×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Evrei

Capitolul 1

Arată că învăţătura carea au adus Hristos iaste mai pre desupra de toate învăţăturile prorocilor.

1 De multe ori şi în multe chipuri au grăit Dumnezău: întîi părinţilor, prin proroci, iară în vremile ciaste de apoi au grăit noao întru Fiul,

2 Pre carele Îl rîndui moştenitoriu tuturora, pentru carele făcu şi ceastă lume.

3 Carele fiind strălucirea slavei şi chipul feaţei Lui şi purtînd toate cuvîntul puterei Sale, curăţîndu-să den păcatele noastre, pentru Sineşi, şezut-au de-a dereapta mărirei, întru nălţime.

Pre Hristos înalţă-L prespre toţi îngerii.

4 Cu atîta mai cinstit făcut decît îngerii, cu cît au luat nume mai pe desupra decît ei.

Şi cu multe mărturii a Scripturii arată că-i mai cinstit de toţi.

5 Că, cui au zis cuiva dintre îngeri: „Fiul Mieu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut?” Şi iară: „Eu voiu fi Lui Părinte şi El va fi Mie Fiu”.

6 Iară aşijderea, cînd aduse întîiul născut Fiu în lume, zice: „Închină-I-să Lui toţi îngerii lui Dumnezău”.

7 Iară de îngeri zice: „Carele face îngerii Lui duhure şi slugile Lui pară de foc”.

8 Iară de Fiul: „Scaunul Tău, Doamne, în vecia de veac; toiagul dereptăţiei, toiagul Împărăţiei Tale.

9 Iubit-ai dereptatea şi ai urît strîmbătatea. Pentr-aceaia Te-au unsu pre Tine, Doamne, Dumnezăul Tău, cu uloiul bucuriei, mai pe desupra de soţii Tăi”.

10 Şi „Tu, Doamne, întîiu ai întemeiat pămîntul, şi faptele mînulor Tale sînt ceriurile.

11 Acealea vor peri, iară Tu veri rămînea şi toate ca un veşmînt să vor vechi.

12 Şi ca un veşmînt le veri învăli şi să vor schimba, iară Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu să vor săvîrşi”.

13 Iară căruia de îngeri îi zise cîndva: „Şezi de-a dereapta Mea, pînă voiu pune pizmaşii Tăi, razim picioarelor Tale?”

14 Au nu-s toţi duhuri slujitori, carii pentru slujba să trimit, pentru ceia ce vor fi moştenitori întru spăsenie?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.