×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 la Timoteiu

Capitolul 6

Îl învaţă ce să cuvine slugile a face.

1 Carii sînt supt giug, slugile, pre stăpînii lor cu toată cinstea, cumu să cade, să-i cinstească, ca să nu să hulească numele lui Dumnezău şi învăţătura.

2 Şi carii au stăpîni creştini să nu urască pre ei, că le sînt fraţi, ce mai vîrtos să slujască, că-s credincioşi şi iubiţi, carii acea facere de bine primesc, aceasta învaţă şi dojeneaşte.

3 Iară să va învăţa cineva aimintrea şi nu să apropie cătră cuvintele ceale treazve ale Domnului nostru Iisus Hristos, nece cătră învăţătura ce-i după creştinătate.

4 Făleaşte-te neştiind nemică, ce betejeaşte întrebări şi în cuvinte de price, dintru carele să scornesc cu pizme, prigoane, hule, părerile vicleane.

5 Prigoane deşiarte a oamenilor de minte stricaţi şi prădaţi de dereptate, păindu-le că-i dobîndă creştinătatea, depărtează-te de unii ca aceştea.

6 Iaste neguţătorie mare slujba dumnezăiască cu prisoseală.

7 Că nemică n-am adus în lume, nece nemică nu vom putea duce.

8 Ce avînd hrană şi îmbrăcăminte, aceastea să ne agiungă.

9 Iară ceia ce vor să să îmbogăţească cad în năpaste şi în curse şi în pofte multe nebune şi în păgubituri, carele afundă pre oameni în periciune şi în piardere.

Lăcomia cîtu-i de păgubitoare.

10 Că rădăcina a toate răutăţile iaste iubirea de argint, carele jeluindu-l unii, rătăciră den credinţă şi să străpunsără cu dureri multe.

11 Iară tu, o omul lui Dumnezău, fugi de aceştea. Şi îmblă după dereptate, creştinătate, credinţa, dragostea, răbdarea, blîndeaţele.

12 Boiniceaşte războiul cel bun al credinţei, prinde viaţa de veaci, întru carea eşti chemat şi ai mărturisit mărturia cea bună, înaintea a mulţi mărturisitori.

Grăind pre scurt de bogăţie, iară opreaşte pre Timoteiu ca să nu să împiadece întru învăţăturile deşearte.

13 Poruncesc ţie înaintea lui Dumnezău carele înviază toate şi a lui Hristos Iisus, carele mărturisi înaintea lui Pilat den Pont cia mărturie bună.

14 Să ţii tu porunca fără spurcăciune şi fără vină, pînă la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos.

15 Pre carele îl va arăta în vremile lui fericitul şi însuşi putearnic, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.

16 Carele Însuşi e nemuritoriu şi viază întru lumină nestrăbătătoare, pre carele nime din oameni nu L-au văzut, nici Îl poate vedea; a căruia-i cinstea şi ţinerea în veaci, amin.

17 Bogaţilor din ceastă lume porunceaşte-le să nu să înalţe întru înţelepţie, nece să nădăjduască spre bogăţie pieitoare, ce spre Dumnezău cel viu, carele ne dă noao toate a ne hrăni.

18 A face bine cu alţii, a să îmbogăţi întru fapte bune, plecaţi spre îndurare şi spre împreunare.

19 Strîngînd şie temelie bună înainte, ca să primască viaţa de vecie.

20 O, Timoteiu, darul ce-i pus, păzeaşte-l, depărtează-te de glasurile spurcate a lucrurilor deşiarte şi protivirea ştiinţei a numelui minciunos,

21 Cu carea unii fălindu-să, de la credinţă căzură. Mila cu tine. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.