×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 cătră Soluneani

Capitolul 4

Îndeamnă.

1 Deci după aceaia, fraţilor, cearem pre voi şi vă rugăm în Domnul Iisus, cum aţi luat de la noi cum să cade voao a îmbla şi a plăcea lui Dumnezău, ca să vă prisosiţi mai vîrtos.

2 Că ştiţi ce porunci am dat voao pentru Domnul Iisus.

Spre viaţă sfîntă.

3 Că aceasta iaste voia lui Dumnezău: sfinţitură voastră; feriţi-vă voi înşivă de curvie.

4 Ca să ştie fietecarele de voi a birui vasul său, în sfinţie şi în cinste.

5 Nu întru patima pohtei, ca păgînii carii nu cunosc pre Dumnezău.

6 Şi nime să nu asuprească, nice să lăcomească în lucrul fratelui său, căce izbînditoriu iaste Domnul de aceastea de toate, cum am şi zis mainte voao şi am mărturisit.

7 Că n-au chemat pre noi Dumnezău întru necurăţie, ce spre sfinţie.

8 Că derept aceaia cel ce leapădă aceastea nu leapădă pre om, ce pre Dumnezău careleşi şi deade noao Duhul Sfînt al Său.

Şi spre dragoste unul cătră alt.

9 Iară de dragostea frăţească nu trebuiaşte a scrie voao, că înşivă voi învăţaţi de Dumnezău sînteţi, ca să iubiţi unul pre alalt.

10 Cum şi faceţi aceaia cătră toţi fraţii carii sînt în toată Machedonia, iară rugăm pre voi, fraţilor, să prisosiţi mai vîrtos.

11 Şi vă nevoiţi a fi întru o odihneală şi să lucraţi cu mînule voastre cum am şi poruncit voao.

12 Ca să vă purtaţi cu cinste cătră streini, ca nemăruia nemica să nu-i pofteşti.

Conteneaşte-i să nu se întristeaze ca necredincioşii.

13 Iară nu voiu să nu ştiţi voi, fraţilor, de ceia ce-au adormit, ca să nu vă întristaţi, ca ceia ce n-au nădeajde.

14 Că de vom creade că Iisus au murit şi au învis, aşa şi Dumnezău pre cei ce au adurmit în Iisus, aduce-i-va cu El.

Şi arată fricos rîndul învieriei morţilor.

15 Că aceasta grăim voao cu cuvîntul Domnului, că noi carii viem şi vom rămînea întru venirea Domnului, nu-i vom întreace pre cei adurmiţi.

16 Că Însuşi Domnul, cu strigarea îndemnăriei, cu glasul arhanghelului şi cu trîmbiţa lui Dumnezău, pogorî-va den ceriu şi cei morţi întru Hristos vor învia întîiu.

17 După aceaia noi vii carii vom fi rămaşi, depreună cu ei vom fi răpiţi spre nuori, întru tîmpinarea Domnului în văzduh şi aşa pururea cu Domnul vom fi.

18 Pentru aceaia vă mîngîiaţi unii pre alalţi cu aceastea cuvinte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.