×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 11

1 Şi a fost când a săvârşit Iisus, poruncind celor doisprezece Ucenici ai săi, s-a mutat de acolo, ca să înveţe şi să propoveduiască în cetăţile lor.

2 Iar Ioan auzind din închisoare de lucrurile lui Iisus, trimiţând pre doi din ucenicii săi, i-a zis lui: 3 Tu eşti cela ce vine, sau pre altul să aşteptăm? 4 Şi răspunzând Iisus, a zis lor: Mergând spuneţi lui Ioan, cele ce auziţi, şi vedeţi. 5 Orbii văd, şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, şi surzii aud, morţii se scoală, şi săracilor bine se vesteşte. 6 Şi fericit este cela ce nu se va sminti întru mine. 7 Şi după ce s-au dus aceia, a început Iisus a grăi noroadelor pentru Ioan: Ce aţi ieşit în pustie să vedeţi, au trestie clătită de vânt? 8 Dar ce aţi ieşit să vedeţi, au om îmbrăcat în haine moi? Iată cei ce poartă cele moi, în casele împăraţilor sunt. 9 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Au Proroc? Adevărat grăiesc vouă: Şi mai presus de Proroc. 10 Că acesta este de care este scris: Iată eu trimit pre Îngerul meu înaintea feţei tale, care va găti calea ta înaintea ta. 11 Amin grăiesc vouă: Nu s-a sculat întru cei născuţi din femei, mai mare decât Ioan Botezătorul; iar cel mai mic întru Împărăţia Cerurilor, mai mare decât el este. 12 Şi din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia Cerurilor se sileşte, şi silitorii o răpesc pre ea. 13 Că toţi Prorocii şi legea, până la Ioan au prorocit; 14 Şi de voiţi să primiţi, acesta este Ilie, cela ce va să vie. 15 Cela ce are urechi de auzit auză. 16 Şi cu cine voi asemăna pre neamul acesta? Asemenea este copiilor celor ce şed în târg, şi strigă către soţiile sale, şi grăiesc: 17 Fluierat-am vouă, şi n-aţi jucat; de jale am cântat vouă, şi nu aţi plâns. 18 Că a venit Ioan, nici mâncând nici bând, şi zic: drac are. 19 A venit Fiul Omului, mâncând, şi bând, şi zic: Iată om mâncător, şi băutor de vin, prieten vameşilor şi păcătoşilor. Şi s-a îndreptat înţelepciunea de la fiii săi.

20 Atunci a început Iisus a imputa oraşelor, întru care se făcuseră Puterile sale cele mai multe, pentru că nu s-au pocăit. 21 Vai ţie Horazine,vai ţie Betsaido, că de s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon Puterile care s-au făcut întru voi, de mult în sac, şi în cenuşă s-ar fi pocăit. 22 Însă zic vouă: Tirului şi Sidonului, mai uşor va fi în ziua judecăţii, decât vouă. 23 Şi tu Capernaume, care până la Cer te-ai înălţat, până la iad te vei pogorî; că de s-ar fi făcut în Sodoma Puterile care s-au făcut întru tine, ar fi rămas până în ziua de astăzi. 24 Însă grăiesc vouă: Că pământului Sodomului mai uşor îi va fi în ziua judecăţii, decât ţie.

25 Într-acea vreme răspunzând Iisus, a zis: Mărturisescu-mă ţie Părinte, Doamne al Cerului şi al pământului; că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pre ele pruncilor. 26 Adevărat Părinte, că aşa a fost buna voinţă înaintea ta. 27 Toate îmi sunt date mie de la Tatăl meu, şi nimenea nu cunoaşte pre Fiul, fără numai Tatăl, nici pre Tatăl nu-l cunoaşte nimenea, fără numai Fiul, şi căruia va voi Fiul să-i descopere. 28 Veniţi către mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi, şi eu vă voi odihni pre voi. 29 Luaţi Jugul meu preste voi, şi vă învăţaţi de la mine, că sunt blând şi smerit cu Inima, şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. 30 Că Jugul meu este bun, şi Sarcina mea uşoară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.