×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 cătră Soluneani

Capitolul 5

Cunteneaşte pre ceia ce nevoescu a şti vreamea veniriei lui Hristos.

1 Iară de vremi şi de ani, fraţilor, nu trebuiaşte să scriu voao.

2 Că înşivă bine ştiţi că zuoa aceaia a Domnului, ca un fur noaptea, aşa va veni.

3 Cînd vor zice pace şi hrăborie, atunce de pripă va veni pre ei perirea, cumu-i durearea mueriei şi nu vor scăpa.

4 Iară voi, fraţilor, nu sînteţi întru întunearec, ca să vă cuprinză pre voi zua aceaia ca un fur.

5 Că toţi voi, fii luminiei sînteţi şi fii zilei; nu sîntem fii nopţii, nece a întunearecelor.

Şi îndeamnă să fie gata spre venirea Lui.

6 Pentru aceaia să nu dormim ca alţii, ce să ne preveghem şi să fim treazvi.

7 Că ceia ce dorm, noaptea dorm, şi ceia ce să îmbată, noaptea să îmbată.

8 Iară noi, fiindu fii zilei, să fim treazi, îmbrăcîndu-ne întru platoşa credinţei şi a dragostei, şi întru coiful nădeajdei spăseniei.

9 Că nu puse Dumnezău pre noi întru mînie, ce spre dobînda spăseniei pentru Domnul nostru Iisus Hristos.

10 Carele au murit pentru noi, cum, au să vom preveghea, au de vom dormi, împreună cu El să viem.

După aceastea îi îndeamnă de multze lucruri.

11 Pentru aceaia vă îngăduiţi unul pre alalt şi vă întrămaţi unul pre alalt, cum şi faceţi.

12 Şi vă rugăm pre voi, fraţilor, să cunoaşteţi pre carii să ostenesc întru voi, şi mai marii voştri întru Domnul, şi vă învaţă pre voi.

13 Şi ca să aveţi pre ei întru dragoste cu asupră, pentru lucrul lor; şi aveţi pace întru voişi.

14 Iară rugăm pre voi, fraţilor, certaţi pre cei năsilnici, mîngîiaţi pre cei cu inimă fricoasă, agiutaţi pre cei slabi, fiţi răbdurii cătră toţi.

15 Păziţi-vă, să nu dea cineva cuiva rău pentru rău, ce pururea cu bine ce-i bun faceţi unul cătră alt şi cătră toţi.

16 În toată vreamea vă bucuraţi.

17 Neîncetat vă rugaţi.

18 De toate mulţemiţi, că aceasta iaste voia lui Dumnezău, prin Iisus Hristos întru voi.

19 Pre Duhul nu-l stingereţi.

20 Prorociile nu urîreţi.

21 Toate ispitiţi şi ce-i bun ţineţi.

22 De tot fealiul de lucrul rău vă feriţi.

23 Iară Însuşi Dumnezăul pacei sfinţească-vă pre voi cu totul, ca să să ţie întreg şi deplin duhul vostru şi inima şi trupul nevinovat, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.

24 Credinciosu-i carele v-au chemat pre voi, carele va isprăvi.

25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.

26 Spuneţi închinăciune fraţilor, cu sărutare sfîntă.

27 Gioru-vă pre voi pentru Domnul, cum să să cetească cartea aceasta înaintea a toţi sfinţii fraţi.

28 Mila Domnului nostru Iisus Hristos cu voi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.