×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 1

Întîiu spune ce fealiu de învăţătură ni să arată din ceastă carte.

1 Arătarea lui Iisus Hristos, carea-i deade Dumnezău lui, ca să arate slugilor Sale carele să cuvenia a fi curund. Şi-i spusă trimeţînd pre îngerul Său, slugii Sale, lui Ioan,

2 Carele mărturisi cuvîntul lui Dumnnezău şi mărturia lui Iisus Hristos şi carele văzu.

3 Fericitu-i cine ceteaşte şi carele aude cuvintele prorocestviei aceştia şi le ţine acealea carele-s scrise întru ia, că vreamea-i aproape.

4 Ioan, a şapte beseareci carele-s în Asia, milă voao şi pace de la Cela ce iaste şi Carele era şi Carele-i viitoriu şi de la şapte duhuri carele-s înaintea scaunului Lui

5 Şi de la Iisus Hristos, carele-i cel mărturisitoriu credincios, întîiul născut din morţi şi Craiul împăraţilor pămînteşti, carele ne-au iubit pre noi şi ne-au spălat pre noi, din păcatele noastre, cu sîngele Său,

6 Şi ne-au făcut pre noi crai şi preuţi lui Dumnezău şi Părintelui Său, a Lui slava şi putearea, în veacii de veac, amin.

7 Iată vine cu nuorii şi-L va vedea pre El tot ochiul, încă şi ceia ce-L împunsără pre El, şi vor plînge înaintea Lui toate rudeniile pămîntului. Aşia, amin.

Învăţătura Aceluia ce-i începenie şi sfîrşenie.

8 „Eu sînt Alfa şi Omega, ce să zice Începutul şi Sfîrşitul”, zice Domnul, carele iaste şi carele era şi care-i viitoriu, Atotputearnicul.

9 Eu Ioan, carele-s şi fratele vostru şi părtaş în scîrbe şi Împărăţiei şi în răbdarea lui Iisus Hristos, fuiu într-un ostrov ce să chiamă Patmos, pentru cuvîntul lui Dumnezău şi pentru mărturia lui Iisus Hristos.

10 Fuiu în văzduh în zioa Domnului şi auziu glas mare după mine, ca al trîmbiţei,

11 Zicînd: „Eu-s Alfa şi Omega, cel dintîiu şi cel de apoi şi ce vezi, scrie în carte, şi trimeate a şapte beseareci ce sînt în Asia, în Efes, în Smirna şi în Pergam şi în Tiatir şi în Sardia şi în Filadelfie şi în Laodichia”.

Grăiaşte de şapte sveaştnice şi steale.

12 Şi mă întorşu, să văz glasul ce grăia cu mine, şi întorcîndu-mă, văzuiu şeapte sveaştnice de aur.

13 Şi în mijlocul a şeapte sveaştnice, asămănîndu-Să Fiul omenesc, îmbrăcat pînă suptu genunche şi încins pre supt ţîţele Lui cu brîu de aur.

14 Iară capul Lui şi părul era alb ca lîna albă şi ca neaoa, şi ochii Lui, ca o pară de foc.

15 Şi picioarele Lui asămăna-Să aramei galbănă arzîndu-o în cuptoriu, şi glasul Lui, ca glasul a ape multe.

16 Şi avea în dereapta Lui şeapte steale, şi din gura Lui eşia o spată ascuţită de îmbe părţile, şi faţa Lui era ca soarele cînd străluceaşte în puterea lui.

17 Şi văzînd pre El, căzuiu la picioarele lui, ca un mort. Atunce puse dereapta Sa pre mine, zicîndu-mi mie: „Nu te teame; Eu-s cel dentîi şi cel de apoi.

18 Şi carele viezu şi am fost mort şi iată viez în vecia veacului, amin; şi am chieile morţiei şi ale iadului.

19 Scrie carele-ai văzut şi carele sînt şi carele-s venitoare după aceastea.

Tîlcuiaşte taina acelora.

20 Taina cestor şeapte steale ce văzuşi în dereapta Mea şi a şeapte sveaştnice de aur; ceale şeapte steale sînt îngerii celor şeapte beseareci şi şeapte sveaştnice ce văzuşi sînt şeapte beseareci”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.