de zidiri. 2 Şi răspunzând Iisus, a zis lui: Vezi aceste zidiri mari? Nu va rămânea aici piatră pre piatră, care să nu se risipească. 3 Şi şezând el pre muntele Maslinilor în preajma Bisericii, l-au întrebat pre dânsul deosebi, Petru, şi Iacov, şi Ioan, şi Andrei: 4 Spune nouă când vor fi acestea? Şi ce este semnul, când acestea toate vor a se săvârşi?

5 Iar Iisus răspunzând lor, a început a zice: Căutaţi ca să nu vă înşele pre voi cineva; 6 Că mulţi vor veni întru Numele meu, zicând: Că eu sunt; şi pre mulţi vor înşela. 7 Iar când veţi auzi războaie, şi veşti de războaie, să nu vă spăimântaţi; că se cuvine să fie acestea, ci încă nu va fi sfârşitul. 8 Că se va scula neam preste neam, şi împărăţie preste împărăţie, şi vor fi cutremure pre alocurea, şi vor fi foameţi, şi tulburări, începături ale durerilor acestea. 9 Deci păziţi-vă pre voi înşivă; că vă vor da pre voi în soboare, şi în adunări veţi fi bătuţi, şi înaintea domnilor, şi a împăraţilor veţi sta pentru mine, spre mărturie lor. 10 Şi în toate neamurile se cuvine mai întâi să se propovăduiască Evanghelia. 11 Iar când vă vor duce pre voi dându-vă, să nu vă grijiţi mai-nainte ce veţi grăi, nici să cugetaţi; ci ceea ce se va da vouă într-acel ceas, aceea să grăiţi. Că nu veţi fi voi cei ce veţi grăi, ci Duhul Sfânt. 12 Şi va da frate pre frate spre moarte; şi tată pre fiu; şi se vor scula fiii asupra părinţilor, şi-i vor omorî pre ei. 13 Şi veţi fi urâţi de toţi pentru Numele meu. Iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.

14 Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii, care s-a zis de Daniil Prorocul, stând unde nu se cuvine (cela ce citeşte să înţeleagă), atunci cei ce vor fi în Iudeea, să fugă la munţi. 15 Iar cela ce va fi pre casă, să nu se pogoare în casă, nici să intre să ia ceva din casa sa. 16 Şi cela ce va fi în câmp, să nu se întoarcă înapoi să-şi ia haina sa. 17 Iar vai celora ce vor avea în pântece, şi celor ce vor apleca în zilele acelea. 18 Ci rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna; 19 Că va fi în zilele acelea necaz ca acela care nu a fost din începutul zidirii, care a zidit Dumnezeu, până acum, şi nici va mai fi. 20 Şi de nu Dumnezeu ar scurta zilele acelea, nu s-ar mântui tot trupul, ci pentru cei aleşi pre care i-a ales, va scurta zilele acelea. 21 Atunci de va zice vouă cineva: Iată aici Hristos, sau, iată acolo; să nu credeţi. 22 Că se vor scula hristoşi mincinoşi, şi proroci mincinoşi; şi vor da semne şi minuni, ca să înşele, de va fi cu putinţă, şi pre cei aleşi. 23 Iar voi vă păziţi; că iată mai înainte am spus vouă toate.

24 Ci în zilele acelea după necazul acela, soarele se va întuneca. 25 Şi luna nu-şi va da lumina sa, şi stelele Cerului vor cădea, şi Puterile cele din Ceruri se vor clăti. 26 Şi atunci vor vedea pre Fiul Omului venind pre nori, cu putere şi cu slavă multă. 27 Şi atunci va trimite pre Îngerii săi, şi va aduna pre cei aleşi ai săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului, până la marginea Cerului.

28 Iar de la smochin vă învăţaţi pildă; când mlădiţa lui este moale, şi înfrunzeşte, ştiţi că aproape este vara. 29 Aşa şi voi, când veţi vedea acestea făcându-se, să ştiţi că aproape este lângă uşi. 30 Amin grăiesc vouă, că nu va trece neamul acesta, până când toate acestea vor fi. 31 Cerul şi pământul vor trece; iar cuvintele mele nu vor trece. 32 Iar de ziua aceea şi de ceasul, nimeni nu ştie, nici Îngerii care sunt în Cer, nici Fiul, fără numai Tatăl. 33 Păziţi-vă, privegheaţi şi vă rugaţi. Că nu ştiţi când va fi vremea aceea. 34 Ca un om ce se duce departe, lăsându-şi casa sa, şi dând slugilor sale putere, şi fieştecăruia lucrul lui, şi portarului poruncind ca să privegheze. 35 Privegheaţi dară, (că nu ştiţi când va veni Domnul casei. Seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa). 36 Nu cumva venind fără de veste, să vă afle pre voi dormind. 37 Iar cele ce vouă zic, tuturor zic, privegheaţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.