×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Evrei

Capitolul 7

1 Că acest Melhisedec era craiul Salimului, preotul Dumnezăului din nălţime, carele mersease înaintea lui Avraam, înturnîndu-să cînd să înturnă de la tăiarea crailor, şi-l blagoslovi pre el.

2 Căruia-i împărţi şi a zeacea Avraam, din toate; carele întîiu să tîlcuiaşte craiul dereptăţiei, după aceaia şi craiul Salimului, ce să zice craiul păciei.

3 Fără tată, fără maică şi fără rudenie, neavînd nece începenie zilelor, nece sfîrşenie vieţiei, ce s-au închipuit Fiului lui Dumnezău, rămîne preut în veaci.

4 Iară căutaţi cît au fost de mare acesta, căruia-i deade şi a zeacia din dobîndă, Avraam patriarhul.

5 Iară aceia carii-s din fii lui Levie şi slujescu în preuţie au poruncă să ia a zeacia de la oameni, după leage, ce să zice de la fraţii lor, săva că era şi ei eşiţi den trupul lui Avraam.

6 Iară acela a căruia rudenie nu să numără între ei luo a zeacia de la Avraam şi pre cela carele avea făgăduinţă, blagolsovi-l.

7 Iară fără toată prigoana, cel mai mic s-au blagoslovit de la cel mai mare.

8 Şi aicia oamenii muritori iau a zeacia, iară acolo, acela despre carele-i mărturisit că-i viu.

9 Şi (ca să grăescu aşia) întru Avraam îi zeciuit şi Levie, carele ia a zeacea.

10 Că el încă era în trupul tatîini-său, cînd veni Melhisedec înaintea lui Avraam.

Pînă acum i-au îndemnat să ia aminte carele-s puse lor înainte în Melhisedec.

11 Derept aceaia de-au fost împlearea întru popia lui Levie, (că supt acesta luară jidovii leage), ce trebuia mai mult după aceaia să să rădice altă preuţie, după obiciaiul lui Melhisedec, şi nu după rînduiala lui Aaron a zice?

12 Că schimbîndu-să această preuţie, trebuit-au să să schimbe şi leagea.

13 Că de carele să zic aceastea, dintr-altă rudă-i, din carea nime nu slujiaşte la oltariu.

14 Că aiave iaste că din sămînţa Iudeei s-au rădicat Domnul nostru, căria rudenii nu i-au grăit nemică Moisi de preuţie.

În ce lucruri s-au închipuit Melhisedec lui Hristos, în suma căce trebue să îngăduiască leagia Evangheliei lui Hristos.

15 Carea dintr-aceasta să arată mai vîrtos după obiciaiul lui Melhisedec, să va rădica alt preut.

16 Carele nu-i după leagea porunciei trupeşti făcut, ce-i după putearea vieţiei nerăşchirătoare.

17 Că aşia mărturiseaşte: „Tu eşti preut în veac, după obiciaiul lui Melhisedec”.

18 Că pounca dintîiu să ştearge pentru neputinţa şi nefolosirea ei.

19 Că nemică n-au săvîrşit leagea, ce nădeajdea adusă de aiuria mai bună-i pentru carea ne apropiem cătră Dumnezău.

20 Şi pentru că nu-i fără giurămînt adusă.

21 Că aceia fără giurămînt au fost făcuţi preuţi, iară acesta cu giurămînt giurîndu-să pre cela ce i-au zis Lui: „Giuratu-S-au Domnul şi nu Să va căi, Tu eşti preut în veac, după rînduiala lui Melhisedec”.

22 Cu atîta mai scumpă-i căria-i fu împăcătoriu Hristos.

23 Şi aceia au fost mulţi făcuţi preuţi, pentru că nu putea rămînea de moarte.

24 Iară Acesta, pentru că-i rămîitoriu în veac, are popie de vecie.

25 Pentru că-i poate şi spăsi cu de-adins pre ceia carii pentru El să apropie la Dumnezău, fiind viu pururea, să Să roage pentru ei.

26 Că preut ca Acesta să cuvenia noao: sfînt, nevinovat, fără grozăvie, osăbit de păcătoşi, şi făcut mai înalt de ceriuri.

27 Căruia nu-i era lipsă în toate zilele, ca celoralalţi preuţi, întîiu pentru păcatele sale a aduce jărtvă, după aceaia pentru ale oamenilor, ca aceaia o făcu odată, ducînd pre Sine.

28 Că leagea rîndui preuţi dintre oameni cu slăbiciune, iară cuvîntu giurămîntului, care-i după leage, pre Fiul rîndui preut în vecie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.