×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 2

Porunceaşte lui Ioan Hristos, să scrie acealia carele ştia că-s de treabă besearecilor.

1 Îngerului besearecii Efesului scrie-i: Aceastea zice Cela ce ţine ceale şeapte steale în dereapta Sa, carele îmblă între ceale şapte sveaştnice de aur:

La Efes.

2 Ştiu faptele tale şi usteneala ta şi răbdarea ta şi că nu poţi suferi pre cei răi şi ispiteşti pre ceia ce zic că sîntu apostoli şi nu sînt, şi i-ai aflat pre ei menciunoşi.

3 Şi ai răbdare şi ai suferit pentru numele Mieu şi nu ţi-ai pregetat.

4 Ce am oarece pre tine, că dragostea ta dintîi o ai lăsat.

5 Adu-ţi aminte, derept aceaia, de unde ai căzut, şi te pocăiaşte şi fă faptele dintîi; iară de nu, îndegrabă voiu veni împrotiva ta şi voiu clăti sveaştnicul tău din locul lui, să nu te veri pocăi.

6 Însă aceasta ai, că ai urît faptele niculaitanilor, carele şi Eu le urescu.

7 Cine are urechi să auză ce zice Duhul besearecilor. „Învîngătoriului da-i-voiu mîncare din pomul vieţiei, carele iaste în mijlocul raiului lui Dumnezău”.

La Smirna.

8 Iară îngerului besearecii smirneanilor scrie-i: „Aşia zice Cel dentîi şi Cel de apoi, carele murise şi viază:

9 Ştiu faptele tale şi scîrba şi surumănia (ce eşti bogat) şi te hulescu ceia ce zic a fi jidovi şi nu sînt, ce sînt săborul Satanei.

10 Nemică nu te teame de cealia ce ţi-e a răbda. Iată va trimeate Satana unii dintre voi în temniţă, ca să vă ispitiţi, şi veţi avea scîrbă în zeace zile. Fii credincios pînă la moarte, şi-ţi voiu da ţie corona vieţiei.

11 Cine are ureache să auză ce zice Duhul besearecilor, carele va învinge nu să va vătăma de-a doao moarte”.

La Pergam.

12 Şi îngerului besearecii părgaminteanilor scrie: Aceastea zice Cela ce are cea spată ascuţită de îmbe părţile:

13 „Ştiu lucrurile tale şi unde lăcueşti, unde iaste scaunul Satanii, şi că ţii numele Miu şi de credinţa Mea n-ai lăpădat, nece într-acealia zile în carele fu omorît între voi mucenicul Miu cel credincios Antipas, unde lăcuiaşte Satana.

14 Ce am spre tine puţineale, că ai acolea carii ţin învăţătura lui Valaam, carele învăţă pre Valac să pue sminteală înaintea fiilor lui Israil, ca să mănînce jărtvă idolească şi să facă curvie.

15 Aşa ai şi tu carii ţin învăţătura niculaiteanilor carele le urăscu.

16 Pocăiaşte-te! Iară de nu, voiu veni spre tine degrabă şi voiu face războiu cu dînşii, cu spata rostului Mieu.

17 Cine are urechi să auză ce grăiaşte Duhul besearecilor, Învingătoriului îi voiu da mîncare din inima cea ascunsă şi-i voiu da lui piatră albă, şi spre piatră nume noou au scris, carele nime nu-l şti, fără numai cela ce-l primeaşte”.

La Tiiatir.

18 Iară îngerului besearecii tiiatireanilor scrie-i: „Aceastea zice Fiul lui Dumnezău căruia-I sînt ochii ca para de foc şi picioarele Lui asamănă-Să aramei lucie:

19 Ştiu faptele tale şi credinţa şi dragostea şi slujba şi răbdarea ta şi faptele tale ceale de apoi, că-s mai multe de celea dintîi.

20 Ce am spre tine neşchite; că laşi muiarea Elzavela, carea zice că-i prorociţă, să înveaţe şi să amăgească pre slugile Meale, să curvască şi să mănînce jărtve idoleşti.

21 Şi i-am dat ei vreame să să pocăiască de curvia ei, şi nu să pocăi.

22 Iată Eu voiu lepăda pre ia în pat şi pre ceia carii au curvit cu ia în scîrbă mare, să nu să vor înturna din faptele lor.

23 Şi feciorii ei cu moarte îi voiu omorî şi vor şti toate besearecile că Eu sînt cela ce ispitescu rărunchii şi inimile, şi voiu da fieşcui după faptele lui.

24 Iară voao zic, şi altora tiatireani, oare la carii nu e această învăţătură, şi carii n-au cunsocut adîncurile Satanii, cum zic, nu voiu pune pre voi alt tărhat.

Ca să ţie acealia ce au luat de la apostoli.

25 Iară ce aveţi ţineţi pînă voiu veni.

26 Că cine va învinge şi va ţinea pînă în sfîrşit faptele Meale, da-i-voiu aceluia puteare spre limbi.

27 Şi le va birui pre iale cu toiag de fier, şi ca neşte vase de lut le va zdrobi, cum şi Eu am luat de la Tată-Mieu.

28 Şi voiu da lui steaoa zorilor”.

29 Cine are ureache să auză ce zice Duhul cătră beseareci.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.