×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 23

1 Atunci Iisus a grăit noroadelor, şi Ucenicilor săi zicând: 2 Pre scaunul lui Moise au şezut Cărturarii şi Fariseii. 3 Deci toate câte vor zice vouă să păziţi, păziţi, şi faceţi, iar după lucrurile lor nu faceţi; că zic, şi ei nu fac. 4 Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pre umerile oamenilor, iar ei nici cu degetul lor nu vor să le mişte pre ele. 5 Şi toate lucrurile lor le fac ca să se vază de oameni; că îşi lăţesc filacteriile lor, şi-şi măresc ceprazele hainelor sale. 6 Şi iubesc şederile cele mai întâi la ospăţuri, şi scaunele cele mai de sus în sinagoguri. 7 Şi închinăciunile prin târguri, şi a se chema de oameni: Rabbi, Rabbi. 8 Iar voi să nu vă numiţi Rabbi, că unul este Dascălul vostru, Hristos; iar voi toţi fraţi sunteţi. 9 Şi tată să nu chemaţi vouă pre pământ, că unul este Tatăl vostru cel din Ceruri. 10 Nici să vă numiţi învăţători, că unul este Învăţătorul vostru, Hristos. 11 Iar cel ce este mai mare între voi, să fie vouă slugă. 12 Că cel ce se va înălţa pre sine, se va smeri; şi cel ce se va smeri pre sine, se va înălţa. 13 Ci vai vouă Cărturarilor şi Fariseilor făţarnici, că mâncaţi casele văduvelor, şi cu pricină îndelung rugându-vă; pentru aceasta mai multă osândă veţi lua. 14 Vai vouă Cărturarilor şi Fariseilor făţarnici, că închideţi Împărăţia Cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, nici pre cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. 15 Vai vouă Cărturarilor şi Fariseilor făţarnici, că înconjuraţi marea şi uscatul, ca să faceţi un nemernic, şi dacă se face, îl faceţi pre el fiu Gheenei îndoit decât voi. 16 Vai vouă povăţuitori orbi, care ziceţi: Că cel ce se va jura pre Biserică, nimic nu este; iar cel ce se va jura pre aurul Bisericii, vinovat este. 17 Nebuni şi orbi, că ce este mai mare, aurul, sau Biserica care sfinţeşte pre aur? 18 Şi, cel ce se va jura pre Oltar, nimic nu este; iar cel ce se va jura pre darul ce este deasupra lui, vinovat este. 19 Nebuni şi orbi, că ce este mai mare, darul, sau Oltarul care sfinţeşte pre dar? 20 Deci cela ce se jură pre Oltar, se jură pre el, şi pre toate cele ce sunt deasupra lui. 21 Şi cela ce se jură pre Biserică, se jură pre ea, şi pre cela ce locuieşte într-însa. 22 Şi cela ce se jură pre Cer, se jură pre Scaunul lui Dumnezeu, şi pre cela ce şade pre el. 23 Vai vouă Cărturarilor şi Fariseilor făţarnici, că zeciuiţi izma, şi mărarul, şi chimenul, şi aţi lăsat cele mai grele ale legii: Judecata, şi mila, şi credinţa; acestea se cădea să le faceţi, şi acelea să nu le lăsaţi. 24 Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul, şi înghiţiţi cămila. 25 Vai vouă Cărturarilor şi Fariseilor făţarnici, că curăţiţi partea cea din afară a paharului şi a blidului, iar dinlăuntru sunt pline de răpire şi de nedreptate. 26 Farisee oarbe, curăţeşte întâi partea cea dinlăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie şi cea dinafară curată. 27 Vai vouă Cărturarilor şi Fariseilor făţarnici, că vă asemănaţi mormânturilor celor văruite, care din afară se arată frumoase, iar dinlăuntru sunt pline de oasele morţilor, şi de toată necurăţia. 28 Aşa şi voi, dinafară vă arătaţi oamenilor drepţi, iar dinlăuntru sunteţi plini de făţărie şi de fărădelege. 29 Vai vouă Cărturarilor şi Fariseilor făţarnici, că zidiţi mormânturile Prorocilor, şi împodobiţi gropile drepţilor. 30 Şi ziceţi: De am fi fost în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi lor întru sângele Prorocilor. 31 Drept aceea înşivă mărturisiţi de voi că sunteţi fii ai celor ce au omorât pre Proroci. 32 Şi voi împliniţi măsura părinţilor voştri. 33 Şerpi, pui de năpârci, cum veţi scăpa de judecata Gheenei? 34 Pentru aceasta, iată eu trimit la voi Proroci, şi Înţelepţi, şi Cărturari, şi dintre dânşii veţi ucide, şi veţi răstigni, şi dintre dânşii veţi bate în soboarele voastre, şi îi veţi goni din oraş în oraş. 35 Ca să vină asupra voastră tot sângele drept, care s-a vărsat pre pământ, de la sângele lui Abel celui drept, până la sângele Zahariei fiul Varahiei, care l-aţi omorât între Biserică şi între Oltar. 36 Amin grăesc vouă, vor veni acestea toate preste neamul acesta. 37 Ierusalime, Ierusalime, cel ce ai omorât pre Proroci, şi ai ucis cu pietre pre cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să adun pre fiii tăi, în ce chip adună găina puii săi sub aripi, şi nu aţi vrut. 38 Iată se lasă vouă casa voastră pustie. 39 Că zic vouă: De acum nu mă veţi mai vedea, până când veţi zice: Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.