×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 22

Arată-să izvorul apei vieţiei.

1 Şi-mi arată mie un rîu curat al apei vieţiei, luminos ca un cristal, carele eşia de la scaunul lui Dumnezău şi a Mielului.

Şi pomul vieţiei.

2 Şi în mijlocul uliţei lui, şi de amîndoao părţile de rîu, era pomul vieţiei, carele rodia doaosprăzeace poame; în toate lunile îşi da rodul său, şi frunzele pomului era de sănătate păgînilor.

3 Şi tot anatema nu va mai fi de-acii, ce scaunul lui Dumnezău şi a Mielului va fi întru el, şi slugile Lui vor slugi Lui.

4 Şi vor vedea faţa Lui, şi numele Lui va fi în frunţile lor.

5 Şi acolea noaptea nu va fi, şi nu va trebui lumina făcliei, nece lumina soarelui, că Domnul Dumnezăul va lumina pre ei, şi vor împărăţi în veacii veacilor.

Săvîrşiaşte-să prorocestvia.

6 Şi-mi zise mie: „Aceastia cuvinte-s adevărate şi credincioase, şi Domnul Dumnezăul sfinţilor proroci trimease îngerul Său să arate slugilor Sale carele să cad a fi curund.

7 Iată voiu veni curund. Fericitu-i cine păzeaşte cuvintele prorocestvii cărţii aceştia”.

8 Şi eu Ioan văzuiu aceastea şi auziu, şi deaca auziu şi văzuiu, căzuiu să mă închin la picioarele îngerului carele-mi arătă mie aceastea.

În care Ioan arată care-s scrise în ceastă carte şi spune că aciastea toate i le-au grăit lui Acela carele-i Alfa şi Omega.

9 Şi-mi zise mie: „Caută să nu faci, că sînt slugă, soţ ţie şi fraţilor tăi prorocilor, şi celora ce păzescu cuvintele cărţii aceştia. Lui Dumnezău te închină”.

10 Şi-mi zise mie: „Nu pecetlui cuvintele prorocestviei cărţii aceştia, că vreamea iaste aproape.

11 Cine obideaşte, încă să obidească, şi cine-i spurcat încă spurcat fie, şi cine-i derept încă înderepteaze-să şi cine-i sfînt încă sfinţiască-se.

12 Şi iată, voiu veni curund, şi plata Mea cu Mine iaste, ca să plătescu fiecăruia după fapta lui.

13 Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Săvîrşitul, Cel dintîiu şi Cel de apoi”.

14 Fericiţi-s ceia ce ţin poruncile Lui, ca să aibă puteare spre pomul vieţiei, şi pre poartă să între în oraş.

15 Iară afară vor rămînea cînii şi fărmăcătorii şi curvarii şi vrăjmaşii şi slujitorii de idoli, şi tot cine iubeaşte şi face minciună.

16 Eu Iisus trimiş îngerul Mieu, să mărturisească voao aceastia în beseareci. Eu sînt rădăcina şi ruda lui David şi steaoa luminoasă şi luciafărul.

17 Şi duhul şi nevasta zic „Vino”, şi cine aude, să zică „Vino” şi cine-i sătos să vie, şi cine va vrea să ia apa vieţiei în dar.

18 Că mărturisescu tuturor carii aud cuvintele prorocestvii cărţii aceştia, şi cine va adauge cătră aceastia, pune-va Dumnezău pre el biciurile ce sînt scrise în cartea aceasta.

19 Iară cine va lua ceva din cuvintele cărţii prorocestvii aceştia, lua-va Dumnezău partea lui din cartea vieţiei şi din oraşul sfînt, şi din cealia ce sînt scrise în cartea aceasta.

20 Grăiaşte cela ce mărturiseaşte aceastia. Aşia-i, vino curund, amin. Derept aceaia, vino, Doamne Iisus.

21 Mila Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.