×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 2 cătră Soluneani

Capitolul 2

Zice că nu va veni Hristos pînă nu va fi rumperea de la credinţă în lume.

1 Iară rugăm pre voi, fraţilor, pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi a noastră adunare cătră El,

2 Să nu vă clătiţi voi curund den minte nece a vă spămînta. Nice pren duhul, nece pren cuvîntu, nece pren carte ca cum ară fi scris de noi, ca cum ară fi aiave aceaia zi a lui Hristos.

Şi să va arăta aiave Antihrist căruia-i scrie şi perirea.

3 Nece să vă înşale cineva pre voi, nece în vrun chip, că să nu va veni întîi rumperea şi să să arate omul păcatului, fiiul perirei,

4 Protivindu-să şi înălţîndu-să asupră de tot ce să zice Dumnezău sau carele să cinsteaşte aşa cît în beseareca lui Dumnezău şeade ca şi Dumnezău, arătîndu-să pre sine cum ară fi Dumnezău.

5 Au nu vă aduceţi aminte că încă vieţuind la voi, aceastea am grăit voao?

6 Şi acum ce vă opreaşte ştiţi, că va să să arate acela la vreamea lui.

7 Că iată taina fărădelegiei să lucrează, numai cine i să protiveaşte acum să i să protivească pînă să va lua din mijloc.

8 Şi atunce să va arăta cel fără de leage, pre carele-l va omorî Domnul, cu duhul rostului Său şi va răsipi cu strălucirea venirei Lui.

9 A căruia venire iaste cu lucrarea Satanei, întru toată putearea şi seamnele şi ciudele ceale minciunoase.

10 Şi întru toată înşălăciunea nedereptăţiei, întru cei pieitori, pentru căce dragostea adevărului nu primiră ca să să spăsească ei.

11 Şi pentru aceaia trimeate lor Dumnezău lucrarea înşălăciunei, ca să crează ei minciunile.

12 Ca să să păgubească toţi carii nu crezură adevărului, ce îngăduiră nedereptăţiei.

13 Iară noi datori sîntem pururea a mulţămi lui Dumnezău pentru voi, fraţi iubiţi de la Domnul, că au ales pre voi Dumnezău din ceput întru spăsenie, întru sfinţia duhului şi întru credinţa cea adevărată,

14 Întru carea chiemă pre voi cu Evanghelia noastră, întru dobîndirea slavei a Domnului nostru Iisus Hristos.

Den aciastea-i îndeamnă să stea în credinţă vîrtos.

15 Deci pentru aceaia, fraţilor, staţi şi ţineţi învăţăturile cu carele v-aţi învăţat, vare în cuvînt, vare cu cărţile noastre.

16 Dară Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezău şi Tatăl nostru, carele ne-au iubit pre noi şi au dat mîngîiare de veaci şi nădeajde bună întru milă,

17 Să mîngîe inimile voastre şi să întărească pre voi întru tot cuvîntul şi lucrul bun.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.