×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 27

1 Iar dacă s-a făcut ziuă, sfat au făcut toţi Arhiereii, şi Bătrânii norodului asupra lui Iisus, ca să-l omoare pre el. 2 Şi legându-l pre dânsul l-au dus, şi l-au dat domnului Pilat din Pont. 3 Atunci văzând Iuda, cel ce l-a vândut pre el, că s-a judecat spre moarte, căindu-se, a întors cei treizeci de arginţi Arhiereilor, şi Bătrânilor, zicând: 4 Greşit-am de am vândut sânge nevinovat. Iar ei au zis: Ce este nouă? Tu vei vedea. 5 Şi aruncând arginţii în Biserică, s-a dus de acolo; şi mergând s-a spânzurat. 6 Iar Arhiereii luând arginţii, au zis: Nu se cuvine a-i pune pre aceştia în corvana; de vreme ce preţ de sânge este. 7 Şi sfat făcând, au cumpărat cu ei ţarina olarului, pentru îngroparea străinilor. 8 Pentru aceea s-a numit ţarina aceea, ţarina sângelui, până în ziua de astăzi. 9 (Atunci s-a plinit ceea ce s-a zis prin Prorocul Ieremia ce zice: Şi au luat treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, care s-a preţuit de fiii lui Israil. 10 Şi i-au dat pre ei pre ţarina olarului, precum mi-a spus mie Domnul.)

11 Iar Iisus sta înaintea dregătorului; şi l-a întrebat pre el dregătorul, zicând: Tu eşti Împăratul Iudeilor? Iar Iisus a zis lui: Tu zici. 12 Şi când grăiau asupra lui Arhiereii şi Bătrânii, nimic nu răspundea. 13 Atunci a zis Pilat lui: Nu auzi câte mărturisesc asupra ta? 14 Şi nu i-a răspuns lui la nici un cuvânt, cât se mira dregătorul foarte. 15 Iar la Praznic avea obicei dregătorul să slobozească norodului un vinovat, pre care vrea ei. 16 Şi aveau atunci un vinovat vestit ce se numea Baraba. 17 Deci adunându-se ei, a zis lor Pilat: Pre care voiţi să vă slobozesc vouă? Pre Baraba, sau pre Iisus ce se zice Hristos? 18 Că ştia că pentru pizmă l-au dat pre el. 19 Şi şezând el pre scaun la judecată, a trimis la dânsul femeia lui zicând: Nimic ţie şi dreptului acestuia, că multe am pătimit astăzi în vis pentru dânsul. 20 Iar Arhiereii şi Bătrânii au plecat pre noroade ca să ceară pre Baraba, iar pre Iisus să-l piarză. 21 Şi răspunzând dregătorul, a zis lor: Pre care voiţi dintru amândoi să vă slobozesc vouă? Iar ei au zis: Pre Baraba. 22 Zis-a lor Pilat: Dar ce voi face lui Iisus ce se zice Hristos? Zis-au lui toţi: Să se răstignească. 23 Iar dregătorul a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai vârtos strigau, zicând: Să se răstignească. 24 Deci văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci mai multă gâlceavă se face, luând apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului, zicând: Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia, voi veţi vedea. 25 Şi răspunzând tot norodul, a zis: Sângele lui asupra noastră, şi asupra feciorilor noştri. 26 Atunci le-a slobozit lor pe Baraba, iar pre Iisus bătându-l, l-a dat să se răstignească.

27 Atunci ostaşii dregătorului ducând pre Iisus în divan, adunat-au la dânsul toată mulţimea ostaşilor. 28 Şi desbrăcându-l pre el, l-au îmbrăcat cu hlamidă roşie. 29 Şi împletind cunună de spini, au pus în Capul lui, şi trestie în Dreapta lui; şi îngenunchind înaintea lui, îşi băteau joc de el, zicând: Bucură-te, Împăratul Iudeilor. 30 Şi scuipând asupra lui, au luat trestia, şi-l băteau pre el preste Cap. 31 Şi dacă l-au batjocorit pre dânsul, au dezbrăcat de pre el hlamida, şi l-au îmbrăcat în hainele sale, şi l-au dus pre dânsul să-l răstignească. 32 Iar ieşind afară, au aflat pre un om Cirinean anume Simon, pre acesta l-au silit să ducă Crucea lui.

