×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Evrei

Capitolul 3

Acum arată cu cîtu-i mai mic Moisi de Hristos.

1 De unde, fraţilor sfinţi, părtaşi chiemăturiei cereşti, socotiţi pre apostolul şi preutul mărturiei noastre Iisus Hristos,

2 Carele-i credincios celuia ce l-au rînduit pre El, cum şi Moisi au fost credincios în toată casa Lui.

3 Că cu atîta cinste-i mai destoinic acesta de Moisi, cu cît are mai mare cinste cela ce au zidit casa decît casa.

4 Că toată casa să zideaşte de cineva, iară cine au zidit aceastea toate Dumnezău-i.

Cu cîtu-i mai mic sluga de domnu-său.

5 Şi săva că Moisi au fost credincios în toată casa Lui ca o slugă, mărturisind despre cealea ce era a grăi după acia.

Cu cîtu-i mai mic sluga de domu-său.

6 Iară Hristos, ca Fiul casei Lui, a căruia casă sîntem noi, să vom ţinea încreaderea şi lauda nădejdeei pînă în sfîrşit vîrtos.

După aceastea aduce înainte îndemnături şi certături, din mărturia lui David.

7 Pentr-aceaia, cum zice cel Duh Sfînt „Astăzi de veţi auzi glasul Lui,

De să ară afla cineva îndărăpnic şi neîngăduitoriu cuvîntului lui Hristos.

8 Nu întărireţi inimile voastre ca întru mînie, în vreamia ceii ispitite în pustie,

9 Unde Mă ispitiră pre Mine părinţii voştri, ispitiră-Mă şi văzură faptele Meale în patruzeaci de ani.

10 Pentr-aceaia M-am fost mîniat pre ruda aceaia şi am zis: În toată vreamia au rătăcit cu inima, nece cunoscură căile Meale.

11 Pentru aceaia Mă giuraiu întru mînia Mea, să vor întra în răpaosul Mieu”.

12 Socotiţi, fraţilor, să nu cumva fie în vrunul de voi, inimă vicleană, necrezînd, lepădîndu-mă de Dumnezăul viu.

13 Ce îndemnaţi unii pre alaţi, toată zua, pînă cînd să va chiema zuoa de astăzi, să nu cumva cineva dintru voi să să întărească cu înşelăciunea păcatului.

14 Că părtaşi lui Hristos fum, să vom ţinea vîrtos acel temeiu spre carele ne răzimăm pînă în sfîrşit.

15 Pînă să zice „Astăzi de veţi auzi glasul Lui, nu întărireţi inimile voastre, ca întru cea mînie”.

16 Că unii, auzind, mîniară-L, ce nu toţi carii eşise din Eghipet pentru Moisei.

17 Iară pre carii să mîniase în patruzeaci de ai, nu pre ceia pre carii greşise, a cărora trupuri căzură în pustie?

18 Iară cărora S-au giurat că nu vor întra întru răpaosul Lui, fără numai necredincioşilor?

19 Şi vedem că n-au putut întra, pentru necredinţă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.