×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Ioann Apostol 1

Capitolul 2

Arată-le pre Hristos că-i împăcător.

1 Fii miei, aciastea scriu voao, ca să nu greşiţi, iară cine va greşi, grăitoriu avăm la Părintele, pre Iisus Hristos cel derept.

2 Şi Elu-i mîngîitoriu pentru păcatele noastre, şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru a toată lumea.

Zice că viaţa sfîntă iaste iubită la Dumnezău, şi dintră aceaia să arată cunoştinţa lui Dumnezău.

3 Şi pentr-aceasta ştim că-L cunoaştem pre El, că vom ţinea poruncile Lui.

4 Cine zice că-L cunoaşte pre El şi poruncile Lui nu le ţine, menicinosu-i şi întru el nu-i adevăr.

5 Iară cine ţine cuvîntul Lui, într-acela cu adevăru-i deplin dragostia lui Dumnezău; pentr-aceasta ştim că sîntem întru El.

6 Cine zice că lăcuiaşte întru El, aşia trebue să îmble, cum au îmblat şi El.

7 Fraţilor, nu poruncă de noou scriu voao, ce poruncă veache, carea aţi avut dintîi, altă poruncă veache iaste cuvîntul ce aţi auzit dintîi.

8 Iară scriu voao poruncă noao, carea-i adevărată întru El şi întru voi, că întunearecele au trecut şi lumina cia adevărată străluciaşte.

9 Cine zice că elu-i în lumină şi-şi ureaşte pre fratele său, întru întunearecu-i pănă acum.

10 Iară cine iubeaşte pre fratele său, întru lumină petreace, şi sminteală întru el nu-i.

11 Iară cine-şi ureaşte pre frate-său, întru întunearec iaste, şi în tunearec îmblă, şi nu şti unde mearge, că i-au orbit întunearecile ochii lui.

Spre aceaia îndeamnă pre tot fealiul de om, şi să rămîia în Hristos.

12 Scriu voao, coconilor, că s-au iartat voao păcatele pentru numele Lui.

Îndeamnă-i să urască lumea.

13 Scriu voao, părinţilor, că cunoaşteţi pre cela carele-i dintîi; scriu voao, tinerilor, că aţi biruit pre vicleanul; scriu voao, pruncilor, c-aţi cunoscut pre Părintele.

14 Scris-am voao, părinţilor, c-aţi cunoscut cel dintîi, scris-am voao, tinerilor, că sînteţi tari şi cuvîntul lui Dumnezău lăcuiaşte întru voi şi aţi biruit pre vicleanul.

15 Nu iubireţi lumea, nice cealea carele sînt în lume, că cine iubeaşte lumea nu iaste dragostea Părintelui întru el.

16 Că tot ce-i în lumea, pohta trupului iaste, şi desfătarea ochilor şi făliia vieţei nu-i din Părintele, ce din lumea iaste.

17 Şi lumea va treace şi pohta ei, iară cine va face voia lui Dumnezău rămîne-va în veaci.

Să să ferească de Antihrist.

18 Coconaşilor, vreamea de apoi iaste şi cum aţi auzit că va veni Antihrist, acum încă mulţi antihrişti începură a fi; de unde ştim că vreamea de apoi iaste.

19 Dintre noi eşiră, ce nu era din noi, că de-au vrut fi fost din noi, cu noi au vrut rămînea, ce eşiră dintre noi, ca să să arate că nu-s toţi din noi.

20 Însă voi unsoare aveţi de la Cel Sfînt şi ştiţi toate.

21 Nu pentru aceaia am scris voao, cum n-aţi şti adevărul, ce pentru că-l ştiţi şi că nice o minciună nu-i de la adevăr.

22 Cine-i minciunos, fără numai cela ce tăgăduiaşte că Iisus nu-i Hristos, acesta-i Antihrist, carele tăgăduiaşte pre Părintele şi pre Fiul.

23 Varecine tăgăduiaşte pre Fiul, nece Părinte n-are; iară cine mărturiseaşte pre Fiul şi Părinte are.

Şi să rămîia în cunoştinţa adevărată.

24 Derept aceaia ce-aţi auzit voi dentîi, să rămîe întru voi, şi să va rămînea întru voi ce aţi auzit, voi încă întru Fiul şi întru Părinte veţi rămînea.

25 Iară aceasta-i făgăduinţa carea ne-au făgăduit El noao, viaţa de vecie.

26 Aceastia am scris voao, de aceia carii amăgescu pre voi.

27 Ce unsoarea carea aţi luat de la El să rămîe întru voi şi nu veţi avea lipsă să vă înveaţe cineva pre voi; ce cum învaţă pre voi unsoarea aceaia despre toate, care-i şi adevărată şi nu-i minciunoasă, şi cum v-au învăţat pre voi, într-aceaia veţi rămînea.

28 Derept aceaia, acum, porobocilor, rămîneţi întru El, cum cînd Să va arăta să avăm îndrăznire, şi să nu ne ruşinăm de El, întru venirea Lui.

29 Să ştiţi că Elu-i derept, să ştiţi că cine face dereptate de la Elu-i născut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.