33 Şi venind la locul ce se numeşte Golgota, care se zice locul Căpăţânii. 34 I-au dea lui să bea oţet amestecat cu fiere; şi gustând, nu vrea să bea. 35 Iar după ce l-au răstignit pre el, au împărţit hainele lui, punând sorţi, ca să se plinească ceea ce s-a zis de Prorocul: Împărţit-au hainele mele loruşi, şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. 36 Şi şezând, îl păzeau pre el acolo. 37 Şi au pus deasupra Capului lui vina lui scrisă: ACESTA ESTE IISUS ÎMPARATUL IUDEILOR. 38 Atunci au răstignit împreună cu dânsul doi tâlhari: Unul de-a dreapta, şi altul de-a stânga. 39 Iar cei ce treceau îl huleau pre dânsul, clătind cu capetele sale. 40 Şi zicând: Cela ce strici Biserica, şi în trei zile o zideşti, mântueşte-te pre tine însuţi, de eşti Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pre Cruce. 41 Aşijderea încă şi Arhiereii batjocorindu-l, împreună cu Cărturarii şi cu Bătrânii, şi cu Fariseii, ziceau: 42 Pre alţii a mântuit, iar pre sine nu poate să se mântuiască; de este Împăratul lui Israil, pogoare-să acum de pre Cruce, şi să credem într-însul. 43 Nădăjduia spre Dumnezeu; izbăvească-l acum pre dânsul, de îl voieşte pre el; că a zis: Că Fiul lui Dumnezeu sunt. 44 Asemenea şi tâlharii cei ce erau împreună cu el răstigniţi, îl ocărau pre el.

45 Iar de la al şaselea ceas, întuneric s-a făcut preste tot pământul, până la al nouălea ceas. 46 Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Ili, Ili, Lima Sabahtani; adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, căci m-ai lăsat. 47 Iar oarecare din cei ce sta acolo auzind, ziceau: Că pre Ilie strigă acesta. 48 Şi îndată alergând unul dintr-înşii, şi luând un burete, l-a umplut de oţet, şi punându-l într-o trestie, l-a adăpat pre el. 49 Iar ceilalţi ziceau: Lasă să vedem, au veni-va Ilie să-l mântuiască pre el? 50 Iar Iisus iarăşi strigând cu glas mare, şi-a dat Duhul. 51 Şi iată Catapeteasma Bisericii s-a rupt în două, de sus până jos; şi pământul s-a cutremurat; şi pietrile s-au despicat. 52 Şi mormânturile s-au deschis; şi multe trupuri ale sfinţilor ce adormiseră, s-au sculat. 53 Şi ieşind din mormânturi, după Învierea lui, au venit în sfânta cetate şi s-au arătat multora. 54 Iar Sutaşul, şi cei ce erau împreună cu el păzind pre Iisus, văzând cutremurul, şi cele ce s-au făcut, s-au înfricoşat foarte, zicând: Adevărat Fiu al lui Dumnezeu a fost acesta. 55 Şi erau acolo şi femei multe de departe privind, care merseseră după Iisus din Galileea, slujind lui. 56 Între care era Maria Magdalena, şi Maria muma lui Iacov, şi a lui Iosi, şi muma fiilor lui Zevedei.

57 Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, numele lui Iosif, care şi el fusese ucenic al lui Iisus. 58 Acesta venind la Pilat, a cerut Trupul lui Iisus. 59 Atunci Pilat a poruncit să se dea Trupul. Şi luând Iosif Trupul, l-a înfăşurat în Giulgiu curat. 60 Şi l-a pus pre el într-un mormânt nou al său, pre care îl săpase în piatră, şi prăvălind o piatră mare pre uşa mormântului, s-a dus. 61 Şi erau acolo Maria Magdalena, şi cealaltă Marie, şezând în preajma Mormântului. 62 Iar a doua zi, care este după Vineri, s-au adunat Arhiereii, şi Fariseii la Pilat, zicând: 63 Doamne, adusu-ne-am aminte, că înşelătorul acela, a zis încă fiind viu: După trei zile mă voi scula. 64 Deci porunceşte să se întărească Mormântul până a treia zi; nu cumva venind Ucenicii lui noaptea, să-l fure pre el; şi să zică norodului că s-a sculat din morţi; şi va fi rătăcirea cea de apoi mai rea decât cea dintâi. 65 Zis-a lor Pilat: Aveţi custodie; mergeţi de întăriţi cum ştiţi. 66 Iar ei mergând, au întărit Mormântul pecetluind piatra împreună cu custodia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.