×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 24

1 Şi ieşind Iisus din Biserică mergea, şi s-au apropiat către dânsul Ucenicii lui, ca să-i arăte lui zidirile Bisericii. 2 Iar Iisus a zis lor: Vedeţi acestea toate? Amin grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pre piatră, care să nu se risipească.

3 Şi şezând el în muntele Măslinilor, s-au apropiat către dânsul Ucenicii lui deosebi zicând: Spune nouă când vor fi acestea? Şi ce este semnul venirii tale, şi al sfârşitului veacului?

4 Şi răspunzând Iisus a zis lor: Căutaţi să nu vă amăgească cineva pre voi. 5 Că mulţi vor veni întru Numele meu, zicând: Eu sunt Hristos; şi pre mulţi vor înşela. 6 Şi veţi să auziţi războaie şi veşti de războaie. Căutaţi să nu vă spăimântaţi. 7 Că se cuvine toate acestea să fie; ci încă nu va fi atunci sfârşitul. 8 Că se va scula neam preste neam, şi împărăţie preste împărăţie; şi vor fi foameţi şi ciume, şi cutremure pre alocurea. Ci acestea toate vor fi începătură a durerilor. 9 Atunci vă vor da pre voi în necazuri, şi vă vor omorî pre voi; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele meu. 10 Şi atunci se vor sminti mulţi, şi se vor vinde unul pre altul, şi vor urî unul pre altul. 11 Şi mulţi proroci mincinoşi se vor scula şi vor înşela pre mulţi. 12 Şi pentru înmulţirea fărădelegii, va răci dragostea a multora. 13 Iar cela ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui. 14 Şi se va propovădui această Evanghelie a Împărăţiei întru toată lumea, întru mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul. 15 Deci când veţi vedea urâciunea pustiirii, care s-a zis prin Daniil Prorocul, stând în locul cel sfânt (cela ce citeşte să înţeleagă). 16 Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi. 17 Şi cel ce va fi pre casă, să nu se pogoare să ia ceva din casa sa. 18 Şi cel ce va fi în câmp, să nu întoarcă înapoi să-şi ia haina sa. 19 Iar vai celor ce vor avea în pântece, şi celor ce vor apleca în zilele acelea. 20 Ci rugaţi-vă, ca să nu fie fuga voastră iarna, nici Sâmbăta. 21 Că va fi atunci necaz mare, care n-a fost din începutul lumii până acum, nici va fi. 22 Şi de nu s-ar fi scurtat zilele acelea, nu s-ar fi mântuit tot trupul, ci pentru cei aleşi se vor scurta zilele acelea. 23 Atunci de va zice vouă cineva: Iată aicea Hristos sau acolo; să nu credeţi. 24 Că se vor scula hristoşi mincinoşi, şi proroci mincinoşi, şi vor da semne mari şi minuni, cât să amăgească de va fi cu putinţă şi pre cei aleşi. 25 Iată mai înainte am spus vouă. 26 Deci de vor zice vouă: Iată în pustie este; să nu ieşiţi; iată în cămări, să nu credeţi. 27 Că precum iese fulgerul de la răsărituri, şi se arată până la apusuri, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. 28 Că unde va fi trupul cel mort, acolo se vor aduna vulturii.

29 Însă îndată după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, şi luna nu-şi va da lumina sa, şi stelele vor cădea din Cer, şi puterile Cerurilor se vor clăti. 30 Şi atunci se va arăta Semnul Fiului Omului pre Cer, şi atunci vor plânge toate seminţiile pământului, şi vor vedea pre Fiul Omului venind pre Norii Cerului, cu putere şi cu slavă multă. 31 Şi va trimite pre Îngerii săi, cu glas mare de trâmbiţă, şi vor aduna pre cei aleşi ai lui din cele patru vânturi, de la marginile Cerurilor până la marginile lor.

32 Iar de la smochin vă învăţaţi pildă, când mlădiţa lui este moale, şi înfrunzeşte, ştiţi că aproape este vara. 33 Aşa şi voi, când veţi vedea acestea toate, să ştiţi că aproape este lângă uşi. 34 Amin grăiesc vouă: Nu va trece neamul acesta, până când toate acestea vor fi. 35 Cerul şi pământul va trece, iar cuvintele mele nu vor trece.

36 Iar de ziua aceea şi ceasul nimenea nu ştie, nici Îngerii din Ceruri, fără numai Tatăl meu singur. 37 Că precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. 38 Şi precum era în zilele cele mai înainte de potop, mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua întru care a intrat Noe în corabie. 39 Şi nu au ştiut până când a venit potopul şi a luat pre toţi; aşa va fi şi venirea Fiului Omului.

40 Atunci doi de vor fi în câmp: Unul se va lua, şi unul se va lăsa. 41 Două măcinând la moară: Una se va lua, şi una se va lăsa.

42 Deci priveghiaţi, că nu ştiţi în care ceas Domnul vostru va veni. 43 Iar aceasta să ştiţi, că de ar şti stăpânul casei în care ceas va veni furul, ar fi privegheat şi nu ar fi lăsat să-i sape casa lui. 44 Pentru aceasta şi voi fiţi gata, că în ceasul care nu gândiţi, Fiul Omului va veni.

45 Oare cine este sluga cea credincioasă şi înţeleaptă, pre care l-a pus Domnul său peste slugile sale, ca să le dea lor hrană la vreme? 46 Fericită este sluga aceea, pre care venind Domnul său îl va afla făcând aşa. 47 Amin grăiesc vouă: Că preste toate averile sale îl va pune pre el. 48 Iar de va zice acea slugă rea întru inima sa: Zăboveşte domnul meu a veni, 49 Şi va începe a bate pre soţiile sale, şi a mânca şi a bea cu beţivii, 50 Veni-va Domnul slugii aceleia în ziua întru care nu aşteaptă, şi în ceasul întru care nu ştie. 51 Şi-l va tăia pre el în două, şi partea lui cu făţarnicii o va pune. Acolo va fi plângerea şi scârşnirea dinţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.