×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Evrei

Capitolul 8

Arată că s-au ştersu obiceaiurile legeei.

1 Iară capul celora ce am zis aceasta e, că noi avem preut ca Acela carele şiade de-a derepta scaunului mărirei Lui în ceriuri,

2 Sluga sfinţilor şi a cortului celui adevărat, carele-l rădică Domnul şi nu omul.

3 Că tot preutul iaste rînduit să ducă daruri şi jărtve; pentr-aceaia să cuvenia să aibă şi El ceva să ducă.

4 Că de ară fi pre pămînt, nece popă n-ară fi, rămîind ceia popi ce ducea, după leage, daruri.

Şi zice că pentr-acea au fost acealea rînduite.

5 Carii slujescu pildei şi umbrei lucrurilor cereşti cum au fost zis lui Moisi de la Dumnezău, cînd săvîrşia cortul, zice: „Vezi să faci toate după pilda ce e arătată ţie în măgură”.

Ca să arate lucrurile cereşti.

6 Iară acum, cu atîta mai scumpă slujbă au dobîndit, cu cîtu-i împăcătoriu mai cinstitei legături, carea-i întărită cu mai scumpe făgăduinţe întărită.

7 Că cel dintîiu de-au vrut fi aşia, în carele să nu fie fost nece o lipsă, nece într-un chip n-are fi căutat loc altuia.

Aduce înainte locul Irimiei prorocul.

8 Că vinuindu-i pre ei, zice: „Iată vor veni zile, – zice Domnul –, cînd voiu lega cu casa lui Israil legătură noao,

9 Nu după legătură ce-am făcu cu părinţii lor, întru zuoa ce i-am prinsu de mînă, ca să-i scoţ pre ei din Eghipet, că ei nu rămasără în legătura Mea, şi Eu încă lepădaiu pre ei”, zice Domnul.

10 „Pentr-aceaia aceasta e legătura ce voiu lega cu casa lui Israil după acealea zile, – zice Domnul– da-voiu legile Meale întru mintea lor şi întru inima lor le voiu scrie şi voiu fi lor Dumnezău şi ei vor fi mie oameni.

11 Şi nu va învăţa fitecine pre priatenul său şi fitecine pre fratele său, zicîndu „Cunoaşte pre Domnul, că toţi Mă vor cunoaşte pre Mine, din cela ce-i mai mic, pînă în cela ce-i mai mare între ei.

12 Pentru că voiu fi milostiv strîmbătăţilor şi păcătoşilor lor, şi de strîmbătăţile lor nu Mă voiu pomeni de-acie”.

Din care arată c-au trebuit a să schimba leagea veache.

13 Iară zicînd „noou” învechit-au pre cel dentîiu, iară carea să vecheaşte şi îmbătrîneaşte, aproape-i să să răsipească.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.