×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Marcu

Capitolul 12

1 Şi a început în pilde a grăi lor: Un om a sădit vie, şi o a îngrădit împrejur cu gard, şi a săpat într-însa teasc, şi a zidit turn, şi o a dat pre ea lucrătorilor, şi s-a dus departe. 2 Şi la vreme, a trimis o slugă la lucrători, ca să ia de la lucrători din rodul viei. 3 Iar ei apucându-l pre dânsul, l-au bătut, şi l-au trimis deşert. 4 Şi iarăşi a trimis către dânşii pre altă slugă; şi pre acela bătându-l cu pietre, i-au sfărâmat capul, şi l-au trimis ocărât. 5 Şi iarăşi a trimis pre altul, şi pre acela l-au omorât, şi pre alţii mulţi, pre unii bătându-i, pre alţii omorându-i. 6 Deci având încă un fiu iubit al său, l-a trimis şi pre acela mai pre urmă la ei, zicând: Că se vor ruşina de fiul meu. 7 Iar lucrătorii aceia au zis între sine: Acesta este moştenitorul, veniţi să-l ucidem pre el, şi va fi moşia a noastră. 8 Şi apucându-l pre el l-au omorât, şi l-au scos afară din vie. 9 Ce dar va face Stăpânul viei? Veni-va, şi va pierde pre lucrătorii aceia, şi via o va da altora. 10 Au nici scriptura aceasta n-aţi cetit? Piatra care nu o au băgat în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului; 11 De la Domnul s-a făcut aceasta, şi este minunată întru ochii noştri. 12 Şi căutau să-l prinză pre el, şi se temeau de norod; căci au cunoscut că împrotiva lor a zis pilda; şi lăsându-l pre el, s-au dus.

13 Şi au trimis către dânsul, pre unii din Farisei şi din Irodiani, ca să-l vâneze pre el în cuvânt. 14 Iar ei venind i-au zis lui: Învăţătorule, ştim că adevărat eşti, şi nu-ţi este ţie grijă de nimeni; că nu cauţi în faţa oamenilor, ci întru adevăr calea lui Dumnezeu înveţi; se cade a da dajdie Cezarului, sau nu? Să dăm, sau să nu dăm? 15 Iar el ştiind făţărnicia lor, a zis lor: Ce mă ispitiţi? Aduceţi-mi un dinar să-l văd. 16 Iar ei i-au adus. Şi a zis lor: Al cui este chipul acesta, şi scriptura cea de pre el? Şi ei i-au zis lui: Ale Cezarului. 17 Şi răspunzând Iisus a zis lor: Daţi înapoi pre cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului; şi pre cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Şi s-au mirat de dânsul.

18 Şi au venit la dânsul Saducheii, care zic că nu este înviere; şi l-au întrebat pre el, zicând: 19 Învăţătorule, Moise a scris nouă, că de va muri fratele cuiva, şi-i va rămânea femeia, şi feciori nu va lăsa, să ia fratele lui pre femeia lui, şi să ridice sămânţa fratelui său. 20 Deci şapte fraţi au fost, şi cel dintâi a luat femeie, şi murind, n-a lăsat sămânţă; 21 Şi al doilea o a luat pre dânsa, şi a murit, şi nici acela n-a lăsat sămânţă; şi al treilea aşijderea. 22 Şi o au luat pre dânsa toţi şapte, şi n-au lăsat sămânţă; iar mai pre urmă de toţi a murit şi femeia. 23 Deci la înviere, când vor învia, a căruia dintr-înşii va fi femeie? căci câte şapte o au avut pre ea femeie. 24 Şi răspunzând Iisus, a zis lor: Au nu pentru aceasta vă rătăciţi, neştiind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 25 Căci după ce din morţi vor învia, nici se vor însura, nici se vor mărita; ci vor fi ca Îngerii în Ceruri. 26 Iar pentru morţi că se vor scula, au nu aţi citit în cartea lui Moise, la Rug, cum i-a grăit Dumnezeu lui, zicând: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov. 27 Nu este Dumnezeu al morţilor, ci Dumnezeu al viilor; deci voi mult vă rătăciţi.

28 Şi apropiindu-se unul din Cărturari, care auzise pre dânşii prigonindu-se cu Iisus, văzând că bine le-a răspuns lor, l-a întrebat pre el: Care poruncă este mai întâi de toate? 29 Iar Iisus i-a răspuns lui: Că, mai întâi de toate poruncile este: Auzi Israile, Domnul Dumnezeul nostru, Domnul Unul este; 30 Şi, Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, şi din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău, şi din toată tăria ta; aceasta este porunca cea dintâi. 31 Iar a doua asemenea acesteia: Să iubeşti pre aproapele tău, ca însuţi pre sine. Mai mare decât acestea altă poruncă nu este. 32 Şi a zis lui Cărturarul: Bine, Învăţătorule, adevărat ai zis, că Unul este Dumnezeu, şi nu este altul afară de dânsul; 33 Şi a-l iubi pre el din toată inima, şi din tot cugetul, şi din tot sufletul, şi din toată tăria; şi a iubi pre aproapele ca pre sine, mai mult este decât toate prinoasele şi jertfele. 34 Iar Iisus văzând că cu înţelepciune a răspuns, i-a zis lui: Nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu. Şi nimeni mai mult nu îndrăznea să-l întrebe pre el.

35 Şi răspunzând Iisus a zis, învăţând în Biserică: Cum zic Cărturarii că Hristos este Fiul lui David? 36 Că însuşi David a zis cu Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pre vrăjmaşii tăi aşternut Picioarelor tale. 37 Deci însuşi David îl numeşte pre el Domn; şi de unde dar este fiu al lui? Şi norodul cel mult asculta pre el cu dulceaţă.

38 Şi grăia lor întru învăţătura sa: Păziţi-vă de Cărturari care voiesc a umbla în podoabe, şi iubesc închinăciunile prin târguri. 39 Şi scaunele cele mai de sus în Sinagoguri, şi şederile cele mai întâi la ospeţe; 40 Care mănâncă casele văduvelor şi cu pricină îndelung se roagă; aceştia vor lua mai grea osândă.

41 Şi şezând Iisus în preajma Gazofilachiei, privea cum aruncă norodul bani în Gazofilachie; şi mulţi bogaţi aruncau multe. 42 Şi venind o văduvă săracă, a aruncat doi filiari, ce este un codrant. 43 Şi chemând pre Ucenicii săi, le-a zis lor: Amin zic vouă, că această văduvă săracă, aruncă mai mult decât toţi cei ce au aruncat în Gazofilachie; 44 Că toţi din prisosinţa lor au aruncat, iar aceasta din lipsa sa, toate câte a avut a aruncat, toată avuţia sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.