×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 25

1 Atunci se va asemăna Împărăţia Cerurilor cu zece fecioare, care luându-şi candelele sale, au ieşit întru întâmpinarea Mirelui. 2 Şi cinci dintre ele erau înţelepte, iar cinci nebune. 3 Cele nebune luând-şi candelele lor, n-au luat cu sine untdelemn. 4 Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vasele lor, cu candelele lor. 5 Şi zăbovindu-se Mirele, au dormitat toate, şi au adormit. 6 Şi la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată Mirele vine, ieşiţi întru întâmpinarea lui. 7 Atunci s-au sculat toate fecioarele acelea, şi şi-au împodobit candelele sale. 8 Iar cele nebune au zis celor înţelepte: Daţi-ne nouă din untuldelemn al vostru, că se sting candelele noastre. 9 Şi au răspuns cele înţelepte zicând: Nu cumva nu ne va ajunge nouă şi vouă, ci mai bine mergeţi la cei ce vând şi vă cumpăraţi vouă. 10 Iar mergând ele să cumpere, venit-a Mirele; şi cele ce erau gata, au intrat cu el la nuntă, şi s-a închis uşa. 11 Iar mai pre urmă au venit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide nouă. 12 Iar el răspunzând, a zis: Amin zic vouă: nu vă ştiu pre voi. 13 Drept aceea privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul, întru care Fiul Omului va veni.

14 Că în ce chip un om mergând departe, a chemat slugile sale şi le-a dat lor avuţia sa. 15 Şi unuia i-a dat cinci talanţi, iar altuia doi, iar altuia unul, fieştecăruia dupre puterea lui; şi s-a dus îndată. 16 Deci mergând cel ce luase cinci talanţi, a lucrat cu dânşii, şi a făcut alţi cinci talanţi. 17 Aşijderea şi cel cu doi, a dobândit şi acesta alţi doi. 18 Iar cel ce luase unul, ducându-se a săpat în pământ şi a ascuns argintul Domnului său. 19 Iar după multă vreme a venit Domnul slugilor acelora, şi a făcut socoteală cu dânşii. 20 Şi venind cel ce a luat cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat mie; iată, alţi cinci talanţi am dobândit cu ei. 21 Zis-a lui Domnul său: Bine slugă bună, şi credincioasă, preste puţine ai fost credincios, preste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău. 22 Şi venind şi cel ce a luat doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat mie; iată, alţi doi talanţi am dobândit cu ei. 23 Zis-a lui Domnul său: Bine slugă bună şi credincioasă; preste puţine ai fost credincios, preste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău. 24 Şi venind şi cel ce a luat un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, seceri unde nu ai semănat şi aduni de unde nu ai risipit. 25 Şi temându-mă m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai al tău. 26 Şi răspunzând Domnul său, i-a zis lui: Slugă vicleană şi leneşă, ai ştiut că secer unde n-am semănat, şi adun de unde n-am risipit? 27 Pentru aceasta dar se cuvenea ţie să fi dat argintul meu schimbătorilor, şi venind eu, aş fi luat al meu cu dobândă. 28 Luaţi dar de la el talantul, şi îl daţi celui ce are zece talanţi. (Că tot celui ce are, i se va da, şi-i va prisosi. 29 Iar de la cel ce n-are, şi ceea ce i se pare că are, i se va lua de la dânsul). 30 Şi pre sluga cea netrebnică, aruncaţi-l întru întunerecul cel mai dinafară; acolo va fi plângerea şi scârşnirea dinţilor.

31 Iar când va veni Fiul Omului întru Slava sa, şi toţi sfinţii Îngeri cu dânsul, atunci va şedea pre Scaunul Slavei sale. 32 Şi se vor aduna înaintea lui toate limbile; şi-i va despărţi pre dânşii unul de altul, precum desparte păstorul oile din iezi. 33 Şi va pune oile de-a dreapta lui, iar iezii de-a stânga. 34 Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta lui: Veniţi blagosloviţii Părintelui meu, moşteniţi Împărăţia care este gătită vouă de la întemeierea lumii. 35 Că am flămânzit, şi mi-aţi dat de am mâncat; am însetat, şi mi-aţi dat de am băut; strein am fost, şi m-aţi primit. 36 Gol, şi m-aţi îmbrăcat; bolnav am fost, şi m-aţi cercetat; în temniţă am fost, şi aţi venit la mine. 37 Atunci vor răspunde lui drepţii, zicând: Doamne când te-am văzut flămând, şi te-am hrănit? Sau însetat, şi ţi-am dat de ai băut? 38 Sau când te-am văzut strein, şi te-am primit? Sau gol, şi te-am îmbrăcat? 39 Sau când te-am văzut bolnav, sau în temniţă, şi am venit la tine? 40 Şi răspunzând Împăratul, va zice lor: Amin zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintru aceşti fraţi ai mei prea mici, mie aţi făcut. 41 Atunci va zice şi celor de-a stânga lui: Duceţi-vă de la mine blestemaţilor în focul cel veşnic, care este gătit diavolului, şi îngerilor lui. 42 Că am flămânzit, şi nu mi-aţi dat să mănânc; am însetat, şi nu mi-aţi dat să beau. 43 Strein am fost, şi nu m-aţi primit; gol, şi nu m-aţi îmbrăcat; bolnav, şi în temniţă, şi nu m-aţi cercetat pre mine. 44 Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau strein, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu am slujit ţie? 45 Atunci va răspunde lor, zicând: Amin grăiesc vouă, întrucât nu aţi făcut unuia dintru aceşti prea mici, nici mie nu aţi făcut. 46 Şi vor merge aceştia în muncă veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.