×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 3

Înceape-să această carte la preuţii besearecilor din Sardii.

1 Iară îngerului besearecii din Sardia scrie-i: „Aceastea zice Cela ce are aceale şeapte duhuri dumnezăeşti şi şapte steale: Ştiu faptele tale, că te zici a via, ce eşti mort.

2 Fii previgător şi întăreaşte ceale muritoare, că n-am aflat faptele tale deplin înaintea lui Dumnezău.

3 Adu-ţi aminte derept aceaia carele ai primit şi ai auzit, şi le ţine şi te pocăiaşte, iară să nu vei priveghea, voiu veni împrotiva ta ca furul, nice vei şti în ce ceas voiu veni asuprăţi.

4 Ce încă ai cîteva nume în Sardia carii nu şi-au spurcat veşmentele sale; pentr-aceaia vor îmbla cu Mine în albe, că-s destoinici.

5 Carele va învenge îmbrăca-să-va în veşmente albe şi nu să va ştearge numele lui din cartea vieţiei şi voiu mărturisi numele lui, înaintea Părintelui Mieu şi înaintea îngerilor Lui”.

6 Cine are urechi auză, ce zice Duhul cătră beseareci.

Filadelfia.

7 Iară îngerului besearecii filadelfeanilor scrie-i: „Aceastea zice Cel sfînt şi derept carele are cheaia lui David, carele deşchide şi nime nu închide, închide şi nime nu deşchide:

8 Ştiu faptele tale; iată am pus înaintea ta uşia deşchisă, pre carea nime nu o poate închide, că ai puţinea puteare şi ai ţînut cuvîntul Mieu, neci ai tăgăduit numele Miu.

9 Iată voiu da pre ceia carii pre sine să zic a fi jidovi şi nu sînt, ce sînt săborul Satanei. Iată voiu face ca să vie şi să să pleace înaintea picioarelor tale şi ca să înţeleagă că Eu te iubesc pre tine.

10 Că ai păzit cuvîntul răbdăriei Meale, Eu încă te voiu păzi în vreamea ispitei carea-i venitoare spre toată lumia, să ispitească vieţuitorii de pre pămînt.

11 Iată voiu veni degrabă, ţine ce ai, ca nime să nu ia corona ta.

12 Cine va învenge face-l-voiu să fie stîlp în beseareca Dumnezăului Mieu, şi afară nu va mai eşi, şi voiu scrie spre el numele Dumnezăului Mieu şi numele oraşului Dumnezăului Mieu, a noului Ierusalim, carele au pogorît din ceriu de la Dumnezăul Mieu şi nume

13 Cine are urechi auză ce zice Duhul cătră beseareci.

Laodichia.

14 Iară îngerului beseareciei laodichianilor scrie-i: „Aceastea zice Aminul, Mărturisitoriul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezău:

15 Ştiu faptele tale că nici eşti reace, nici cald; o, de-ai fi au reace au cald.

Să nu fie nice calzi nice răci.

16 Pentr-aceaia că neci eşti reace, nece caldu, ce numai de-abia cald, borî-te-voiu pre tine afară din gura Mea.

17 Că zici „bogat sînt şi m-am îmbogăţit şi de nimic nu sînt lipsit”, şi nu te iai aminte că eşti ticălos şi nevolnic şi suruman şi orbu şi gol.

18 Iară sfătuescu ţie să iai de la Mine aur ispitit cu foc, ca să fii bogat, şi în veşmînt alb să te îmbraci, şi să nu vază grozăvia goliciunii tale, şi să ungi ochii tăi cu unsoare de ochi, ca să vezi.

19 Eu, pre carii iubescu, îi certu şi-i supăru; fii fierbinte şi te pocăiaşte.

Ce să să silească să nalţă spre slava lui Dumnezău.

20 Iată stau înaintea uşii şi sunez. Varecine va auzi glasul Mieu şi va deşchide uşa, întra-voiu la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.

21 Şi cine va învenge da-i-voiu să şază cu Mine în scaunul Mieu, cum am şi Eu învîngut şi şăzu cu Părintele Mieu în scaunul Lui”.

22 Cine are urechi auză ce zice Duhul cătră beseareci.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.